Hof van beroep Gent - 2005/AR/2806 - 28-05-2009

Samenvatting

Geïntimeerde erkent dat voldaan is aan de wettelijke voorwaarden inzake verblijf, maar besluit tot de afwijzing van het hoger beroep en de bevestiging van het bestreden vonnis op grond van gewichtige feiten eigen aan de persoon. Appellant liep in 1996 een correctionele veroordeling op wegens het bezit van drugs. Tussen 1999 en 2004 werd hij een aantal malen veroordeeld door de politierechtbank, hoofdzakelijk wegens inbreuken op de wettelijke voorschriften inzake de verplichte aansprakelijkheidverzekering voor motorvoertuigen. Zonder te twijfelen aan de ernst van deze inbreuken en de noodzaak deze wettelijke verplichtingen na te leven, kan niet worden gesteld dat dergelijke inbreuken in hoofde van appellant blijk geven van misprijzen tegenover de gemeenschap en zijn inwoners of dat hij door deze gedragingen een gevaar vormt voor de maatschappij, in die zin dat zij kunnen doen vrezen dat er geen evenwichtige relatie kan ontstaan tussen appellant als individu en de gemeenschap waartoe hij zal behoren. Bovendien blijkt dat appellant met succes Nederlandse taalcursussen en andere opleidingen heeft gevolgd. Momenteel is hij tewerkgesteld bij een Gents bedrijf. De ingeroepen feiten zijn onvoldoende zwaarwichtig in de zin van de wet om appellant het recht te ontzeggen om de Belgische nationaliteit te verkrijgen door middel van een nationaliteitsverklaring.