Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 2009/7265/A - 25-09-2009

Samenvatting

Gelet op het recht op huwelijk zoals gewaarborgd door de artikelen 12 EVRM en 23 BUPO, moet omzichtig worden omgesprongen met vermoedens van schijnhuwelijk. De gevatte rechtbank beschikt over volheid van rechtsmacht en de beoordelingsbevoegheid is niet beperkt tot een wettigheidscontrole van de beslissing van de ambtenaar. De rechter moet dan ook uitspraak doen op grond van alle feitelijke gegevens om te beoordelen of het voorgenomen huwelijk geen schijnhuwelijk is, waarbij ook rekening mag gehouden worden met feitelijke gegevens van na de weigeringsbeslissing of die dan pas bekend werden. Om een huwelijk te weigeren, moet blijken dat het verblijfsvoordeel, dat in casu effectief wel bekomen wordt, kennelijk het enige doel is van het huwelijk. Naast het feit dat partijen sinds hun ontmoeting reeds verschillende jaren samen wonen is het verslag waaruit de DNA verwantschap blijkt tussen de kinderen en beide ouders een overtuigend feitelijk element, dat nog niet gekend was ten tijde van een eerder arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dat weigering van het huwelijk bevestigde. Het huwelijk moet heden voltrokken worden