Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 13.787   - 7-07-2008

Samenvatting

Uit de gevoerde briefwisseling tussen Dienst Vreemdelingenzaken en de administratie van de gemeente blijkt dat verzoekster later werd opgeroepen dan aangegeven in de bestreden beslissing en dat verzoekster zich wel degelijk binnen de termijn van tien dagen heeft aangeboden op de gemeente. Verzoekster kreeg op dat ogenblik de bijlage 20 voorgelegd. Nochtans diende deze termijn niet om de bijlage 20 te betekenen maar wel om haar uitleg te vragen omtrent de redenen van haar afwezigheid bij de bezoeken van de wijkagent. Hierdoor is de Raad van oordeel dat verweerder niet in alle redelijkheid de beslissing heeft genomen en daarenboven een foutieve motivering in de bestreden beslissing gebruikte gelet op het feit dat verzoekster wel binnen de termijn van tien dagen reageerde op de oproeping.