Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) is een onafhankelijk administratief rechtscollege.
Het is bevoegd voor beroepen tegen asielbeslissingen van DVZ en het CGVS. 

Beroepsmogelijkheden

Beroepen bij de RvV in asiel worden behandeld in volle rechtsmacht en hebben een schorsende werking. 

Uitzonderingen zijn de annulatieberoepen:

 • tegen beslissingen tot Dublin-overdracht: bijlage 25 quater (aan de grens) of 26 quater
 • tegen welbepaalde onontvankelijke volgende verzoeken. Meer informatie vind je op de pagina 'bijzondere procedures'.

Bij een annulatieberoep doet de RvV uitspraak over overtredingen van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, en overschrijding of afwending van macht. De RvV controleert of de beslissing uitging van de juiste feiten, of ze de feiten correct heeft beoordeeld en of ze op grond daarvan niet kennelijk onredelijk tot haar besluit is gekomen. Is dit het geval dan wordt de beslissing geannuleerd. Er gebeurt geen beoordeling ten gronde van het verzoek om internationale bescherming. 
Bij annulatieberoepen dient de schorsing apart aangevraagd te worden via een vordering tot schorsing. Wordt de schorsing aanvaard, dan wordt de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing geschorst. 
 

Kenmerken beroep in volle rechtsmacht

De RvV heeft volle rechtsmacht.

Dit wil zeggen dat de RvV zich mag uitspreken over alle feitelijke en juridische elementen van het dossier. Op die manier worden alle relevante aspecten van een dossier volledig overwogen bij het nemen van een beslissing. De RvV kan de bestreden beslissing volledig hervormen. Zo kan de RvV besluiten om je als vluchteling te erkennen of om je subsidiaire bescherming toe te kennen, tegen de beslissing van het CGVS in. 

De RvV heeft echter geen eigen onderzoeksbevoegdheid. Dit houdt in dat de RvV alleen kan beslissen op basis van de elementen die in het dossier zitten of door de partijen worden aangebracht. Het kan zelf geen onderzoekshandelingen stellen. Wanneer de RvV onvoldoende informatie heeft om een beslissing te nemen, vernietigt de RvV de bestreden beslissing en stuurt het het dossier terug naar het CGVS.
 

Een beroep in volle rechtsmacht tegen beslissingen van het CGVS heeft schorsende werking. Het automatisch schorsend karakter van het beroep betekent dat de beslissing waartegen je beroep aantekent geschorst blijft tijdens de beroepsprocedure en geen uitwerking heeft. Je kan tijdens de beroepstermijn en tijdens de behandeling van het beroep niet verwijderd worden. Je Attest van Immatriculatie (AI) wordt verlengd voor de duurtijd van de beroepsprocedure.  

 

De beroepstermijn voor het indienen van een beroep bij de RvV tegen een weigeringsbeslissing van het CGVS in de standaardprocedure bedraagt dertig dagen. Deze termijn is korter tegen beslissingen genomen in bijzondere procedures. Meer info vind je op de pagina 'bijzondere procedures internationale bescherming'. 

De beroepstermijn gaat in na kennisgeving van de negatieve beslissing. 
De manier van betekening beïnvloedt de specifieke start van de beroepstermijn:  

 • via aangetekende brief met ontvangstbewijs: vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de brief aangeboden werd op de woonplaats van de geadresseerde of, in voorkomend geval, op zijn verblijfplaats of op zijn gekozen woonplaats
 • via aangetekende brief of bij gewone brief: vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs: vanaf de eerste dag die volgt op de afgifte of de weigering tot ontvangst
 • per fax: vanaf de eerste dag die volgt op die van de verzending.

De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan verplaatst de vervaldag naar de eerstvolgende werkdag. 
Bewaar zorgvuldig het bewijs van de aangetekende zending of het ontvangstbewijs. Dat bewijst dat je het verzoekschrift op tijd indiende.

De procedure is formeel en schriftelijk. Sinds 1 maart 2022 kunnen procedurestukken elektronisch van en naar de Raad worden verstuurd via J-BOX. Indien mogelijk wordt hieraan de voorkeur gegeven boven de aangetekende zending op de gekozen woonplaats. 

Tijdens de beroepsprocedure vindt een korte zitting plaats bij de RvV op volgend adres:

Gaucheretstraat 92-94, 1030 Brussel 

In de praktijk bespreken de partijen voornamelijk de argumenten die reeds werden aangebracht in het schriftelijk dossier. Je kan ook verzoeken om gebruik te maken van een louter schriftelijke procedure. 

Verloop beroep

Je betaalt als verzoekende partij een rolrecht van 186 euro.

Heb je recht op kosteloze rechtsbijstand? Dan moet je geen rolrecht betalen. Je moet voldoende bewijzen dat je recht hebt op kosteloze rechtsbijstand. Als er bewijsstukken ontbreken, dan word je daar van op de hoogte gesteld en krijg je acht dagen om het verzoekschrift te regulariseren.

Wanneer dit niet tijdig gebeurt, beslist de Kamervoorzitter of de rechter tot het verschuldigd zijn van het rolrecht en bepaalt hij het bedrag. Dit gebeurt in een beschikking. De hoofdgriffier brengt de verzoekende partij op de hoogte van het verschuldigde rolrecht. Je hebt dan acht dagen om het rolrecht te betalen. Als de betaling niet op tijd gebeurt, wordt het beroep niet ingeschreven op de rol. Een laattijdige betaling kan niet geregulariseerd worden. 

Je stelt beroep in tegen de weigeringsbeslissing van het CGVS met een verzoekschrift. Een beroep kan ook elektronisch worden ingediend via J-BOX

Het verzoekschrift moet:

 1.  alle middelen bevatten

  Zet al je middelen uiteen in het verzoekschrift. Dat is van cruciaal belang. Zowel jij als je advocaat kunnen de middelen mondeling toelichten tijdens de zitting. Maar alleen als deze vermeld werden in het verzoekschrift. Het is toegestaan om nieuwe middelen op te werpen na het indienen van het verzoekschrift. Dit kan tot aan de sluiting van de debatten op voorwaarde dat ze in een aanvullende nota worden bezorgd aan de RvV. Deze nota moet zich beperken tot de nieuwe elementen. Nieuwe elementen die niet in een aanvullende nota zijn bezorgd worden uit de debatten geweerd.

 2.  enkele verplichte elementen bevatten

  Bepaalde elementen moet je verplicht in je verzoekschrift zetten:

  • je naam, nationaliteit en woonplaats
  • het kenmerk van je dossier bij het CGVS
  • de gekozen woonplaats in België 
  • de beslissing waartegen het beroep gericht is
  • een uiteenzetting van de feiten en middelen die je inroept
  • de taal waarin de RvV je tijdens de zitting moet horen
  • de naam en hoedanigheid van de persoon die het verzoekschrift 
   heeft ondertekend
  • nieuwe gegevens (dit zijn elementen die de kans groter maken dat 
   de verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus of 
   subsidiaire beschermingsstatus)
 3.  in de juiste taal zijn opgesteld

  Je moet je verzoekschrift indienen in de taal van behandeling van je verzoek om internationale bescherming. De stukken en de documenten die je toevoegt ter ondersteuning van je verzoekschrift en die niet in het Nederlands, Frans of Duits zijn opgesteld, moeten vergezeld worden van een eensluidend verklaarde vertaling. Bij gebrek aan dergelijke vertaling is de RvV niet verplicht deze in overweging te nemen.

 4.  het pro-deo verzoek bevatten 

  Wil je kosteloze rechtspleging? Dan moet je het pro-deo verzoek ook in het verzoekschrift opnemen samen met de bijbehorende stukken.

 

Je wordt uitgenodigd voor een hoorzitting. Je hebt recht op inzage in het dossier voor de hoorzitting. De oproeping bepaalt de dag vanaf wanneer je het administratief dossier kan inkijken. Je kan je op de hoorzitting laten bijstaan door een advocaat.

Het CGVS stelt een verweernota op en treedt op de zitting op als verwerende partij. Het CGVS bezorgt binnen de acht dagen na kennisgeving van het beroep het administratief dossier aan de griffie. 

Ten laatste bij het bezorgen van het administratief dossier, kan het CGVS een nota met opmerkingen voegen. Het CGVS kan voor het verstrijken van acht dagen, de griffie ervan in kennis stellen dat het CGVS de nota binnen vijftien dagen na de kennisgeving van het beroep zal meedelen. Dat laatste is echter niet mogelijk wanneer het gaat om beroepen waarvoor een verkorte beroepstermijn geldt.

Als jij of jouw advocaat niet verschijnen ter zitting, wordt het beroep verworpen. Als je op voorhand weet dat je niet op de zitting aanwezig zal kunnen zijn, bijvoorbeeld wegens ziekte, dan doe je er best aan op voorhand contact op te nemen met de RvV en de nodige bewijsstukken in te dienen.

Je kan tot het sluiten van de debatten, bij wijze van een aanvullende nota, nieuwe elementen aanbrengen.

De hoorzitting verloopt in de taal van de asielprocedure. Als je bij de DVZ om een tolk vroeg, zal de RvV ook een tolk ter beschikking stellen.

De RvV zetelt met één rechter. Om de eenheid van rechtspraak te verzekeren, kan de rechter beslissen zitting te houden met drie magistraten of zelfs in algemene vergadering.

Wanneer de rechter van mening is dat het beroep niet vereist dat de partijen nog mondelinge opmerkingen voordragen, kan de rechter het beroep bij voorrang onderzoeken, zonder een hoorzitting te houden. Zowel jij als het CGVS worden in kennis gesteld van de beslissing van de rechter op een uitspraak te doen zonder hoorzitting. Jullie hebben een termijn van 15 dagen om te vragen dat de RvV jullie toch zou horen. 

Beslissingen in volle rechtsmacht

Je ontvangt de beslissing per aangetekende zending op je gekozen woonplaats.

Als de RvV niet kan beslissen op basis van de informatie in het dossier, dan vernietigt de RvV de beslissing van het CGVS. De RvV stuurt het dossier vervolgens terug naar het CGVS.

Dat is het geval als:

 • er substantiële onregelmatigheden zijn die de RvV niet kan herstellen
 • er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de RvV niet kan komen tot een beslissing, zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen

Na een vernietiging moet het CGVS opnieuw een beslissing nemen. Die is niet noodzakelijk positief, maar het CGVS moet wel rekening houden met de opmerkingen van de RvV.

Als er voldoende elementen in het dossier aanwezig zijn, kan de RvV tot de conclusie komen dat het CGVS een correcte beslissing nam. In dat geval bevestigt de RvV de beslissing van het CGVS.

Als er voldoende informatie in het dossier aanwezig is, kan de RvV zijn eigen onderzoek voeren op basis van de elementen in het dossier. Het kan daarbij tot de conclusie komen dat het CGVS geen correcte beslissing nam. In dat geval hervormt de RvV de beslissing van het CGVS.

Bij een hervorming kan de RvV volgende beslissingen nemen:

 • de RvV erkent je als vluchteling
 • de RvV weigert de vluchtelingenstatus maar kent de subsidiaire bescherming toe 
 • de RvV weigert zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus.

De hervorming kan positief maar ook negatief voor je zijn.

Als je beroep aantekent tegen de toekenning van de subsidiaire bescherming omdat je vindt dat je de vluchtelingenstatus verdient, loopt je het risico dat de RvV beide statussen weigert. Met andere woorden, je kan alles verliezen. 
Wanneer de RvV zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus weigert, moet de RvV dit motiveren in de beslissing.

De RvV brengt DVZ op de hoogte van de negatieve beslissing. De negatieve beslissing wordt ook in het wachtregister ingevoerd. DVZ kan instructie geven aan de gemeente om het AI in te trekken of de gemeente leidt dit af uit het register. Indien nodig wordt er een BGV afgeleverd (bijlage 13qq). 

Bij een kennelijk onrechtmatig beroep riskeer je een geldboete van 125 euro tot 2.500 euro. Het arrest van de RvV dat dit kennelijk onrechtmatig beroep vaststelt, wordt ook toegezonden aan de bevoegde stafhouder en de voorzitter van het Bureau Juridische Bijstand.