Rechtbank van eerste aanleg Hasselt - 09/1333/B - 26-01-2010

Samenvatting

Sedert de inwerkingtreding van de wet van 27 december 2006, vergt de wet uitdrukkelijk dat het zevenjarige hoofdverblijf in België waarop de vreemdeling zich beroept een 'wettelijk' verblijf is, en wordt bovendien in het nieuwe artikel 7bis §2-WB.N. het volgende gesteld: "Onder wettelijk verblijf wordt verstaan, de sJtu,~tie van de vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is om voor efm langere' termijn dan drie maanden in het Rijk te verblijven of die gemachtigd is zich er te vestigen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdelingen". Nu artikel7bis §2 WBN een definitie bevat van het begrip wettelijk verblijf, dient aangenomen te worden dat deze definitie van toepassing is op alle artikelen van dezelfde wet waarin het begrip wettelijk verblijf wordt gehanteerd, en dus ook op art. 12bis §1, 3° WBN. Het valt trouwens niet in te zien hoe hetzelfde begrip in dezelfde wet op verschillende wijze zou moeten uitgelegd worden (Antwerpen, 05.09. 2007, 2007/AR/987, T. Vreemd., 2008, 50).