Arbeidshof Bergen - 21342 - 3-09-2009

Samenvatting

Artikel 22 van de Marokkaanse wet n° 15-01 bepaalt dat de persoon die via een kafala de zorg over een kind opneemt, recht heeft op de sociale uitkeringen die de Staat toekent aan ouders. Maar dat doet geen afbreuk aan het feit dat de kafala zich op een heel ander terrein afspeelt dan de adoptie en dat zij enkel kan vergeleken worden met een officieuze voogdij of het feitelijk ten laste nemen van het kind hetgeen wel toestaat dat betrokkenen op het Belgisch grondgebied aanspraak maken op gezinstoelagen. Het is echter niet mogelijk om een kafala gelijk te stellen met een adoptie aangezien bij adoptie een afstammingsband tussen de adoptanten en de geadopteerde tot stand komt hetgeen niet het geval is bij een kafala. Artikel 73quater van de Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders van 19 december 1939 bepaalt dat het voorleggen van een adoptieakte een voorwaarde is voor de toekenning van een adoptiepremie. Zelfs indien de kafala gezien moest worden als een adoptie, hetgeen niet het geval is, kan deze enkel gevolgen hebben op het Belgische grondgebied indien de voorwaarden van de artikelen 361.1 tot 361.5 BW voldaan zijn, hetgeen in casu niet het geval is.