Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 08/6636/B - 17-11-2009

Samenvatting

De verzoekers hebben de vordering ingediend tot erkenning van hun huwelijk afgesloten in Turkije en overgeschreven in de registers van burgerlijke stand in Machelen, nadat de erkenning ervan werd geweigerd door de Dienst Vreemdelingenzaken. Tevens verzoekt men de horen zeggen voor recht dat DVZ dient over te gaan tot afgifte van een visum op basis van dit huwelijk. De rechtbank van eerste aanleg verklaart zich onbevoegd om uitspraak te doen over de vordering tot afgifte van visum maar erkent dat verzoekers terecht betogen dat door de overschrijving in de registers van burgerlijke stand het huwelijk impliciet door de daartoe bevoegde overheid werd erkend en zelfs op die wijze dat de overige Belgische overheidsdiensten deze erkenning dienen te respecteren. Bovendien werd door de DVZ geenszins aangetoond dat het om een schijnhuwelijk zou gaan en blijkt uit de voorliggende gegevens dat verzoekers de wil hebben een duurzame levensgemeenschap op te bouwen. Bijgevolg moet het huwelijk van verzoekers erkend worden in België.