Medische kosten met een procedure medische regularisatie (9ter)

In het kort

Afhankelijk van waar je je bevindt in het procedureverloop, en of je opstart vanuit wettig of onwettig verblijf, zullen de medische kosten op een andere manier gedekt worden gedurende de behandeling van je aavraag tot medische regularisatie.

Hoe herken je een persoon met een aanvraag 9ter?

De volgende documenten kunnen aangeven dat de persoon een aanvraag heeft ingediend voor de medische regularisatie:
  • een attest van immatriculatie bij ontvankelijkheid (3 maanden geldig en telkens met 3 maanden verlengd, tot de beslissing ten gronde)

Medische kosten bij een procedure 9ter

Voor ontvankelijkheid

Als je een aanvraag indient vanuit onwettig verblijf heb je in principe recht op dringende medische hulp waarvoor het OCMW tussenkomt bij behoeftigheid. Deze situatie doet zich meestal voor.

Bij een uitzonderlijke situatie van medische overmacht kan je in aanmerking komen voor financiële of materiële steun, in de vorm van maatschappelijke dienstverlening of verlengde materiële opvang. Deze vorm van steun moet je meestal bij de arbeidsrechtbank afdwingen.

Als je recht hebt op (verlengde) materiële opvang, komt de opvangstructuur tussen voor je medische zorg.

Als je reeds een wettig verblijfsrecht hebt op basis van een andere verblijfsprocedure, bepaalt dat verblijfsrecht hoe je medische kosten betaald worden. Als je bij voorbeeld een verzoek om internationale bescherming hebt lopen, en je hebt recht op opvang, zal de opvangstructuur tussenkomen in de medische kosten.

Na ontvankelijkheid

Bij een ontvankelijkheidsbeslissing van DVZ krijg je een Attest van Immatriculatie via de gemeente waar je woont, en dit opent rechten op onder andere maatschappelijke dienstverlening van een OCMW. Als je door je medische situatie echter nood hebt aan fysieke en medische ondersteuning en begeleiding, en je zat al in een opvangstructuur, dan kan het zijn dat je verder verblijft in de opvang.

Je kan géén publieke ziekteverzekering in België bekomen in de hoedanigheid van ingeschrevene in het Rijksregister op basis van je Attest van Immatriculatie (AI). Mogelijks kan je wel aansluiten bij de publieke ziekteverzekering in België op basis van een andere hoedanigheid - bijvoorbeeld als persoon ten laste van een gerechtigde waarmee je samenwoont.

Hoewel je niet louter op basis van je verblijfsrecht kan aansluiten bij de publieke ziekteverzekering in België, krijg je wel een uitnodiging van het Vlaams Zorgfonds om bij te dragen tot de Vlaamse Zorgverzekering. Dit omdat je in het vreemdelingenregister staat. Iedereen die in het vreemdelingenregister staat moet bijdragen, ook zij die geen ziekteverzekering hebben. Dat is een hiaat in de wetgeving. Soms komt het OCMW tussen in de bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering.

Ten gronde goedgekeurd

Je kan aansluiten bij een publieke ziekteverzekering in België. Je hoeft niet te wachten tot je je elektronische A kaart hebt. Je bijlage 15 en de DVZ-beslissing volstaan.

Bij behoeftigheid komt het OCMW tussen voor zaken die je ziekteverzekering niet betaalt, bijvoorbeeld het remgeld en andere kosten.

Meer info