Kamer van Inbeschuldigingstelling Brussel - 1407 - 1-04-2010

Samenvatting

Ook al betreft de thans betwiste maatregel van 4 maart 2010 de loutere verlenging van de maatregel van 5 januari 2010, toch moet de Kamer van Inbeschuldigingstelling vaststellen dat de wettigheid van de eerder genomen maatregel, waarover geen definitieve uitspraak werd gedaan, noodzakelijkerwijze een invloed zal hebben op de wettigheid van de verlenging. Immers, zowel de Raadkamer als de Kamer van Inbeschuldigingstelling hebben de vrijheidsberovingsmaatrege1 van 5 januari 2010 genomen in toepassing van artike1 27 van de vreemdelingenwet onwettig verklaard wegens schending van artikel 3 EVRM. Het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling werd weliswaar vernietigd door het Hof van Cassatie, maar er volgde geen uitspraak ten gronde over de wettigheid van de maatregel van 5 januari 2010 vermits de Kamer Van Inbeschuldigingstelling, anders samengesteld en waarnaar de zaak werd verwezen, diende vast te stellen dat het hoger beroep van de staatssecretaris tegen de maatregel van 5 januari 2010 zonder voorwerp was geworden gelet op de nieuwe en thans bestreden maatregel. Hieruit volgt dat de Kamer Van Inbeschuldigingstelling bevoegd is om de wettigheid van de verlenging van 4 maart 2010 te beoordelen in het licht van de doelstelling die zij blijft nastreven, zijnde zoals hoger gezegd een verwijdering van de vreemdeling naar Griekenland. De ernstige tekorten van de Griekse autoriteiten inzake asielbeleid, waarvan o.m. sprake in de vermelde arresten van het EHRM zijn duidelijk het gevolg van belangrijke structurele nalatigheden die een groot aantal andere gedetineerde vreemdelingen, dan deze waarvan sprake in de twee dossiers waarover het Europees Hof uitspraak heeft gedaan, in dat land betreffen, Bewijs hiervan is het grote aantal verslagen die in overweging worden genomen door het EHRM uitgaande van verschillende instanties, welke bezwaarlijk kunnen bestempeld worden als lichtzinnig of onbevoegd, die telkens gewag maken van dezelfde nalatigheden op verschillende plaat