Hof van beroep Brussel - 2007/KR/184 - 18-12-2007

Samenvatting

De Belgische staat werpt op dat verzoekster geen belang heeft bij haar beroep, "daar de rechterlijke macht zich niet in de plaats kan stellen van het bestuur om tot de afgifte van een visum over te gaan". De Belgische staat verwart enkele dingen. Een appellant heeft belang bij zijn hoger beroep indien hij aan de beroepsrechter een hervorming vraagt van de beslissing waarbij zijn vordering (minstens gedeeltelijk) is afgewezen. Dat is hier het geval. Verzoekster voert verder aan dat zij zich wil vestigen met de Belg met wie zij gehuwd is. De Belgische staat laat gelden dat haar echtgenoot geen gezamenlijke vestiging wenst, maar dat komt neer op het toevoegen van een voorwaarde aan de wet. Artikel 40 behoudt de gelijkstelling met de E.G.-vreemdeling immers niet voor aan de echtgenoot van een Belg die vrij is van echtelijke moeilijkheden. De Belgische staat bewijst overigens niet dat er een echtscheidingsprocedure zou zijn. De Belgische staat verwijst naar de klacht en de verklaringen van de echtgenoot van verzoekster over een schijnhuwelijk. Diens eenzijdige uitlatingen laten op zich niet toe vast te stellen dat op het ogenblik van het aangaan van het huwelijk de intentie van verzoekster "kennelijk" niet was duurzaam te gaan samenleven met haar echtgenoot en dat zij alleen een verblijfsrechtelijk voordeel beoogde. Dat er nu echtelijke moeilijkheden zijn, staat vast, maar de beslissing van haar echtgenoot dat hij verzoekster niet meer wil, bewijst niets over haar intenties bij het huwelijk. De Belgische staat is van mening dat verzoekster geen visum voor gezinshereniging kan krijgen omdat zij reeds een visum voor gezinshereniging heeft gekregen en omdat de toelating tot vestiging geweigerd is. De Belgische staat toont nochtans niet aan dat de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, het verkrijgen van een visum voor gezinshereniging uitsluit voor wie een visum voor gezinsherenig