Tussenkomst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

In het kort

Personen met een handicap kunnen aanspraak maken op een Vlaamse financiële tussenkomst als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er zijn 3 soorten Vlaamse tussenkomsten. Je aanvraag doe je bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. De aanvraag voor een persoonlijk assistentiebudget gebeurt daarentegen via de intersectorale toegangspoort. 

3 soorten tussenkomsten

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) verleent de volgende tussenkomsten:

 • Tussenkomst voor materiële bijstand die door de handicap noodzakelijk is voor de sociale integratie. Bijvoorbeeld: hulpmiddelen in de woning, in de auto, voor communicatie of in het dagelijks leven.
 • Persoonlijke budgetten: persoonsvolgend budget voor meerderjarigen en persoonlijke-assistentiebudget voor minderjarigen.
 • Subsidiëring van diensten voor ambulante begeleiding en van voorzieningen voor residentiële en semi-residentiële opvang.

Voorwaarden

Naast de algemene voorwaarden moet je als vreemdeling ook voldoen aan een verblijfsvoorwaarde.

Je moet erkend zijn als persoon met een handicap. Het VAPH kan je erkennen. Als een andere instelling je al erkend heeft, kan ook deze erkenning volstaan. Niet elke erkenning volstaat, er zijn uitzonderingen (zie artikel 2, § 2bis en artikel 6bis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991).

Je moet jonger zijn dan 65 jaar bij je eerste aanvraag.

De verblijfsvoorwaarden en de woonplaatsvoorwaarde staan beschreven het Decreet tot oprichting van het VAPH van 7 mei 2004. 

De regel 

Om recht te hebben op een tussenkomst moet je als meerderjarige persoon met een handicap werkelijk in Vlaanderen of Brussel verblijven. Je moet er bovendien wettig verblijven. Dat kan je bewijzen met een inschrijving in het vreemdelingenregister of bevolkingsregister. Een inschrijving in het wachtregister geldt niet als bewijs.

Je moet op het moment van je aanvraag ook bewijzen dat je:

 • ofwel minstens 5 jaar ononderbroken in België hebt verbleven
 • ofwel minstens 10 jaar in België hebt verbleven, met mogelijk dus onderbrekingen in je verblijf

Het bewijs kan je leveren met alle mogelijke middelen.

De verblijfsvoorwaarden gelden niet voor:

 • minderjarige personen 
 • meerderjarige personen in de voortgezette jeugdzorg

Ben je de wettelijke vertegenwoordiger van een niet-ontvoogde minderjarige, verlengd minderjarige of een onbekwaam verklaarde? Dan moet jij zelf voldoen aan de verblijfsvoorwaarde.

Uitzonderingen

Bepaalde categorieën van vreemdelingen

Behoor je tot één van de volgende categorieën? Dan moet je niet voldoen aan de verblijfsvoorwaarde van 5 of 10 jaar voorafgaand verblijf :

 • Je bent EER-onderdaan, Zwitser of een gezinslid van voorafgaande categorieën.
 • Je bent erkend staatloze of je bent een persoon met een onbepaalde nationaliteit.
 • Je bent erkend vluchteling of subsidiaire beschermde. Subsidiair beschermden zijn "personen die volgens het internationaal recht”, hier Richtlijn 2004/83/EG, “geheel of gedeeltelijk recht hebben op de in het decreet bepaalde voordelen." 
 • Je bent derdelands onderdaan en hebt of had recht op verhoogde kinderbijslag wegens de handicap van je kind.
 • Je bent minderjarig en de jeugdrechtbank heeft je toevertrouwd aan een door het VAPH erkende voorziening.
 • Je bent minderjarig en het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg heeft je naar een observatie- en behandelingscentrum van het VAPH doorverwezen.
 • Je bent onderdaan van het Verenigd Koninkrijk, begunstigde van het Terugtrekkingsakkoord

Het VAPH liet weten dat ook tijdelijk beschermden vrijgesteld zijn van de verblijfsvoorwaarde.

Minderjarigen

Voor een kind met een handicap kan je steeds een vrijstelling van de verblijfsduur vragen, ongeacht of het kind wettig of onwettig verblijft. Dus ook als het kind een afgewezen asielzoeker is. 

Het VAPH kan bovendien aan elk kind een vrijstelling verlenen als de volgende 3 voorwaarden (cumulatief) voldaan zijn:

 • Het kind verblijft daadwerkelijk in België.
 • De toestand is behartigenswaardig.
 • Het kind komt niet in aanmerking voor andere bijstand (in België of in het herkomstland).

Je kan in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank als het VAPH een beslissing tot weigering neemt.

Om recht te hebben op een tussenkomst moet je je woonplaats hebben

 • in het Nederlands taalgebied, of
 • in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. In dat laatste geval wend je je tot een voorziening in het Nederlandse taalgebied of tot een voorziening in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die, wegens de organisatie ervan, geacht wordt uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

Hoe aanvragen?

De aanvraag voor een persoonlijk assistentie-budget verloopt via de intersectorale toegangspoort.

Aanvragen voor andere tussenkomsten dien je in bij de Provinciale afdeling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Op de website van het Vlaams agentschap vind je de adressen en contactgegevens.