Vormingen op maat

Contact

Wil je een vorming op maat aanvragen of een intervisie of werkgroep?

Wanneer een vorming op maat?

 • Wil je graag je hele team of organisatie betrekken bij een vorming? 
 • Wil je iets meer of net iets minder dan wat we in open aanbod bieden? Heb je een bijzondere vraag?
 • Of zoek je intervisie of een werkgroep, ...

Wanneer het volgen van onze vorming in open aanbod niet de juiste oplossing is, kunnen we bekijken of een aanbod op maat haalbaar is. Hiervoor houden we rekening met verschillende factoren: noden, groepsgrootte, voorkennis, verwachte timing en inhoud, doelstelling én onze interne werkdruk. 

Welke voorwaarden voor een vorming op maat?

Engagement

Bij alle vormingen die we aanbieden, zowel in open aanbod als op maat, willen we bijdragen aan een goed begrip en toepassing van de complexe rechtspositie van vreemdelingen. Het louter deelnemen aan een vorming volstaat daarvoor niet. Daarom horen we ook graag:

 • Hoe deelnemers onze vorming evalueren en of ze verbetersuggesties hebben.
 • Hoe deelnemers en organisaties zullen verder werken met de aangebrachte informatie. 

Doelgroep en groepsgrootte

Voor een vorming op maat vragen we een groepsgrootte van minstens 10 deelnemers, en liever meer. Het maximale aantal deelnemers is af te spreken met de lesgever en hangt ook af van het type vorming en de werkvorm.

We houden ook steeds rekening met het profiel van de vraagsteller. Soms wijzen we een aanvraag af omwille van doelgroep, timing of inhoud. We trachten dan wel door te verwijzen naar een gepast aanbod. 
 

Prijzenbeleid

De kostprijs voor non-profit organisaties of besturen bedraagt in totaal 250€ per dagdeel van maximum 3,5u. 

Voor profit organisaties bedraagt de kostprijs in totaal 500€ per dagdeel van maximum 3,5u.

Deze prijs dekt: 

 • het voorbereiden en het geven van de sessie, 
 • de eventuele vervoersonkosten van de lesgever, 
 • de inzage in het materiaal aangereikt door het Agentschap Integratie en Inburgering, inclusief de eventuele kopiekosten van de presentatie of bijkomende documenten, het gebruik van de eventuele online tool, en de evaluatie. 

Locatie

De aanvrager staat zelf in voor het regelen van een geschikte lesruimte en het gevraagde lesmateriaal. Dit gebeurt steeds in overleg met de lesgever.

Welk vormingen bieden we op maat?

Onderstaande lijst bevat slechts enkele voorbeelden, maar is niet limitatief. Heb je een andere vraag, stel ze gerust.

Gezinshereniging is ongetwijfeld de meest complexe verblijfsgrond voor vreemdelingen. In deze vorming overlopen we de verschillende procedures voor gezinshereniging, de voorwaarden en verblijfsdocumenten: 

 • Wie kan familie laten overkomen?
 • Welke familieleden kunnen overkomen?
 • Welke voorwaarden gelden er?
 • Hoe verloopt de procedure?
 • Hoelang is het verblijf van het familielid onderworpen aan voorwaarden?
 • In welke gevallen kan het familielid zijn of haar verblijfsrecht verliezen? Welke uitzonderingen gelden er?
 • Welke beroepsmogelijkheden zijn er? 

We geven hierbij steeds de nodige aandacht voor het wettelijk kader, de administratieve praktijk en, waar nodig, relevante rechtspraak. We verwerken de theorie doorlopend met allerlei oefeningen in groep of individueel. Hiervoor gebruiken we verschillende tools, waaronder onze eigen website. Tijdens de oefeningen staan we op die manier stil bij verschillende situaties en casussen. 

Na deze vorming

 • Heb je inzicht in de verschillende regimes van gezinshereniging, met elk hun eigen voorwaarden en procedures en met verschillende familieleden die (al dan niet) in aanmerking komen.
 • Ben je vertrouwd met de opbouw en structuur van de pagina’s “gezinshereniging” op de website www.vreemdelingenrecht.be en kan je deze informatie toepassen op een concrete casus. 

Kom je in je dagelijkse praktijk in aanraking met situaties waar het begrijpen van verblijfsstatuten en verblijfsdocumenten van vreemdelingen een belangrijke rol spelen voor je verdere dienstverlening? Is dit helemaal nieuw voor jou? In deze vorming krijg je in vogelvlucht een algemeen overzicht.

Afhankelijk van relevante vragen en interesse binnen de groep gebruiken we de beschikbare tijd om, waar mogelijk, iets uitgebreider stil te staan bij een topic.

Na deze vorming

 • begrijp je het onderscheid tussen reguliere gronden, beschermingsgronden en uitzonderingsgronden voor verblijf
 • situeer je de vreemdeling binnen dit overzicht van verblijfsgronden
 • herken je de meest voorkomende verblijfsprocedures en -documenten
 • gebruik je de website www.vreemdelingenrecht.be en andere relevante websites en weet waar je terecht kan met concrete vragen. 

Binnen de Europese Unie geldt een ‘vrij verkeer van personen’. De verblijfsreglementering is hierdoor voor Unieburgers veel soepeler dan voor onderdanen van andere landen. Deze opleiding maakt je op een overzichtelijke manier wegwijs in de verblijfsmogelijkheden van Unieburgers. Je gaat aan de slag met concrete casussen.  

Komen aan bod

 • De voorwaarden, procedure en bijhorende documenten voor kort en lang verblijf in België.
 • De gronden waarvoor en de wijze waarop het verblijfsrecht te beëindigen.
 • Het recht op OCMW-steun en de mogelijke gevolgen voor het verblijfsrecht.
 • De rol en bevoegdheden van de gemeente en de Dienst Vreemdelingenzaken.
 • De structuur en het gebruik van www.vreemdelingenrecht.be

Familieleden die zelf geen Unieburger zijn, komen in deze vorming niet aan bod. 

 

Na deze vorming

 • Heb je inzicht in de verblijfsmogelijkheden van Unieburgers in België.
 • Begrijp je het fundamenteel verschil tussen het verblijfsrecht van Unieburgers en dat van derdelanders.
 • Kan je de voorwaarden, procedure en beëindigingsgronden opzoeken op www.vreemdelingenrecht.be en deze informatie toepassen op een concrete casus. 

In elke gemeente of regio krijgen gemeenteambtenaren te maken met knelpunten in het internationaal familierecht. Een expert in het familiaal IPR bespreekt deze knelpunten met jullie, geeft een aantal basisprincipes van het IPR mee, en gaat na wat jullie van onze dienstverlening verwachten.

We beginnen de intervisie met een inleiding in de basisprincipes van het IPR. Daarna bespreken we knelpunten waarmee jij als ambtenaar in je werk te maken krijgt. We willen ook graag weten welke ondersteuning jij van ons verwacht, zodat we onze dienstverlening daarop kunnen afstemmen.

Een paar voorbeelden:

 • Een Turkse vrouw en haar Belgische man wonen in België.  Tijdens een kort verblijf in Turkije scheiden ze.  Is deze echtscheiding geldig in België?
 • Een Nederlandse man wil in België een kind erkennen. Kan de Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand een erkenningsakte opmaken? Welk recht moet hij daarbij toepassen?
 • Een Belgische vrouw heeft een relatie met een Russische vrouw. Kunnen de vrouwen in België in het huwelijk treden?

Voor wie? Gemeenteambtenaren die beroepshalve te maken krijgen met IPR-vragen.

 • Kan een Belgisch bouwbedrijf een Zuid-Afrikaanse magazijnier aannemen? En wat met een technologiebedrijf die een Chinese IT’er wil aanwerven?
 • Moet een Braziliaanse werknemer die voor zijn Portugese werkgever een opdracht in België uitvoert een verblijfsaanvraag doen?
 • Kan een Syrische asielzoeker in afwachting van een beslissing over zijn asielaanvraag werken? En wat als hij erkend wordt als vluchteling of subsidiair beschermde?
 • Mag de Ghanese echtgenoot van een Poolse vrouw in België werken tijdens de aanvraag gezinshereniging?
 • Kan een student uit India weekendwerk doen? Kan een Russische ondernemer een eigen zaak starten in België?  

Hoewel de omzetting van de single permit richtlijn de regelgeving rond tewerkstelling vereenvoudigt, is antwoorden vinden niet altijd evident.  

Kom jij in je dagelijkse praktijk in aanraking met dit soort vragen? Tijdens deze vorming krijg je een gestructureerd overzicht van de regelgeving rond tewerkstelling van buitenlandse werknemers en zelfstandigen. Zo maken we een onderscheid tussen enerzijds migranten die specifiek naar België komen om te werken, en anderzijds andere migratievormen waarbij de vraag zich stelt met welk verblijfsstatuut in België kan worden gewerkt.

Wat komt er aan bod? 

 • de gecombineerde vergunning en arbeidskaart
 • de beroepskaart voor zelfstandigen
 • werken op basis van verblijf
 • vrijwilligerswerk 

Na deze vorming

 • Begrijp je het onderscheid tussen arbeidsmigratie en andere vormen van migratie
 • Heb je inzicht in de categorieën van werknemers die in aanmerking komen voor een gecombineerde vergunning in Vlaanderen en Brussel
 • Heb je inzicht in welke gevallen zelfstandigen een beroepskaart moeten aanvragen in Vlaanderen en Brussel