Gewichtige feiten eigen aan de persoon

In het kort

De procureur des konings kan een negatief advies uitbrengen over je nationaliteitsaanvraag als er ‘gewichtige feiten eigen aan de persoon’ zijn. De gewichtige feiten zijn zowel in het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN) als in het koninklijk besluit (KB) van 14 januari 2013 opgesomd. Die opsomming is limitatief. De procureur des konings kan geen andere feiten als 'gewichtige feiten' aanhalen om je nationaliteitsaanvraag te weigeren.

Gewichtige feiten volgens het Wetboek van de Belgische nationaliteit

In artikel 1, §2, 4° WBN worden de volgende feiten als 'gewichtig' aangeduid: 

 • zich in een situatie bevinden die aanleiding geeft tot vervallenverklaring
 • aanhanger zijn van een beweging of organisatie die door Staatsveiligheid als gevaarlijk wordt beschouwd
 • de onmogelijkheid om je identiteit of hoofdverblijfplaats te controleren
 • het feit dat je identiteit niet kan worden gewaarborgd
 • veroordeling tot een definitieve straf wegens sociale of fiscale fraude. Sociale fraude is volgens het WBN iedere inbreuk op een sociale wetgeving. Fiscale fraude is iedere inbreuk op de fiscale wetboeken die wordt begaan met bedrieglijk opzet.

Gewichtige feiten volgens het KB van 14 januari 2013

In artikel 2 van het KB van 14 januari 2013 worden de volgende feiten als 'gewichtig' aangeduid:

 • elke strafrechtelijke veroordeling tot effectieve gevangenisstraf die voorkomt in het strafregister (tenzij eerherstel)
 • elk feit dat kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling tot effectieve gevangenisstraf die voorkomt in het strafregister (tenzij eerherstel) als er:
  • een opsporingsonderzoek loopt en werd opgestart in het jaar voorafgaand aan de verklaring of het verzoek
  • een gerechtelijk onderzoek loopt
 • elke activiteit die fundamentele belangen van de Staat bedreigt of kan bedreigen
 • het feit, vastgesteld door een gerechtelijke beslissing waarvoor de beroepstermijn verstreken is, dat het wettelijk verblijf verkregen werd door: