Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 8404 - 6-03-2008

Samenvatting

Wanneer de bevoegde overheid bij de aanvraag tot vestiging, duidelijk doet kennen dat bepaalde gegevens binnen een bepaald tijdspad moeten worden overgelegd mag derhalve uit dit verzoek tot vervollediging van het dossier redelijkerwijze worden afgeleid dat de bevoegde overheid op het ogenblik van het indienen van de aanvraag de mening was toegedaan dat deze aanvullende gegevens noodzakelijk waren om tot een concrete feitenvinding te komen. Wanneer de overheid spijts haar initiële mening, nadien op deze mening terugkomt en dienvolgens beslist vooraleer de verzoekende partij de mogelijkheid had uitgeput het dossier verder te staven en aan te vullen met de door de overheid gevraagde gegevens, zonder dat de bevoegde overheid deze wijziging motiveert, noch uit het dossier doet blijken waarom zij meent dat de gevraagde aanvulling van het dossier niet langer noodzakelijk is om tot een behoorlijke feitenvinding te komen en derhalve tot de beslissing, komt de bevoegde overheid op onzorgvuldige wijze tot haar beslissing.