Aanvraag gecombineerde vergunning van onbepaalde duur in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

Met een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur kan je als werknemer eender welke functie bij eender welke werkgever uitoefenen. 

Als je aanvraag voor een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur wordt goedgekeurd, krijg je een elektronische verblijfskaart A met vermelding 'arbeidsmarkt: onbeperkt'. Je verblijfsrecht blijft dus beperkt en voorwaardelijk, maar je hoeft dan niet langer een nieuwe gecombineerde vergunning aan te vragen wanneer je van werkgever verandert. 

De werknemer dient deze gecombineerde vergunning zelf aan te vragen bij het gewest van zijn officiële woonplaats. De voorwaarden voor een gecombineerde vergunning verschillen per gewest. 

Wie kan een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur aanvragen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest?

 • Je bent een langdurig ingezetene met tweede verblijf in België, je beschikt over een wettig verblijf en bewijst dat je twaalf maanden onafgebroken arbeid hebt verricht onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag in een beroep dat op de Brusselse knelpuntberoepenlijst staat
 • Na 4, 3 of 2 jaar met gecombineerde vergunning

Je kan een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur aanvragen als je bewijst een aantal jaren met een gecombineerde vergunning gewerkt te hebben tijdens een periode van maximaal 10 jaar wettig en ononderbroken verblijf in België. Deze periode van maximaal 10 jaar moet je aanvraag voor de gecombineerde vergunning van onbepaalde duur voorafgaan.

Je verblijf wordt beschouwd als ononderbroken als:

 • de onderbreking tussen twee verblijfsperiodes niet meer dan 1 jaar duurt
 • je afwezig bent door het vervullen van je dienstplicht, tenminste als je binnen 60 dagen na het volbrengen van je dienstplicht naar België terugkeert

In principe moet je aantonen dat je 4 jaar gewerkt hebt in loondienst met een gecombineerde vergunning.

Deze termijn van 4 jaar kan in bepaalde gevallen herleid worden tot 3 of 2 jaar:

 • België heeft met jouw land van herkomst een internationale tewerkstellingsovereenkomst gesloten. Deze landen zijn Algerije, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Marokko, Servië, Montenegro, Tunesië en Turkije. Als onderdaan van een van deze landen moet je maar 3 jaar tewerkstelling aantonen.
 • De termijn van 4 jaar of 3 jaar wordt verminderd met een jaar als je echtgenoot of geregistreerde partner of kinderen samen met jou wettig in België verblijven.

Sommige periodes van inactiviteit tellen mee

Sommige periodes van inactiviteit kunnen wel meegerekend worden om de termijn van 4, 3 of 2 jaar werk met gecombineerde vergunning te bewijzen.

Het gaat om de periodes van gehele arbeidsongeschiktheid als gevolg van:

 • een beroepsziekte
 • een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar en van het werk en die gebeurden op een moment dat je werd tewerkgesteld door een Belgische werkgever
 • moederschapsrust

Sommige arbeid telt niet mee

Niet alle jaren die je gewerkt hebt met een gecombineerde vergunning kunnen meegerekend worden.

Kunnen niet meegerekend worden voor de termijn, de arbeid verricht: 

 • als gespecialiseerde technieker
 • als stagiair
 • als au pair
 • als werknemer van een buitenlandse werkgever
 • als navorser of gasthoogleraar
 • tijdens een opleiding die bepaalde werknemers komen volgen in België
 • als seizoenarbeider
 • als in art. 2 KB 9 juni 1999 (versie Brussels Hoofdstedelijk Gewest) bedoelde werknemer: het gaat onder meer over bedienaars van erkende erediensten, journalisten, beroepssporters, schouwspelartiesten, ...

Deze arbeidsmigranten kunnen geen gecombineerde vergunning van onbepaalde duur aanvragen.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag voor een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur wordt door de werknemer zelf ingediend via het unieke digitale loket Working in Belgium(inloggen als 'burger'). 

Het aanvraagdossier dient te bestaan uit:

 • Een aanvraagformulier
 • Een fotokopie van alle bladzijden van het nog geldige paspoort van de werknemer
 • Als de werknemer in België verblijft, een fotokopie van het document dat zijn verblijf dekt
 • Een kopie van al zjn eerder verkregen arbeidskaarten B of van al zijn verblijfsvergunningen voor beroepsdoeleinden
 • Indien toelating(en) tot arbeid verkregen in een ander gewest dan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kopie hiervan
 • Een kopie van de loonbonnen of loonafrekeningen voor de meest recente, volledige en door een toelating tot arbeid gedekte periode
 • Het bewijs dat de werknemer en zijn familieleden ingeschreven zijn bij een erkende ziekenfonds