Hof van beroep Antwerpen - 2001/AR/3413 - 28-11-2012

Samenvatting

De vervallenverklaring zoals bedoeld in art. 23 WBN werkt ex nunc terwijl de werking in casu ex tunc is. De nietigverklaring van het huwelijk als schijnhuwelijk heeft terugwerkende kracht (werkt ex tunc). Voor de Belgische rechtsorde wordt dit huwelijk geacht er nooit te zijn geweest. Men kan aan het huwelijk dan ook geen rechtsgevolgen geven. Het huwelijk had voor de Belgische internationale en nationale openbare orde nooit mogen worden voltrokken en wordt beschouwd als nooit te zijn gebeurd. Appellant is bijgevolg voor de Belgische rechtsorde nooit gehuwd geweest met een Belgische. Hij kan aan dat huwelijk dan ook geen recht ontlenen op het verkrijgen c.q. behoud van de Belgische nationaliteit.
 
De appellant, die door een verklaring overeenkomstig art. 16 WBN de Belgische nationaliteit kreeg, wordt geacht deze nationaliteit nooit te hebben gehad. Hierbij is niet relevant dat de nationaliteitsverkrijging geen gevolg van rechtswege is van het huwelijk.