Rechtbank van eerste aanleg Verviers - AM 4670 - 27-01-2009

Samenvatting

De genomen maatregel van vrijheidsberoving en verwijdering van het grondgebied, is niet toelaatbaar daar strijdig met artikel 13 EVRM, gelet op het feit dat verzoeker naast een annulatieberoep bij de Raad van State tegen een beslissing van het CGVS, dewelke nog hangende is, tevens een verzoek tot regularisatie heeft ingediend waarover nog geen uitspraak is gedaan