Verlies verblijfsrecht na OCMW-steun

In het kort

Het hebben van voldoende bestaansmiddelen kan een voorwaarde zijn om een verblijfsrecht in België te bekomen of te behouden. Als dat voor jouw verblijfsrecht geldt en je geniet OCMW-steun tijdens je verblijfsprocedure of tijdens de periode van je voorwaardelijk verblijfsrecht, dan is het mogelijk dat je verblijfsrecht geweigerd of beëindigd wordt. 

Beëindiging verblijfsrecht na OCMW steun

Sommige verblijfsprocedures vereisen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Als je vervolgens tijdens je verblijfsprocedure of tijdens de periode van voorwaardelijk verblijf OCMW-steun geniet, kan dat een aanleiding zijn om je verblijfsrecht te weigeren of te beëindigen. Het genieten van OCMW-steun kan immers een indicatie zijn dat je de bestaansmiddelenvoorwaarde niet (meer) vervult of een onredelijke belasting voor de sociale bijstand bent.

Het feit dat je een beroep doet op het OCMW mag niet automatisch leiden tot de weigering of het verlies van je verblijfsrecht. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) moet geval per geval alle elementen van een dossier onderzoeken.

Heb je een onvoorwaardelijk verblijfsrecht? Dan kan het ontvangen van OCMW-steun geen aanleiding meer zijn om je verblijfsrecht in te trekken.  

Wil je meer weten over de mogelijke gevolgen voor je verblijfsrecht wanneer je OCMW-steun geniet? Lees hierover meer op de verwante pagina over jouw specifiek verblijfsrecht via de links onderaan deze pagina.

Als het hebben van voldoende bestaansmiddelen een voorwaarde is voor je verblijfsrecht, moet het OCMW je erop wijzen dat het uitoefenen van je recht op OCMW-steun een risico voor je verblijfsrecht inhoudt. Steun genieten kan tot gevolg hebben dat je verblijfsrecht wordt geweigerd of ingetrokken.

Als je de toekenningsvoorwaarden voor steun vervult en je je recht op steun wil uitoefenen ondanks het risico voor je verblijfsrecht, mag het OCMW je die steun niet weigeren. 

In een aantal gevallen krijgt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) de persoonsgegevens van personen die steun ontvangen. Die gegevensoverdracht gebeurt via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Voor bepaalde hieronder beschreven gevallen is voorzien in de mogelijkheid voor DVZ om een databank van de POD MI te raadplegen maar deze databank is nog niet operationeel. De POD MI heeft hiervoor machtigingen van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (de zogenaamde Privacy Commissie, nu de Gegevensbeschermingsautoriteit) gekregen.   

De persoonsgegevens van personen die een onvoorwaardelijk verblijfsrecht hebben en OCMW-steun genieten, worden in geen enkel geval overgemaakt.  

Naar aanleiding van de gegevensoverdracht kan DVZ nagaan of de voorwaarden van je verblijfsstatuut (nog) vervuld zijn.

In geval van OCMW-steun kan je verblijfsrecht worden geweigerd of ingetrokken maar dat mag niet automatisch gebeuren. DVZ moet geval per geval rekening houden met alle elementen van je dossier.

Doelgroepen gegevensoverdracht POD MI

Unieburgers en hun familieleden

De persoonsgegevens van Unieburgers en hun familieleden met een bijlage 19 of bijlage 19ter die equivalent leefloon (maatschappelijke dienstverlening met uitzondering van dringende medische hulp) genieten worden volgens de POD MI op dit moment nog niet overgemaakt wegens technische redenen. Wanneer het in de toekomst technisch mogelijk is, zal deze gegevensoverdracht plaatsvinden vanaf de eerste maand waarin de POD MI equivalent leefloon (maatschappelijke dienstverlening met uitzondering van dringende medische hulp) heeft terugbetaald. De persoonsgegevens van Unieburgers en hun familieleden met een bijlage 19 of bijlage 19ter die een tewerkstellingsmaatregel genieten, worden in geen geval overgemaakt.   

De persoonsgegevens van Unieburgers en hun familieleden met een E kaart of F kaart worden overgemaakt aan DVZ vanaf:

  • het ogenblik dat de POD MI minstens 90 dagen leefloon (maatschappelijke integratie met uitzondering van alle tewerkstellingsmaatregelen) heeft terugbetaald.
  • vanaf de eerste maand waarin de POD MI leefloon (maatschappelijke integratie met uitzondering van alle tewerkstellingsmaatregelen) heeft terugbetaald, wanneer de betrokkene voorheen al equivalent leefloon (maatschappelijke dienstverlening met uitzondering van dringende medische hulp) heeft genoten.  

Familieleden van Belgen

De persoonsgegevens van familieleden van Belgen met een bijlage 19 of bijlage 19ter die equivalent leefloon (maatschappelijke dienstverlening met uitzondering van dringende medische hulp) genieten, worden volgens de POD MI op dit moment nog niet overgemaakt wegens technische redenen. Wanneer het in de toekomst technisch mogelijk is, zal deze gegevensoverdracht plaatsvinden vanaf de eerste maand waarin de POD MI equivalent leefloon (maatschappelijke dienstverlening met uitzondering van dringende medische hulp maar met inbegrip van een tewerkstellingsmaatregel) heeft terugbetaald. 

De databank van de POD MI met de persoonsgegevens van Belgen die (equivalent) leefloon genieten, is op dit moment nog niet operationeel. Van zodra dit wel het geval is, kan DVZ nagaan of de Belg die zich laat vervoegen door een familielid in het kader van gezinshereniging (equivalent) leefloon geniet.  

De persoonsgegevens van familieleden van Belgen met een E kaart of F kaart worden overgemaakt aan DVZ vanaf:

  • het ogenblik dat de POD MI minstens 90 dagen leefloon (maatschappelijke integratie met uitzondering van alle tewerkstellingsmaatregelen) heeft terugbetaald.
  • vanaf de eerste maand waarin de POD MI leefloon (maatschappelijke integratie met uitzondering van alle tewerkstellingsmaatregelen) heeft terugbetaald, wanneer de betrokkene voorheen equivalent leefloon (maatschappelijke dienstverlening met uitzondering van dringende medische hulp) heeft genoten.

Derdelands studenten

De persoonsgegevens van derdelands studenten met een A kaart worden overgemaakt aan DVZ vanaf het ogenblik dat de POD MI vier maanden equivalent leefloon (maatschappelijke dienstverlening met uitzondering van dringende medische hulp) heeft terugbetaald.

Familieleden van derdelanders

De databank van de POD MI met de persoonsgegevens van familieleden van derdelanders met een hangende gezinsherenigingsaanvraag die equivalent leefloon (maatschappelijke dienstverlening met uitzondering van dringende medische hulp) genieten, is op dit moment nog niet operationeel. Van zodra dit wel het geval is, kan DVZ nagaan of het familielid van een derdelander met een hangende gezinsherenigingsaanvraag (equivalent) leefloon (maatschappelijke dienstverlening met uitzondering van dringende medische hulp) geniet. 

De persoonsgegevens van familieleden van een derdelander met een hangende gezinsherenigingsaanvraag die maatschappelijke dienstverlening in de vorm van een tewerkstellingsmaatregel genieten, worden door de POD MI aan DVZ overgemaakt.  

De persoonsgegevens van familieleden van derdelanders met een A kaart worden overgemaakt aan DVZ vanaf:

  • het ogenblik dat de POD MI vier maanden equivalent leefloon (maatschappelijke dienstverlening met uitzondering van dringende medische hulp) heeft terugbetaald.
  • wanneer zij maatschappelijke dienstverlening in de vorm van een tewerkstellingsmaatregel genieten.   

Einde gegevensoverdracht

Wanneer je gedurende een maand geen OCMW-steun meer ontvangt, worden je persoonsgegevens niet langer verzonden. Dit zal opnieuw gebeuren wanneer je weer OCMW-steun geniet.