Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 09/1867/B - 22-06-2010

Samenvatting

De DVZ weigerde de erkenning van het buitenlandse huwelijk van verzoekers en weigerde bijgevolg de afgifte van een visum gezinshereniging. Gezien moet worden vastgesteld dat het huwelijk door de ambtenaar van de burgerlijke stand werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand, werd het huwelijk impliciet doch zeker door de daartoe bevoegde overheid erkend. Derwijze dat ook de overige Belgische overheidsdiensten deze erkenning dienen te respecteren. De rechtbank is echter niet bevoegd om de FOD Binnenlandse Zaken te verplichten tot afgifte van een visum gezinshereniging.