Hoe bereken je het loon van een arbeidsmigrant?

Minimumloon

Voor verschillende categorieën van arbeidsmigranten zijn specifieke minimumlonen van toepassing (bv. hooggeschoolden, leidinggevenden, artiesten of beroepssporters). Het gaat hierbij om bruto jaarlonen.

In andere gevallen geldt het gemiddeld gewaarborgde maandelijks minimuminkomen. Dit is echter een ondergrens: als er in de toepasselijke sector andere barema’s gelden, zijn deze van toepassing.

Opgelet: als het gaat om een middengeschoolde werknemer in een knelpuntberoep in Vlaanderen, dan dient deze ingeschaald te worden als 'geschoolde arbeidskracht' volgens het toepasselijke paritaire comité.

Geen pro rata berekening lonen

In het algemeen worden de vereiste minimumlonen niet pro rata berekend voor deeltijdse contracten. Dat betekent dat bijvoorbeeld een hooggeschoolde die halftijds werkt, toch het volledige minimumloon voor een hooggeschoolde zal moeten verdienen. Enkel voor gastprofessoren wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Voor contracten van bepaalde duur kan het jaarloon natuurlijk wel omgerekend worden voor de duur van het contract (zie hieronder bij 'Berekening maandloon').

Berekening maandloon

Indien het gaat om een tewerkstelling met een Belgische arbeidsovereenkomst, deel je het bruto jaarloon door 13,92 om het bruto maandloon te berekenen. Deze berekening houdt rekening met de 13e maand en het vakantiegeld.

Indien het gaat om detachering met een buitenlandse arbeidsovereenkomst, deel je het bruto jaarloon door 12.

Extralegale voordelen

Als de werknemer maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en/of een groepsverzekering krijgt, wordt de werkgever-bijdrage hiervan als brutoloon beschouwd. Ook andere voordelen die op voorhand berekend kunnen worden, zoals een bedrijfswagen of een woning, worden meegerekend.

Bonussen, levensduurtevergoedingen of toeslagen die verbonden zijn aan detachering (bv. reis- en verblijfskosten) worden niet meegerekend voor de berekening van het loon. 

Opmerking: in het Brussels Hoofdstedelijk gewest worden maaltijdcheques enkel meegerekend als er een garantie is dat het vereiste minimumloon ook zonder maaltijdcheques bereikt wordt. Dat kan bijvoorbeeld door een contractuele bepaling op te nemen dat het loon zal worden bijgepast tot het vereiste minimum als de maaltijdcheques om een of andere reden (bv. ziekte) niet effectief werden uitbetaald.

Jaarlijkse aanpassing bezoldiging

Wanneer een gecombineerde vergunning wordt afgeleverd voor meerdere jaren, dient het loon van de werknemer jaarlijks aangepast te worden aan de nieuwe geldende bedragen. 

In het Vlaams gewest dient een nieuwe arbeidsovereenkomst of een addendum aan de Dienst Economische Migratie te worden overgemaakt als de automatische loonsindexering niet volstaat om aan de nieuwe bedragen te voldoen.

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest dient een jaarlijke controleformulier met de nodige bijlagen te worden bezorgd aan het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid.