Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 09/2190/B - 25-03-2010

Samenvatting

De rechtbank stelt bovendien vast dat de verzoeker de status van VN-vluchteling bekomen heeft zonder dat hem de bepalingen van art. 52/4 Vw. tegengeworpen werden, volgens dewelke de Minister, indien ten aanzien van een vreemdeling die een asielaanvraag heeft ingediend overeenkomstig de artikelen 50, 50bis, 50ter of 51, ernstige redenen bestaan hem te beschouwen als een gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid, hem, naar gelang van het geval, de toegang tot het grondgebied kan weigeren of besluiten dat hij er niet of niet meer mag verblijven of er zich niet mag vestigen in die hoedanigheid.