Welke meerderjarigen kunnen Belg worden?

In het kort

Er zijn verschillende categorieën op basis waarvan je als volwassene Belg kan worden. Afhankelijk van jouw concrete situatie is het beter om de ene of de andere categorie te kiezen. De meeste categorieën volgen de algemene procedure van nationaliteitsverklaring. Enkele specifieke categorieën volgen de uitzonderingsprocedure van naturalisatie. 

Je bent in België geboren

Ben je meerderjarig en in België geboren? Dan kan je de Belgische nationaliteit verkrijgen als je sinds je geboorte ononderbroken wettelijk in België verbleef en een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebt.

Rechtsgrond: artikel 12bis, §1, 1° Wetboek van de Belgische nationaliteit
Procedure: nationaliteitsverklaring

Op het moment van je nationaliteitsverklaring moet je een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebben.

Klik op 'lees verder' om te weten welke documenten een bewijs van een verblijfsrecht van onbeperkte duur zijn.

Volgens het koninklijk besluit van 14 januari 2013 zijn de volgende documenten een bewijs van een verblijf van onbeperkte duur:

 • een elektronische B kaart
 • een elektronische C of K kaart
 • een elektronische D of L kaart
 • een elektronische E of EU kaart
 • een elektronische F kaart
 • een elektronische E+ of EU+ kaart
 • een elektronische F+ kaart
 • een elektronische M kaart
 • een elektronische M kaart met vermelding duurzaam verblijf

Je moet sinds je geboorte een ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België hebben. 

Meer informatie over de begrippen 'wettelijk verblijf' en 'hoofdverblijfplaats', en welke verblijfsdocumenten aanvaard worden, vind je op de pagina 'Wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in het kader van een nationaliteitsprocedure'.

Je volgt de procedure van nationaliteitsverklaring

Jij moet het volgende document meebrengen als je je nationaliteitsverklaring doet: 

 • bewijs van betaling van het registratierecht

De ambtenaar van de burgerlijke stand zal zelf de volgende documenten voor jou opvragen: 

 • je geboorteakte
 • bewijs van je wettig verblijf van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • bewijs van het onafgebroken wettig en hoofdverblijf in België sinds je geboorte

 

Je bent geïntegreerd

In deze categorie moet je je maatschappelijke integratie, taalkennis en economische participatie bewijzen. Om de Belgische nationaliteit te kunnen verkrijgen, moet je daarnaast ook een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebben en 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf in België kunnen aantonen.

Rechtsgrond: artikel 12bis, §1, 2° Wetboek van de Belgische nationaliteit
Procedure: nationaliteitsverklaring

Op het moment van je nationaliteitsverklaring moet je een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebben. 

Klik op 'lees verder' om te weten welke documenten een bewijs van een verblijfsrecht van onbeperkte duur zijn. 

Volgens het koninklijk besluit van 14 januari 2013 zijn de volgende documenten een bewijs van een verblijf van onbeperkte duur:

 • een elektronische B kaart
 • een elektronische C of K kaart
 • een elektronische D of L kaart
 • een elektronische E of EU kaart
 • een elektronische F kaart
 • een elektronische E+ of EU+ kaart
 • een elektronische F+ kaart
 • een elektronische M kaart
 • een elektronische M kaart met vermelding duurzaam verblijf

Je moet aantonen dat je voorafgaand aan je aanvraag al minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België had.

Meer informatie over de begrippen 'wettelijk verblijf' en 'hoofdverblijfplaats', en welke verblijfsdocumenten aanvaard worden, vind je op de pagina 'Wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in het kader van een nationaliteitsprocedure'.

Je moet maatschappelijk integratie aantonen. Je legt daarvoor één van de volgende documenten voor:

 • een diploma of getuigschrift van minimum het hoger secundair onderwijs.
 • het bewijs van het gevolgd hebben van een beroepsopleiding van minimum 400 uur.
 • het bewijs dat je de voorbije 5 jaar onafgebroken als werknemer of zelfstandige gewerkt hebt.
 • het bewijs dat je met succes een inburgeringstraject, onthaaltraject of integratieparcours gevolgd hebt. 

Meer informatie over het bewijs van maatschappelijke integratie vind je op de pagina 'Maatschappelijke integratie in het kader van een nationaliteitsprocedure'. 

Je moet voldoende kennis hebben van één van de 3 landstalen (Nederlands, Frans of Duits). Je moet minimum niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) hebben.

Het bewijs van je maatschappelijke integratie geldt meestal als bewijs van je taalkennis. Je hoeft dus niet afzonderlijk je taalkennis te bewijzen, behalve als je je maatschappelijke integratie bewijst met een document van inburgering. Dan vragen de parketten meestal ook nog een ander bewijs van taalkennis, ook al is dat juridisch gezien discutabel en is dat ook volgens de minister van Justitie niet nodig (zie parlementaire vraag dd. 3/2/2021, p. 32 e.v.).

Meer informatie over het bewijs van taalkennis vind je op de pagina 'Taalkennis'.

Je moet 'economisch participatie' in België aantonen. Dat is het geval in de volgende situaties: 

 • Je hebt de voorbije 5 jaar minimum 468 arbeidsdagen gewerkt als werknemer of als statutair benoemde in overheidsdienst. 
 • Je hebt de voorbije 5 jaar als zelfstandige in hoofdberoep minstens 6 kwartalen de verschuldigde sociale kwartaalbijdragen voor zelfstandigen in België betaald.

Afhankelijk van jouw situatie bewijs je je economische participatie met de volgende documenten: 

 • Je bent werknemer in de privésector: individuele rekeningen afgeleverd door de werkgever, eventueel aangevuld met loonfiches voor de periode waarvoor je nog geen individuele rekening hebt.
 • Je bent werknemer in overheidsdienst: een attest van de bevoegde dienst van de overheid waaruit blijkt dat je de afgelopen 5 jaar minimum 468 arbeidsdagen gewerkt hebt.
 • Je bent statutair ambtenaar in overheidsdienst: het bewijs van je definitieve benoeming én een attest van de bevoegde overheidsdienst waaruit blijkt dat je de afgelopen 5 jaar minimum 468 arbeidsdagen gewerkt hebt.
 • Je bent zelfstandige: een document waaruit blijkt dat je de afgelopen 5 jaar minstens 6 kwartalen de verschuldigde sociale kwartaalbijdragen voor zelfstandigen hebt betaald.

Wat zijn arbeidsdagen? Hoe kunnen opleidingsdagen in mindering gebracht worden van de vereiste arbeidsdagen? Meer informatie vind je op de pagina 'Economische participatie in het kader van een nationaliteitsprocedure'.  

Je volgt de procedure van nationaliteitsverklaring

Je moet de volgende documenten meebrengen als je je nationaliteitsverklaring doet: 

 • geboorteakte of vervangend document
 • bewijs van betaling van het registratierecht
 • bewijs van maatschappelijke integratie
 • bewijs van economische participatie
 • bewijs van talenkennis

De ambtenaar van de burgerlijke stand moet zelf de volgende documenten voor jou opvragen:

 • bewijs van je wettig verblijf van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • bewijs van het onafgebroken wettig en hoofdverblijf de laatste 5 jaar

Je bent gehuwd met een Belg

Heb je 3 jaar gehuwd samengewoond en is je echtgenote of echtgenoot Belg op het moment dat jij de nationaliteitsverklaring doet? Dan kan je de Belgische nationaliteit verkrijgen als je je maatschappelijke integratie en taalkennis bewijst. Daarnaast moet je een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebben en 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijf in België aantonen.

Rechtsgrond: artikel 12bis, §1, 3° Wetboek van de Belgische nationaliteit
Procedure: nationaliteitsverklaring

Je moet aantonen dat je gehuwd bent met een Belg en dat je tijdens de 3 jaar voorafgaand aan de nationaliteitsverklaring in België gehuwd hebt samengewoond. Het is niet nodig om te blijven samenleven tijdens de hele procedure van nationaliteitsverklaring (Hof van Cassatie, 6 februari 2020). 

De echtgenoot of echtgenote moet pas op het moment van de verklaring Belg zijn, niet tijdens de periode van samenwoonst. 

Op het moment van je nationaliteitsverklaring moet je een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebben. 

Klik op 'lees verder' om te weten welke documenten een bewijs van een verblijfsrecht van onbeperkte duur zijn. 

Volgens het koninklijk besluit van 14 januari 2013 zijn de volgende documenten een bewijs van een verblijf van onbeperkte duur:

 • een elektronische B kaart
 • een elektronische C of K kaart
 • een elektronische D of L kaart
 • een elektronische E of EU kaart
 • een elektronische F kaart
 • een elektronische E+ of EU+ kaart
 • een elektronische F+ kaart
 • een elektronische M kaart
 • een elektronische M kaart met vermelding duurzaam verblijf

Je moet voorafgaand aan je aanvraag minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België hebben.

Meer informatie over de begrippen 'wettelijk verblijf' en 'hoofdverblijfplaats', en welke verblijfsdocumenten aanvaard worden, vind je op de pagina 'Wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in het kader van een nationaliteitsprocedure'.

Als echtgenoot of echtgenote van een Belg kan je je maatschappelijke integratie op één van de volgende manieren bewijzen: 

 • een diploma of getuigschrift van minimum het hoger secundair onderwijs.
 • het bewijs van het met succes gevolgd hebben van een inburgeringstraject, onthaaltraject of integratieparcours.
 • het bewijs van het gevolgd hebben van een beroepsopleiding in combinatie met werken.

Meer informatie over het bewijs van maatschappelijke integratie vind je op de pagina 'Maatschappelijke integratie in het kader van een nationaliteitsprocedure'. 

Je moet voldoende kennis hebben van één van de 3 landstalen (Nederlands, Frans of Duits). Je moet minimum niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) hebben.

Het bewijs van je maatschappelijke integratie geldt als bewijs van je taalkennis. Je hoeft dus niet afzonderlijk je taalkennis te bewijzen, behalve als je je maatschappelijke integratie bewijst met een document van inburgering. Dan vragen de parketten meestal ook nog een ander bewijs van taalkennis, ook al is dat juridisch gezien discutabel en is dat ook volgens de minister van Justitie niet nodig (zie parlementaire vraag dd. 3/2/2021, p. 32 e.v.).

Meer informatie over het bewijs van taalkennis vind je op de pagina 'Taalkennis'.

Je volgt de procedure van nationaliteitsverklaring

Jij moet de volgende documenten meebrengen als je je nationaliteitsverklaring doet: 

 • geboorteakte of vervangend document
 • bewijs van betaling van het registratierecht
 • huwelijksakte met je Belgische echtgenoot of echtgenote
 • bewijs van maatschappelijke integratie
 • bewijs van taalkennis

De ambtenaar van de burgerlijke stand moet zelf de volgende documenten voor jou opvragen: 

 • bewijs van je wettig verblijf van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • bewijs van het onafgebroken wettig en hoofdverblijf de laatste 5 jaar
 • bewijs van de Belgische nationaliteit van je echtgenoot of echtgenote
 • een historiek van de verblijfplaats van jou en je echtgenoot of echtgenote als bewijs van gehuwd samenleven in de 3 jaar voorafgaand aan de nationaliteitsverklaring

Je bent ouder van een Belgisch minderjarig kind

Als ouder van een Belgisch minderjarig kind kan je de Belgische nationaliteit verkrijgen als je een bewijs van maatschappelijke integratie en van taalkennis voorlegt. Daarnaast moet je een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebben en minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf in België aantonen.

Rechtsgrond: artikel 12bis, §1, 3° Wetboek van de Belgische nationaliteit
Procedure: nationaliteitsverklaring

Op het moment van je nationaliteitsverklaring moet je een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebben. 

Klik op 'lees verder' om te weten welke documenten een bewijs van een verblijfsrecht van onbeperkte duur zijn. 

Volgens het koninklijk besluit van 14 januari 2013 zijn de volgende documenten een bewijs van een verblijf van onbeperkte duur:

 • een elektronische B kaart
 • een elektronische C of K kaart
 • een elektronische D of L kaart
 • een elektronische E of EU kaart
 • een elektronische F kaart
 • een elektronische E+ of EU+ kaart
 • een elektronische F+ kaart
 • een elektronische M kaart
 • een elektronische M kaart met vermelding duurzaam verblijf

Je moet voorafgaand aan je aanvraag minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België aantonen.

Meer informatie over de begrippen 'wettelijk verblijf' en 'hoofdverblijfplaats', en welke verblijfsdocumenten aanvaard worden, vind je op de pagina 'Wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in het kader van een nationaliteitsprocedure'.

Je moet bewijzen dat je ouder bent van een Belgisch minderjarig kind. Dat doe je in principe met een geboorteakte.

Je moet niet samenwonen met je kind. 

Als ouder van een Belgisch minderjarig kind toon je je maatschappelijke integratie aan met één van de volgende documenten: 

 • een diploma of getuigschrift van minimum het hoger secundair onderwijs.
 • het bewijs van het met succes gevolgd hebben van een inburgeringstraject, onthaaltraject of integratieparcours. 
 • het bewijs van het gevolgd hebben van een beroepsopleiding in combinatie met werken.

Meer informatie over het bewijs van maatschappelijke integratie vind je op de pagina 'Maatschappelijke integratie in het kader van een nationaliteitsprocedure'. 

Je moet voldoende kennis hebben van één van de 3 landstalen (Nederlands, Frans of Duits). Je moet minimum niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) hebben.

Het bewijs van je maatschappelijke integratie geldt als bewijs van je taalkennis. Je hoeft dus niet afzonderlijk je taalkennis te bewijzen, behalve als je je maatschappelijke integratie bewijst met een document van inburgering. Dan vragen de parketten meestal ook nog een ander bewijs van taalkennis, ook al is dat juridisch gezien discutabel en is dat ook volgens de minister van Justitie niet nodig (zie parlementaire vraag dd. 3/2/2021, p. 32 e.v.). 

Meer informatie over het bewijs van taalkennis vind je op de pagina 'Taalkennis'.

Je volgt de procedure van nationaliteitsverklaring

Jij moet de volgende documenten meebrengen als je je nationaliteitsverklaring doet: 

 • geboorteakte of vervangend document
 • bewijs van betaling van het registratierecht
 • geboorteakte van je Belgische kind
 • bewijs van maatschappelijke integratie
 • bewijs van taalkennis

De ambtenaar van de burgerlijke stand moet de volgende documenten voor jou opvragen: 

 • bewijs van je wettig verblijf van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • bewijs van het onafgebroken wettig en hoofdverblijf de laatste 5 jaar
 • bewijs van de Belgische nationaliteit van je kind

Je kan niet werken door een handicap of invaliditeit

Als je niet kan werken door een handicap of invaliditeit dan kan je de Belgische nationaliteit verkrijgen als je een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebt en 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België aantoont.

Rechtsgrond: artikel 12bis, §1, 4° Wetboek van de Belgische nationaliteit
Procedure: nationaliteitsverklaring

Handicap

Je moet aantonen dat je door je fysieke of psychische handicap een derde of minder verdient dan een persoon zonder die handicap op de arbeidsmarkt kan verdienen. Dat doe je met een attest van de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. In tegenstelling tot de voorwaarde van invaliditeit, wordt de voorwaarde van handicap enkel op het moment van de nationaliteitsverklaring beoordeeld, en niet gedurende de voorbije 5 jaar.

Invaliditeit

Je moet aantonen dat je een blijvende arbeidsongeschiktheid van 66% hebt. Dat doe je met één van de volgende bewijsmiddelen:

 • een attest van je verzekeringsinstelling waarin je invaliditeit wordt erkend
 • bij vroegtijdige pensionering om gezondheidsredenen als statutair ambtenaar: een attest van de Administratieve Gezondheidsdienst van de bevoegde overheid
 • bij arbeidsongeval of beroepsziekte: een attest van arbeidsongeschiktheid van minstens 66%, afgegeven door het Fonds voor Arbeidsongevallen of het Fonds voor Beroepsziekten
 • bij ongeval van gemeen recht: een afschrift van het vonnis of arrest waaruit een arbeidsongeschiktheid van minstens 66% blijkt

Het moet gaan om een ‘blijvende’ arbeidsongeschiktheid. Dat bekent ‘langdurig’. Je moet kunnen aantonen dat je de laatste 5 jaar invalide en minstens 66% arbeidsongeschikt was.

Volgens sommige rechtspraak kan je het bewijs van werk en van invaliditeit combineren, bijvoorbeeld als je 2 jaar gewerkt hebt en 3 jaar invaliditeit kan aantonen in de laatste 5 jaar. 

Op het moment van je nationaliteitsverklaring moet je een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebben.

Klik op 'lees verder' om te weten welke documenten een bewijs van een verblijfsrecht van onbeperkte duur zijn. 

Volgens het koninklijk besluit van 14 januari 2013 zijn de volgende documenten een bewijs van een verblijf van onbeperkte duur:

 • een elektronische B kaart
 • een elektronische C of K kaart
 • een elektronische D of L kaart
 • een elektronische E of EU kaart
 • een elektronische F kaart
 • een elektronische E+ of EU+ kaart
 • een elektronische F+ kaart
 • een elektronische M kaart
 • een elektronische M kaart met vermelding duurzaam verblijf

 

Je moet voorafgaand aan je aanvraag minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België aantonen.

Meer informatie over de begrippen 'wettelijk verblijf' en 'hoofdverblijfplaats', en welke verblijfsdocumenten aanvaard worden, vind je op de pagina 'Wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in het kader van een nationaliteitsprocedure'.

Je volgt de procedure van nationaliteitsverklaring.

Jij moet de volgende documenten meebrengen als je je nationaliteitsverklaring doet: 

 • geboorteakte of vervangend document
 • bewijs van betaling van het registratierecht
 • bewijs van invaliditeit van de afgelopen 5 jaar OF het bewijs van handicap

De ambtenaar van de burgerlijke stand moet zelf de volgende documenten voor jou opvragen:

 • bewijs van je wettig verblijf van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • bewijs van het onafgebroken wettig en hoofdverblijf de laatste 5 jaar

Je bent 65 jaar of ouder

Heb je de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt? Dan kan je de Belgische nationaliteit verkrijgen als je een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebt en 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België aantoont.

Rechtsgrond: artikel 12bis, §1, 4° Wetboek van de Belgische nationaliteit
Procedure: nationaliteitsverklaring

Je moet aantonen dat je de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebt bereikt. Dat doe je met je geboorteakte.

Enkel je leeftijd telt, je moet niet effectief met pensioen zijn. Ben je wel met pensioen, maar ben je nog geen 65 jaar, dan kom je niet in aanmerking.

Vanaf 1 februari 2025 verhoogt de pensioenleeftijd naar 66 jaar. 

Je moet voorafgaand aan je aanvraag minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België aantonen.

Meer informatie over de begrippen 'wettelijk verblijf' en 'hoofdverblijfplaats', en welke verblijfsdocumenten aanvaard worden, vind je op de pagina 'Wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in het kader van een nationaliteitsprocedure'.

Op het moment van je nationaliteitsverklaring moet je een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebben. 

Klik op 'lees verder' om te weten welke documenten een bewijs van een verblijfsrecht van onbeperkte duur zijn. 

Volgens het koninklijk besluit van 14 januari 2013 zijn de volgende documenten een bewijs van een verblijf van onbeperkte duur:

 • een elektronische B kaart
 • een elektronische C of K kaart
 • een elektronische D of L kaart
 • een elektronische E of EU kaart
 • een elektronische F kaart
 • een elektronische E+ of EU+ kaart
 • een elektronische F+ kaart
 • een elektronische M kaart
 • een elektronische M kaart met vermelding duurzaam verblijf

Je volgt de procedure van nationaliteitsverklaring

Jij moet de volgende documenten meebrengen als je je nationaliteitsverklaring doet: 

 • geboorteakte of vervangend document
 • bewijs van betaling van het registratierecht

De ambtenaar van de burgerlijke stand moet de volgende documenten voor jou opvragen:

 • bewijs van je wettig verblijf van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • bewijs van het onafgebroken wettig en hoofdverblijf de laatste 5 jaar

Je hebt 10 jaar wettelijk verblijf in België

Als je 10 jaar ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats hebt in België, dan kan je de Belgische nationaliteit verkrijgen als je je taalkennis en deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap bewijst. Je moet daarnaast een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebben.

Rechtsgrond: artikel 12bis, §1, 5° Wetboek van de Belgische nationaliteit
Procedure: nationaliteitsverklaring

Je moet voorafgaand aan je aanvraag minstens 10 jaar ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België aantonen.

Meer informatie over de begrippen 'wettelijk verblijf' en 'hoofdverblijfplaats', en welke verblijfsdocumenten aanvaard worden, vind je op de pagina 'Wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in het kader van een nationaliteitsprocedure'.

Op het moment van je nationaliteitsverklaring moet je een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebben. 

Klik op 'lees verder' om te weten welke documenten een bewijs van een verblijfsrecht van onbeperkte duur zijn. 

Volgens het koninklijk besluit van 14 januari 2013 zijn de volgende documenten een bewijs van een verblijf van onbeperkte duur:

 • een elektronische B kaart
 • een elektronische C of K kaart
 • een elektronische D of L kaart
 • een elektronische E of EU kaart
 • een elektronische F kaart
 • een elektronische E+ of EU+ kaart
 • een elektronische F+ kaart
 • een elektronische M kaart
 • een elektronische M kaart met vermelding duurzaam verblijf

Je moet deelnemen aan het leven van je onthaalgemeenschap: het economische leven, het socio-culturele leven, of beiden. Het bewijs van die deelname kan je met alle mogelijke bewijsdocumenten leveren.

Het is niet heel duidelijk wat bedoeld wordt met 'je onthaalgemeenschap'. De omzendbrief bepaalt wel dat de onthaalgemeenschap in geen geval gelijkgesteld kan worden met de in België gevestigde gemeenschap van herkomst van de belanghebbende.

Voorbeelden van je deelname aan het leven van je onthaalgemeenschap zijn:

 • een in België behaald diploma
 • in België naar school geweest zijn
 • een inburgeringstraject gevolgd hebben
 • bewijzen van deelname aan het verenigingsleven
 • bewijzen van werk
 • ...

In sommige rechtspraak zien we dat de rechter een bewijs van deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap vraagt van elk jaar van de afgelopen 10 jaar. 

Je moet voldoende kennis hebben van één van de 3 landstalen (Nederlands, Frans of Duits). Je moet minimum niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) hebben.

Meer informatie over het bewijs van taalkennis vind je op de pagina 'Taalkennis'.

Je volgt de procedure van nationaliteitsverklaring.

Jij moet de volgende documenten meebrengen als je je nationaliteitsverklaring doet: 

 • geboorteakte of vervangend document
 • bewijs van betaling van het registratierecht
 • bewijs van deelname aan het leven van je onthaalgemeenschap
 • bewijs van talenkennis

De ambtenaar van de burgerlijke stand moet de volgende documenten voor jou opvragen:

 • bewijs van je wettig verblijf van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • bewijs van het onafgebroken wettig en hoofdverblijf de laatste 10 jaar

Je hebt 10 jaar bezit van staat van de Belgische nationaliteit

Als je verkeerdelijk de Belgische nationaliteit kreeg, je je daar niet bewust van was, en 10 jaar lang behandeld werd als Belg door de autoriteiten, dan kan je de Belgische nationaliteit verkrijgen wanneer die betwist wordt. Je moet een nationaliteitsverklaring afleggen binnen het jaar na die betwisting. Daarnaast moet je een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebben.

Rechtsgrond: artikel 17 Wetboek van de Belgische nationaliteit
Procedure: nationaliteitsverklaring

De administratie maakte een fout waardoor je onterecht de Belgische nationaliteit toegekend kreeg als minderjarige of verkreeg als meerderjarige.

Je bent je niet bewust van de foute toekenning of verkrijging van de Belgische nationaliteit. 

De Belgische overheden behandelden je gedurende de 10 jaar voorafgaand aan je aanvraag zonder onderbreking als Belg. 

Je Belgische nationaliteit wordt betwist door een Belgische overheid.

Je moet de nationaliteitsverklaring afleggen binnen het jaar nadat je Belgische nationaliteit door de Belgische overheid wordt betwist. Als de afstammingsband met je Belgische ouder vóór je 18 jaar (of vóór je ontvoogding) niet langer vaststaat, kan je tot je negentiende verjaardag de nationaliteitsverklaring indienen.

Je moet niet, zoals bij andere nationaliteitsverklaringen, in het bezit zijn van een verblijfsrecht van onbeperkte duur op het moment van je nationaliteitsverklaring. 

Deze aanvraag kan ook vanuit het buitenland worden ingediend bij de Belgische diplomatieke post. In dat geval is er geen bewijs van wettelijk verblijf in België nodig. 

 

Jij moet de volgende documenten meebrengen als je je nationaliteitsverklaring doet: 

 • geboorteakte of vervangend document
 • officiële vaststelling door de bevoegde Belgische overheid van het ontbreken van de Belgische nationaliteit, met een bewijs van datum van verzending
 • alle mogelijke bewijzen die aantonen dat je ten minste 10 jaar onterecht als Belg werd beschouwd door de Belgische overheid

De ambtenaar van de burgerlijke stand moet de volgende documenten voor jou opvragen, als je de aanvraag indient in België:

 • bewijs van je wettig verblijf op het moment van de aanvraag, maar dat moet geen verblijfsrecht van onbeperkte duur zijn

 

Je hebt buitengewone verdiensten aan België bewezen

Wanneer je buitengewone verdiensten op wetenschappelijk, sportief, of socio-cultureel vlak hebt bewezen aan de Belgische staat, dan kan je de Belgische nationaliteit verkrijgen als je aantoont dat je zo goed als onmogelijk Belg kan worden via een nationaliteitsverklaring (omdat je niet onder één van bovenstaande categorieën valt). Daarnaast moet je een wettelijk verblijf en verblijfsrecht van onbeperkte duur in België hebben.

Rechtsgrond: artikel 19 Wetboek van de Belgische nationaliteit
Procedure: naturalisatie

Je kan een buitengewone verdienste aan België bewijzen op drie verschillende vlakken:

 • Op wetenschappelijk vlak: je hebt een doctoraatstitel behaald.
 • Op sportief vlak in één van de volgende situaties:
  • Je hebt de internationale selectiecriteria gehaald van een Europees Kampioenschap, een Wereldkampioenschap of de Olympische Spelen.
  • De federatie van je sporttak oordeelt dat je een meerwaarde kan betekenen voor België in de voorronde of het eindtoernooi van een Europees Kampioenschap, een Wereldkampioenschap of de Olympische Spelen.
 • Op socio-cultureel vlak in één van de volgende situaties:
  • Je hebt de eindselectie gehaald van een internationale cultuurwedstrijd.
  • Je wordt internationaal geprezen omwille van je verdiensten op cultureel vlak of omwille van je sociale en maatschappelijke inzet.

Door de buitengewone verdienste kan je een bijzondere bijdrage leveren voor de internationale uitstraling van België.

Je moet aangeven waarom het voor jou zo goed als onmogelijk is om Belg te worden via een nationaliteitsverklaring. Dat betekent dat je moet aantonen waarom je niet onder één van bovenstaande profielen valt waarvoor de procedure van nationaliteitsverklaring gevolgd kan worden.  

Als je Belg kan worden via de procedure van nationaliteitsverklaring, dan volg je die procedure. 

Op het moment van je naturalisatieaanvraag moet je een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebben. 

Klik op 'lees verder' om te weten welke documenten een bewijs van een verblijfsrecht van onbeperkte duur zijn. 

Volgens het koninklijk besluit van 14 januari 2013 zijn de volgende documenten een bewijs van een verblijf van onbeperkte duur:

 • een elektronische B kaart
 • een elektronische C of K kaart
 • een elektronische D of L kaart
 • een elektronische E of EU kaart
 • een elektronische F kaart
 • een elektronische E+ of EU+ kaart
 • een elektronische F+ kaart
 • een elektronische M kaart
 • een elektronische M kaart met vermelding duurzaam verblijf

Je hebt een wettelijk verblijf in België op het moment van je aanvraag voor naturalisatie. 

Meer informatie over het begrip 'wettelijk verblijf' en welke verblijfsdocumenten aanvaard worden, vind je op de pagina 'Wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in het kader van een nationaliteitsprocedure'.

De wet legt geen integratiecriteria op. Wel bepaalt de wet dat integratie en kennis van 1 van de 3 landstalen belangrijke elementen zijn die door de Commissie voor Naturalisaties in haar reglement worden uitgewerkt (artikel 21, §5, lid 5 WBN). 

Je volgt de procedure van naturalisatie

Jij moet de volgende documenten toevoegen aan je naturalisatieaanvraag:  

 • geboorteakte of vervangend document
 • bewijs van betaling van het registratierecht
 • bewijs van buitengewone verdiensten
 • een nota met de redenen waarom het voor jou zo goed als onmogelijk is om de Belgische nationaliteit te verkrijgen door het afleggen van een nationaliteitsverklaring
 • optioneel: bijkomende documenten die nuttig zijn ter staving van je aanvraag

De ambtenaar van de burgerlijke stand of de Commissie voor de Naturalisaties moet de volgende documenten voor jou opvragen:

 • bewijs van je wettig verblijf van onbeperkte duur op het moment van je aanvraag

Je bent staatloos

Als je in België erkend bent als staatloze, dan kan je de Belgische nationaliteit verkrijgen als je minstens 2 jaar wettelijk verblijf in België en een verblijfsrecht van onbeperkte duur kan aantonen. Je moet aantonen dat het voor jou zo goed als onmogelijk is om Belg te worden via een nationaliteitsverklaring (omdat je niet onder één van bovenstaande categorieën valt).

Rechtsgrond: artikel 19 Wetboek van de Belgische nationaliteit
Procedure: naturalisatie

Je moet in België erkend zijn als staatloze.

Voor meer informatie over staatloosheid en hoe je erkend kan worden, ga naar de pagina 'Staatloosheid'. 

Je moet aangeven waarom het voor jou zo goed als onmogelijk is om Belg te worden via een nationaliteitsverklaring. Dat betekent dat je moet aantonen waarom je niet onder één van bovenstaande profielen valt waarvoor de procedure van nationaliteitsverklaring gevolgd kan worden.  

Als je Belg kan worden via de procedure van nationaliteitsverklaring, dan volg je die procedure. 

Op het moment van je naturalisatieaanvraag moet je een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebben. 

Klik op 'lees verder' om te weten welke documenten een bewijs van een verblijfsrecht van onbeperkte duur zijn. 

Volgens het koninklijk besluit van 14 januari 2013 zijn de volgende documenten een bewijs van een verblijf van onbeperkte duur:

 • een elektronische B kaart
 • een elektronische C of K kaart
 • een elektronische D of L kaart
 • een elektronische E of EU kaart
 • een elektronische F kaart
 • een elektronische E+ of EU+ kaart
 • een elektronische F+ kaart
 • een elektronische M kaart
 • een elektronische M kaart met vermelding duurzaam verblijf

Je moet minstens 2 jaar wettelijk verblijf in België aantonen voorafgaand aan je aanvraag.

Meer informatie over het begrip 'wettelijk verblijf' en welke verblijfsdocumenten aanvaard worden, vind je op de pagina 'Wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in het kader van een nationaliteitsprocedure'.

De wet legt geen integratiecriteria op. Wel bepaalt de wet dat integratie en kennis van één van de drie landstalen belangrijke elementen zijn die door de Commissie voor Naturalisaties in haar reglement worden uitgewerkt (artikel 21, §5, lid 5 WBN). 

 

Je volgt de procedure van naturalisatie

Jij moet de volgende documenten toevoegen aan je aanvraag:

 • geboorteakte of vervangend document
 • bewijs van betaling van het registratierecht
 • afschrift van een vonnis of een arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan en waarin de status van "erkende" staatloze wordt bevestigd
 • een nota met de redenen waarom het voor jou zo goed als onmogelijk is om de Belgische nationaliteit te verkrijgen door het afleggen van een nationaliteitsverklaring
 • optioneel: bijkomende documenten die nuttig zijn ter staving van je aanvraag

De ambtenaar van de burgerlijke stand of de Commissie voor de Naturalisaties moet de volgende documenten voor jou opvragen:

 • bewijs van je wettig verblijf van onbeperkte duur op het moment van je aanvraag
 • bewijs van het onafgebroken wettig en hoofdverblijf de laatste 2 jaar