Nieuw KB veilige landen: Georgië uit de lijst verwijderd

Het Koninklijk Besluit van 7 april 2023, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10 juli 2023, legt opnieuw een lijst van ‘veilige herkomstlanden’ vast. Op een land na, blijft de lijst dezelfde als die van de vorige jaren en bevat ze de volgende landen: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, India, Kosovo, Montenegro en Servië. Na advies van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) wordt Georgië van de lijst verwijderd.

Verzoekers om internationale bescherming die afkomstig zijn uit deze landen hebben een zwaardere bewijslast: voor hen geldt het vermoeden dat er geen gegronde vrees is voor vervolging of reëel risico op ernstige schade. Het CGVS kan deze verzoeken versneld behandelen. De gevolgen van een versnelde behandeling zijn:

  • een verkorte oproepingstermijn van twee dagen voor het persoonlijk onderhoud bij het CGVS
  • een beslissing van het CGVS binnen de vijftien werkdagen na overdracht van het dossier door DVZ
  • de termijn voor een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) is tien dagen
  • het CGVS kan het verzoek ook kennelijk ongegrond verklaren, met als gevolg een kortere termijn (tussen nul en zeven dagen) om het grondgebied te verlaten

Als het CGVS de versnelde procedure niet toepast en geen beslissing neemt binnen vijftien werkdagen, blijven de gewone beroepstermijnen voor beroep bij de RvV gelden.

Deze lijst met veilige landen wordt minstens één keer per jaar herbekeken, maar kan afhankelijk van de situatie in herkomstlanden ook sneller worden herzien.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen