Rechtbank van eerste aanleg Gent - 31-01-2013

Samenvatting

De verzoekster heeft een echtscheidingsprocedure ingeleid tegen de vrijwillig tussenkomende partij voor de vijfde kamer van deze rechtbank. Zij dient daartoe o.a. de geboorteakten van de kinderen te voegen (art. 1254, § 1, voorlaatste lid, 2° Ger.W.). De verzoekster bewijst dat het haar onmogelijk is de buitenlandse geboorteakte van haar oudste zoon te bekomen. Evenmin is de vrijwillig tussenkomende partij in het bezit van deze geboorteakte. Rest dan de vraag hoe de verzoekster in voormelde omstandigheden het bewijs kan leveren van de gegevens vermeld in de (niet-beschikbare) geboorteakte van D. Dit bewijs is nodig voor een procedure die in België wordt gevoerd, zodat dit bewijs naar Belgisch recht (lex fori) kan geleverd worden. Artikel 46 van het (Belgisch) Burgerlijk Wetboek bepaalt: 'Wanneer er geen registers hebben bestaan of de registers verloren zijn, wordt het bewijs daarvan toegelaten zowel door bescheiden als door getuigen, en in die gevallen kunnen het huwelijk, de geboorte en het overlijden bewezen worden zowel door registers en papieren, afkomstig van de overleden ouders, als door getuigen'. In tegenstelling tot wat een letterlijke lezing van artikel 46 BW zou kunnen doen vermoeden, heeft deze bepaling een algemene draagwijdte: de erin opgesomde omstandigheden zijn louter indicatief. Het bestaan van de betreffende akte, waarvan men in de onmogelijkheid verkeert ze zich te verschaffen, kan door alle middelen van recht worden bewezen, zelfs met vermoedens. Deze bepaling geldt niet alleen m.b.t. Belgische akten van burgerlijke stand maar ook m.b.t. buitenlandse akten. Artikel 4, derde lid van de Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van het rijksregister van de natuurlijke personen bepaalt: ‘De gegevens die het Rijksregister opneemt en bewaart krachtens artikel 3, eerste en tweede lid, gelden tot bewijs van het tegendeel. Deze gegevens kunnen rechtsgeldig worden gebruikt ter vervanging van de informatie vervat in de in artikel 2 bedoelde registers.’ Ter zake vermeldt het Rijksregister dat D. is geboren te P. (Joegoslavië) op […] maart 1995 en dat de partijen zijn ouders zijn (zie stukken 4 en 10 van de verzoekster). Bij afwezigheid van enig tegenbewijs van dit wettelijk vermoeden ex artikel 4 van de voormelde Wet van 8 augustus 1983, dient dan ook aangenomen dat D. inderdaad geboren is te P. op […] maart 1995 als zoon van de verzoekster en haar echtgenoot. Het verzoek komt dan ook gegrond voor.