Hof van beroep Brussel - 2007/AR1456 - 26-01-2009

Samenvatting

De veroordelingen opgelopen door betrokkene evenals de motivering van deze gerechtelijke uitspraken, tonen voldoende aan dat hij ernstig tekort komt aan zijn verplichtingen als Belgisch burger. De verweten gedragingen zijn van die aard dat ze de openbare orde in het gedrang brengen evenals de nationale veiligheid. Het Hof oordeelt dat betrokkene eerder gehecht is aan de rechten en vrijheden, evenals de bescherming die zijn band met de Belgische natie hem verschaft, dan aan de verplichtingen die deze band met zich meebrengt. Betrokkene heeft niet geaarzeld om zijn toevlucht te nemen tot activiteiten die tot doel hebben om een radicale islam te laten triomferen die de vrijheden en de rechten erkend door de Belgische Staat wenst af te schaffen. Een dergelijk gedrag kan niet worden toegelaten en rechtvaardigt de vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit in toepassing van het art. 23§1, 2° van het Wetboek van Belgische Nationaliteit.