Hof van beroep Luik - 2011/RF/109 - 5-12-2011

Samenvatting

De omzendbrief van 13 september 2005 gaf de opdracht om elk bevel om het grondgebied te verlaten afgeleverd aan een vreemdeling in onwettig verblijf te schorsen vanaf wanneer deze een huwelijksaangifte met een Belg doet en over een geldig identiteitsdocument beschikt. Op het moment van de aanhouding had de geïntimeerde nog geen huwelijksaangifte gedaan maar het was nog maar een kwestie van dagen. De eerste stap was gezet en de nodige documenten waren aangevraagd en afgeleverd door de betrokken buitenlandse overheden. Het feit dat de relatie aangeknoopt werd terwijl de geïntimeerde in onregelmatig verblijf was en van haar precaire situatie op de hoogte moest geweest zijn, heeft geen invloed op het legitiem karakter van het door haar opgeëiste recht op persoonlijke en familiale relaties. Het huwelijk werd voltrokken, zonder enige weigering of bezwaar van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit bevestigt a posteriori dat het huwelijksproject reëel was en dat, bij afwezigheid van de genomen beslissing, het recht op huwelijk geschonden zou zijn geweest. De eerste rechter besliste terecht tot schorsing van de verwijderingsmaatregel die voortvloeit uit het bevel om het grondgebied te verlaten. De beslissing van de eerste rechter tot schorsing wordt bevestigd.