Motivering verblijfsbeslissing

Administratieve beslissingen moeten uitdrukkelijk gemotiveerd zijn.

De Verblijfswet voorziet hierop een uitzondering. Wanneer redenen van staatsveiligheid zich daartegen verzetten, moet de overheid de feiten die de beslissing rechtvaardigen niet langer vermelden.

Het Grondwettelijk Hof (GwH 18 juli 2019, nr. 112/2019) preciseerde dat deze uitzondering op de motiveringsplicht alleen mogelijk is, wanneer de motivering van de beslissing:

  • de uitwendige veiligheid van de Staat in het gedrang kan brengen, of
  • de openbare orde kan verstoren, of
  • afbreuk kan doen aan de eerbied voor het privéleven, of
  • afbreuk kan doen aan de bepalingen inzake de zwijgplicht.