Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 2007/20567/A - 21-09-2009

Samenvatting

In het kader van een echtscheidingsprocedure tussen meneer MK en mevrouw MA, houdt meneer vol dat de partijen nooit getrouwd zijn geweest. Mevrouw beweert wel getrouwd geweest te zijn met meneer. Meneer verduidelijkt dat de verklaringen omtrent hun zogezegde huwelijk tijdens de asielprocedure leugenachtig waren. Mevrouw spreekt het leugenachtige karakter van de verklaringen tegen. Mevrouw legt een akte van bekendheid hebt die werd opgemaakt voor een notaris en die vermeld dat ze in Armenië met meneer is getrouwd. De rechtbank oordeelt echter dat een dergelijke akte, die werd opgemaakt in de enkele aanwezigheid van mevrouw, niet volstaat om het huwelijk tussen partijen vast te stellen. Immers, de akte van bekendheid kan slechts toegelaten worden wanneer men effectief in de onmogelijkheid verkeert om de akte die normaal het huwelijk dient te bewijzen, voor te leggen. Meneer daarentegen legt wel een correct gelegaliseerde huwelijksakte voor waaruit blijkt dat hij met een derde persoon getrouwd is. Bovendien spreekt de akte van bekendheid van een huwelijk in Erewat terwijl het attest van verblijf een huwelijk in Leninakan weergeeft. Bijgevolg is, bij gebrek aan bewijs van het huwelijk, het verzoek tot echtscheiding onontvankelijk bij gebrek aan belang in hoofde van mevrouw.