Rechtbank van eerste aanleg Hasselt - 09/58/B - 13-10-2009

Samenvatting

Krachtens art. 47 van het Belgische Wetboek inzake internationaal privaatrecht worden de worden de vormvereisten voor de voltrekking van het huwelijk beheerst door het recht van de Staat op wiens grondgebied het huwelijk voltrokken wordt. Dit laatste recht (zijnde het Afghaanse recht) bepaalt ondermeer of en volgens welke nadere regels de akte van huwelijk in die Staat moet worden vastgesteld en afgekondigd. Overeenkomstig art. 61, tweede lid van het Afghaanse Burgerlijk Wetboek dienen huwelijken als geldig te worden beschouwd indien aan de hand van een authentieke akte het bewijs voorligt dat ze gesloten werden, onafgezien het bewijs van registratie dor de burgerlijke stand. Door de “Marriage Certificate” van 2005 wordt bijgevolg naar Afghaans recht op wettelijke wijze bewezen dat het huwelijk tussen de verzoekers voltrokken is.