Intrekking van de arbeidskaart of de arbeidsvergunning

De intrekkingsgronden verschillen afhankelijk van het gewest.

Vlaams gewest

De toelating tot arbeid wordt ingetrokken als:

 • voor de aanvraag gebruik gemaakt is van bedrieglijke praktijken, onvolledige, onjuiste of vervalste verklaringen, of onrechtmatig verkregen gegevens werden bezorgd of onrechtmatig aanpassingen werden verricht;
 • de onderneming of de gastentiteit is opgericht of opereert met als belangrijkste doel de binnenkomst van buitenlandse werknemers te vergemakkelijken, of geen economische of maatschappelijke activiteiten uitvoert;
 • de tewerkstelling strijdig is met de openbare orde of openbare veiligheid, met de wetten en reglementen, of met de internationale overeenkomsten en akkoorden over de indienstneming en tewerkstelling van werknemers van buitenlandse nationaliteit;
 • de werkgever of de gastentiteit de wettelijke en reglementaire verplichtingen voor de tewerkstelling van werknemers niet nakomt, met inbegrip van de loon- en andere arbeidsvoorwaarden die gelden voor de werknemers;
 • de werkgever, de gastentiteit of de werknemer zich niet houdt aan de voorwaarden die aan de toelating tot arbeid verbonden zijn

De toelating tot arbeid kan worden ingetrokken als:

 • tegen de werkgever of de gastentiteit gedurende een jaar voor de aanvraag een sanctie uitgesproken is op grond van artikel 12/1, § 1, artikel 12/3, § 1, of artikel 12/4 van de wet van 30 april 1999; artikel 13/5, artikel 13/6, § 2, § 4, of § 5, van het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004; artikel 13/1 van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige 
 • de werkgever in staat van faillissement of van kennelijk onvermogen verkeert, het voorwerp uitmaakt van een procedure tot faillietverklaring, of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd of verkregen. Deze intrekkingsgrond is alleen van toepassing voor de tewerkstelling van een seizoenarbeider.

Brussels Hoofdstedelijk gewest

De toelating tot arbeid wordt ingetrokken als:

 • de werkgever gebruik heeft gemaakt van bedrieglijke praktijken of onjuiste of onvolledige verklaringen heeft afgelegd; 
 • de tewerkstelling strijdig is met de openbare orde of veiligheid, of met de wetten en reglementen, of met de internationale overeenkomsten en akkoorden inzake indienstneming en tewerkstelling van werknemers van buitenlandse nationaliteit;
 • de werkgever de wettelijke en reglementaire verplichtingen betreffende de tewerkstelling van werknemers niet nakomt;
 • de werknemer niet is tewerkgesteld overeenkomstig de loon- en andere arbeidsvoorwaarden die gelden voor Belgische werknemers;
 • de werkgever zich niet houdt aan de voorwaarden die aan de arbeidsvergunning verbonden zijn;
 • de werknemer gebruik heeft gemaakt van bedrieglijke praktijken of onjuiste of onvolledige verklaringen heeft afgelegd;
 • de tewerkstelling strijdig is met de openbare orde of veiligheid, of met de wetten en reglementen;
 • een negatieve beslissing werd genomen over het recht op of de machtiging tot verblijf van de werknemer;
 • de werknemer zich niet houdt aan de voorwaarden die aan de toekenning van de arbeidskaart verbonden zijn.