Arbeidsrechtbank Antwerpen - 18-11-2013

Samenvatting

Iedereen die in België verblijft, ongeacht zijn verblijfsstatus, heeft recht op onmiddellijke en dringende medische verzorging ten gevolge van ongeval of ziekte. Wanneer hij daartoe zelf niet de middelen heeft, kan hij beroep doen op het OCMW.
Het is mensonwaardig een persoon, welk ook zijn verblijfstoestand is, bij acute medische problemen elke medische bijstand te weigeren. Wanneer een behandeling niet onmiddellijk noodzakelijk is en het voor de betrokkene praktisch mogelijk is om naar huis terug te keren om zich daar te laten verzorgen, kan de medische hulp niet als dringend beschouwd worden.
Bovendien dient ook de behoeftigheid bewezen te worden. Waar personen die legaal in het land verblijven en die behoeftig zijn ook nog andere steun van het OCMW kunnen krijgen, beperkt artikel 57, § 2, 1° de taak van het OCMW tot het verlenen van dringende medische hulp wanneer het gaat om een vreemdeling die illegaal in het land verblijft.
Hulp beperken, betekent minder hulp geven. Wanneer men dringende medische hulp zou verschaffen aan personen die wel in staat zijn met eigen middelen een menswaardig bestaan te leiden en hun medische kosten te betalen, zou men meer geven aan personen die illegaal in het land verblijven dan aan personen die hier wettelijk verblijven.
Met het feit dat personen die illegaal in het land verblijven hogere medische kosten hebben, vermits ze geen terugbetaling krijgen van het RIZIV, wordt rekening gehouden bij het beoordelen van de behoeftigheid. Het wordt niet betwist dat eiser en zijn gezin illegaal in het land verblijven op het ogenblik van de aanvraag.
Eiser brengt meerdere medische attesten bij waaronder een attest dd. 12 juni 2013 van Dr. L. Gepts van Dokters van de Wereld. In dit attest wordt gesteld dat mevrouw nood heeft aan dringende medische hulp: "medicatie is absoluut noodzakelijk daar deze patiënte is blootgesteld aan levensbedreigende complicaties." Mevrouw is immers zwanger en de bevallingsdatum is voorzien op 22 juli 2013.
Daarnaast zijn er medische attesten met betrekking tot het kind geboren op 1januari 1999. In het attest van dr. H. Abts van 10 juni 2013 wordt gesteld dat het meisje gevolgd wordt omwille van dringende medische redenen. Uit een vorig attest van dezelfde neuroloog blijkt dat een NMR en 24-uurs EEG dringend nodig zijn. Het meisje lijdt aan epilepsie.
Er worden aldus gemotiveerde medische getuigschriften bijgebracht waaruit de hoogdringendheid van de medische verzorging blijkt. De rechtbank moet kunnen toetsen of de gevraagde hulp beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 57, § 2 en het KB van 12 december 1996.
De rechtbank is zelf niet bevoegd om zich uit te spreken over de noodzaak van de behandeling of de doorverwijzing, maar stelt vast dat het dringende karakter van de tussenkomst wordt gemotiveerd. Eiser toont bovendien voldoende aan dat hij behoeftig is op het ogenblik van de aanvraag.
De ziekenhuisfacturen en de aanmaningen tot betaling worden gevoegd. Daarnaast is er een attest van 10 oktober 2013 van de caritatieve organisatie Welzijnsschakel waaruit blijkt dat het gezin sinds geruime tijd beroep doet op voedselpakketten, kleding, huisraad, babygerief en klein meubilair.
Vermits voldaan is aan de wettelijke vereisten van de noodzaak aan dringende medische hulp en de behoeftigheid in de periode vanaf 17 juni 2013 tot en met 10 september 2013 is het OCMW van Boom gehouden tot het verlenen van dringende medische hulp. Huidige vordering komt dan ook gegrond voor.
Zegt voor recht dat het OCMW van Boom gehouden is tot het verlenen aan eiser en zijn gezin van dringende medische hulp vanaf 17 juni 2013 tot en met 10 september 2013 op voorwaarde van het voorleggen van ziekenhuisfacturen, doktersrekeningen en medicatiekosten en andere medische of paramedische verzorging op basis van gemotiveerde attesten.