Hof van beroep Antwerpen - 2017/PD/104 - 26-04-2017

Samenvatting

Volgens artikel 665, 6° van het Gerechtelijk Wetboek kan rechtsbijstand worden verleend voor alle buitengerechtelijke procedures die opgelegd zijn bij wet of door de rechter.
 
Volgens art. 668 van het Gerechtelijk Wetboek kan rechtsbijstand onder dezelfde voorwaarden worden verleend aan… d) alle vreemdelingen, in de procedures waarin is voorzien bij de Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet).
 
Een verblijfsaanvraag op grond van artikel 9 bis Vreemdelingenwet is de eerste stap in de procedure tot het verkrijgen van een verblijfsrecht zoals voorzien in de Vreemdelingenwet en valt dus onder art. 668 van het Gerechtelijk Wetboek.
 
Bij beslissing van 14 februari 2017 heeft het bureau voor juridische bijstand volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand verleend voor de aanvraag machtiging tot verblijf wat conform artikel 667 lid 2 Gerechtelijk Wetboek geldt als bewijs van ontoereikende bestaansmiddelen.
 
Aan verzoeker kan dus rechtsbijstand worden verleend om een verblijfsrecht aan te vragen, zoals voorzien in artikel 9bis Vreemdelingenwet.