Rechtbank van eerste aanleg Dendermonde - 09/2002/B - 25-03-2010

Samenvatting

Verzoekster vraagt de rechtbank om vervangende huwelijksakte en geboorteakten van haar kinderen te bekomen. Aangezien het huwelijk van verzoekster op afstand is gesloten, heeft de rechtbank onderzocht of het sluiten van dergelijk huwelijk wel geldig is naar Angolees recht. Het huwelijk van verzoekster is afgesloten voor inwerkingtreding van de Angolese wet inzake familierecht van 28 oktober 1987 en toen golden er geen algemeen geldende vormvereisten. Het huwelijk op afstand was bijgevolg een geldig huwelijk. Verzoekster geeft aan dat in 2002 alle documenten van de burgerlijke stand zijn vernietigd tijdens de burgeroorlog in Angola. In beginsel kunnen alleen akten van de burgerlijke stand het wettelijk en onbetwistbaar bewijs leveren met betrekking tot de staat van de persoon in alle gevallen waarin de wet het opstellen ervan oplegt. Artikel 47 van het Burgerlijk Wetboek biedt echter de uitzondering op de regel. Dit artikel bepaalt dat een in kracht van gewijsde gegaan vonnis dat de ontbrekende akte van de burgerlijke stand vervangt maar de staat niet aanwijst, voor elke verzoekende overheid mag worden overgelegd, op voorwaarde dat hij op dat ogenblik nog steeds in de onmogelijkheid verkeert zich de betrokken akte te verschaffen en voor zover de juistheid van de gegevens die het vonnis bevat niet wordt weerlegd. Het verzoek is gegrond, met name het vonnis vervangt de huwelijksakte. Voor de geboorteakten is verduidelijking omtrent de familienaam van de kinderen noodzakelijk zodat de rechtbank de zaak verwijst voor verdere behandeling en niet uitspreekt over dit verzoek.