Elektronische verblijfskaarten

In het kort

Het verblijfsdocument dat je hebt, bepaalt welk verblijfsstatuut je hebt. Op deze pagina vind je een overzicht van de elektronische verblijfskaarten die in België worden afgeleverd. Hoe zien deze kaarten eruit? Wie krijgt ze? En hoe lang zijn ze geldig? Waar mogelijk wordt telkens ook verwezen naar de pagina op deze website waar je terecht kan voor meer informatie.  Op deze pagina vind je enkel een korte samenvatting.

Nieuwe lay-out en nieuw opschrift sinds 11 oktober 2021

Sinds 11 oktober 2021 zijn de de lay-out en het opschrift van een aantal elektronische vreemdelingenkaarten gewijzigd. De kaarten afgeleverd voor deze datum blijven geldig tot hun vervaldatum. Op eigen kosten is het wel mogelijk om een 'nieuwe' kaart aan te vragen.

Op de kaarten die sinds 11 oktober 2021 worden afgeleverd, wordt de nationaliteit van de persoon weergegeven aan de hand van een drieletterige landcode. Voor vluchtelingen wordt gebruik gemaakt van de code 'XXB'. Voor erkende staatlozen hanteert men de code 'XXA'. Is de nationaliteit van de betrokkene niet gekend, dan staat er 'onbepaald' op de kaart.

Onderdanen van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland

De onderdanen van IJsland, Noorwegen en Liechtenstein zijn geen Unieburgers, maar behoren tot de Europese Economische Ruimte (EER) en volgen daarom dezelfde verblijfsregels als Unieburgers. Zij krijgen dezelfde verblijfsdocumenten als Unieburgers.

De onderdanen van Zwitserland zijn geen Unieburgers en geen EER-burgers, maar behoren tot de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) en volgen daarom dezelfde verblijfsregels als Unieburgers. Sinds 6 juni 2016 krijgen ook zij dezelfde verblijfsdocumenten als Unieburgers.

A kaart

Bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur

 • A kaart
  • Kaarten afgeleverd voor 11 oktober 2021: A. Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - Tijdelijk verblijf
  • Kaarten afgeleverd sinds 11 oktober 2021: A. Beperkt verblijf
 • Bijlage 6 Verblijfsbesluit van 8 oktober 1981

 

Arbeidsmigrant

Kom je naar België als arbeidsmigrant, dan krijg je in eerste instantie een tijdelijk verblijfsrecht. De verblijfskaart kan vernieuwd worden voor zover je aantoont nog steeds de activiteit uit te oefenen.

Derdelands student

Wordt je verblijfsaanvraag als student goedgekeurd? Dan ontvang je een verblijfskaart die geldig is voor de duur van je studies. Dat is meestal tot 31 oktober van het lopende academiejaar. De kaart wordt voor de duur van de studies elk jaar vernieuwd, op voorwaarde dat je nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

Erkend vluchteling (art. 48/3 Verblijfswet)

Als erkend vluchteling krijg je sinds 8 juli 2016 eerst een tijdelijk verblijfsrecht. Pas na vijf jaar - te rekenen vanaf je asielaanvraag - krijg je een verblijfsrecht van onbeperkte duur. 

Vreemdeling met statuut subsidiaire bescherming (art. 48/4 Verblijfswet)

Als verzoeker om internationale bescherming kan je het statuut van subsidiaire bescherming krijgen. Subsidiaire bescherming geeft je een tijdelijk verblijfsrecht van één jaar, dat twee keer met twee jaar vernieuwd kan worden.

Vreemdeling met statuut van tijdelijke bescherming (art. 57/29 Verblijfswet)

Op 4 maart 2022 activeerde de Raad van Europa de tijdelijke bescherming door het conflict in Oekraïne. Val je onder het toepassingsgebied dan krijg je een tijdelijk verblijfsrecht. 

Familielid van een derdelander bij gezinshereniging

Als je in België verblijft via het recht op gezinshereniging als familielid van een derdelander (artikel 10 en 10bis Verblijfswet), krijg je in eerste instantie een tijdelijk verblijfsrecht. 

Langdurig ingezetene in een ander EU-land met tweede verblijf in België

Heb je de status van langdurig ingezetene in een ander EU-land gekregen? Dan kan je een tweede verblijf in België aanvragen. Als langdurig ingezetene met tweede verblijf in België krijg je een tijdelijk verblijfsrecht van één jaar. De kaart kan vier maal vernieuwd worden met één jaar. 

Niet-begeleide minderjarige vreemdeling

Als niet-begeleide minderjarige vreemdeling krijg je een tijdelijk verblijf van één jaar wanneer DVZ van mening is dat de duurzame oplossing voor jou een verder verblijf in België is. De kaart kan tweemaal vernieuwd worden met één jaar. Ben je na drie jaar - te rekenen vanaf de toekenning van de eerste elektronische A kaart - nog minderjarig, dan krijg je een verblijfsrecht van onbeperkte duur.

Slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel

Als slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel krijg je gedurende het onderzoek door het parket een verblijfskaart met een geldigheidsduur van zes maanden. Deze kaart kan met telkens zes maanden vernieuwd worden.

Vreemdeling met humanitaire regularisatie (art. 9bis Verblijfswet)

De Dienst Vreemdelingenzaken kan je een tijdelijk verblijfsrecht toekennen op basis van humanitaire regularisatie (9bis).

Vreemdeling met medische regularisatie (art. 9ter Verblijfswet)

Voldoe je aan de voorwaarden voor een medische regularisatie (9ter), dan krijg je een tijdelijk verblijfsrecht van één jaar. Dat verblijfsrecht wordt vernieuwd zolang er geen duurzame verbetering in de medische toestand optreedt.

De geldigheidstermijn van de elektronische A kaart verschilt per categorie. (Art. 31, 1° Verblijfsbesluit)

Een voorbeeld:

Werd je erkend als vluchteling, dan krijg je een elektronische A kaart die vijf jaar geldig.

Na toekenning van het statuut van subsidiair beschermde ontvang je een elektronische A kaart die één jaar geldig is. Nadien kan je bij de gemeente de vernieuwing aanvragen. Je krijgt dan een A kaart die twee jaar geldig is. Na twee jaar kan je opnieuw een vernieuwing voor twee jaar aanvragen.

Opgelet! Na vijf jaar, te rekenen vanaf het indienen van je verzoek om internationale bescherming (vanaf de afgifte van de bijlage 25 of 26), krijg je als subsidiair beschermde of erkend vluchteling een verblijf van onbeperkte duur en kan je een B kaart aanvragen.

Tussen de 40ste en 30ste dag voor de vervaldatum van de kaart. (Art. 32, §1 Verblijfsbesluit)

Als de Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing neemt over de vernieuwing van de kaart voor de vervaldatum, dan moet de gemeente een bijlage 15 afleveren. Dat document dekt voorlopig het verblijf.

Ben je opgenomen in een ziekenhuis of verpleeginstelling? Of ben je opgesloten in een strafinrichting of een inrichting ter bescherming van de maatschappij? Dan ben je tijdelijk vrijgesteld van de verplichting om de vernieuwing van je verblijfskaart aan te vragen. Na de opname of opsluiting kan je alsnog de vernieuwing van je verblijfskaart bekomen. Je legt dan het bewijs van je opname of opsluiting voor.

In het vreemdelingenregister.

Foto van de voorkant en achterkant van een A kaart

B kaart

Bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur

 • B kaart
  • Kaarten afgeleverd voor 11 oktober 2021: B. Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister - Onbeperkte duur
  • Kaarten afgeleverd sinds 11 oktober 2021: B. Onbeperkt verblijf
 • Bijlage 6 Verblijfsbesluit van 8 oktober 1981

Als je als derdelander een verblijfsprocedure doorloopt, dan krijg je vaak eerst een beperkt of voorwaardelijk verblijf.

Na een bepaalde periode krijg je een verblijf van onbeperkte duur. Voor sommige verblijfsprocedures is de duur van deze periode wettelijk bepaald, voor andere verblijfsprocedures zijn er geen wettelijke bepalingen. Als er geen wettelijke bepalingen zijn die voorschrijven wanneer een verblijf van onbeperkte duur moet worden toegekend, heeft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een discretionaire bevoegdheid.

De termijn is wettelijk bepaald

Heel wat personen krijgen na vijf jaar voorwaardelijk verblijf een verblijf van onbeperkte duur. Concreet gaat het om volgende personen:

 • Familielid van derdelander met onbeperkt verblijf (art. 13 Verblijfswet)
  • De periode van vijf jaar begint te lopen vanaf de afgifte van de eerste A kaart.
 • Erkend vluchteling (art. 49, §1, derde lid Verblijfswet) of vreemdeling met statuut van subsidiaire bescherming (art. 49/5, §3 Verblijfswet)
  • De periode van vijf jaar begint te lopen vanaf het indienen van het verzoek om internationale bescherming (vanaf de afgifte van de bijlage 25 of 26),
 • Arbeidsmigrant na vijf jaar tewerkstelling met een gecombineerde vergunning (61/25-6, § 4 Verblijfswet)
  • De periode van vijf jaar begint te lopen vanaf de afgifte van de eerste verblijfskaart (bijv. A kaart)
 • Vreemdeling met medische regularisatie (9ter) (art. 13 Verblijfswet)
  • De periode van vijf jaar begint te lopen vanaf de aanvraag tot medische regularisatie.
 • Langdurig ingezetene met tweede verblijf in België (art. 61/7, §6 Verblijfswet)
  • De periode van vijf jaar begint te lopen vanaf de afgifte van de A kaart.

Ook familieleden van een Belg of Unieburger hebben recht op een onbeperkt en onvoorwaardelijk verblijfsrecht na vijf jaar. In deze gevallen wordt echter een F+ kaart afgeleverd en geen B kaart.

De termijn is niet wettelijk bepaald: DVZ beslist discretionair

DVZ geeft ten vroegste na vijf jaar vanaf de afgifte van de eerste verblijfskaart een verblijf van onbeperkte duur.

 • Slachtoffer mensenhandel en mensensmokkel
 • Vreemdeling met humanitaire regularisatie (9bis)
 • Personen die op basis van artikel 9 lid 2 Verblijfswet een verblijfsmachtiging kregen
 • Niet-begeleide minderjarige vreemdeling die ondertussen meerderjarig is geworden
  • Opgelet! Een niet-begeleide minderjarige vreemdeling die nog minderjarig is én al minstens drie jaar in het bezit is van een elektronische A kaart, krijgt een verblijfsrecht van onbeperkte duur en heeft recht op een elektronische B kaart. De minister kan echter beslissen om toch geen verblijfsrecht van onbeperkte duur toe te kennen. Deze beslissing moet goed worden gemotiveerd. (Zie art. 61/23 Verblijfswet)
 • Arbeidsmigrant na minimum vijf jaar tewerkstelling die niet (volledig) onder een gecombineerde vergunning viel (bv. drie jaar met een arbeidskaart B en twee jaar met een gecombineerde vergunning)

 • De B kaart is vijf jaar geldig maar wordt daarna vernieuwd zonder enige voorwaarde. De houder van deze kaart heeft immers een verblijf van onbeperkte duur. (Art. 31, 2° Verblijfsbesluit)
 • Een B kaart met de bijzondere opmerking 'Duplicaat' kan een andere geldigheidstermijn bevatten. In dat geval gaat het om een vervanging na bijvoorbeeld verlies of diefstal.

Tussen de 40ste en 30ste dag voor de vervaldatum van de kaart. (Art. 32, §1 Verblijfsbesluit)

Als de gemeente geen nieuwe B kaart kan afgeven voor de vervaldatum van de huidige B kaart, dan moet de gemeente een bijlage 15 afleveren. Een bijlage 15 dekt voorlopig het verblijf. 

Ben je opgenomen in een ziekenhuis of verpleeginstelling? Of ben je opgesloten in een strafinrichting of een inrichting ter bescherming van de maatschappij? Dan ben je tijdelijk vrijgesteld van de verplichting om de vernieuwing van je verblijfskaart aan te vragen. Na de opname of opsluiting kan je alsnog de vernieuwing van je verblijfskaart bekomen. Je legt dan het bewijs van je opname of opsluiting voor.

In het vreemdelingenregister.

Foto van de voorkant en achterkant van een B kaart

EU kaart (vroeger E kaart)

Verblijfskaart voor Unieburgers met verblijf van meer dan drie maanden

 • E kaart
  • Kaarten afgeleverd voor 11 oktober 2021: E. Verklaring van inschrijving
 • EU kaart
  • Kaarten afgeleverd sinds 11 oktober 2021: EU. Inschrijving - Art 8 RL 2004/38/EG
 • Bijlage 8 Verblijfsbesluit van 8 oktober 1981

Unieburgers die voor een verblijf van meer dan drie maanden naar België komen.

De elektronische EU kaart (vroeger E kaart) is maximum 5 jaar geldig. Wanneer je als Unieburger aangeeft korter dan 5 jaar in België te zullen blijven, wordt de geldigheidsduur van de EU kaart beperkt tot de duur van je geplande verblijf. (Art. 31, 8° Verblijfsbesluit)

Tussen de 40ste en 30ste dag voor de vervaldatum van de kaart. (Art. 32, §1 Verblijfsbesluit)

Ben je opgenomen in een ziekenhuis of verpleeginstelling? Of ben je opgesloten in een strafinrichting of een inrichting ter bescherming van de maatschappij? Dan ben je tijdelijk vrijgesteld van de verplichting om de vernieuwing van je verblijfskaart aan te vragen. Na de opname of opsluiting kan je alsnog de vernieuwing van je verblijfskaart bekomen. Je legt dan het bewijs van je opname of opsluiting voor.

In het vreemdelingenregister.

Foto van de voorkant en achterkant van een E kaart en een EU kaart

EU+ kaart (vroeger E+ kaart)

Verblijfskaart voor Unieburgers met duurzaam verblijf

 • E+ kaart
  • Kaarten afgeleverd voor 11 oktober 2021: E+. Document ter staving van duurzaam verblijf
 • EU+ kaart
  • Kaarten afgeleverd sinds 11 oktober 2021: EU+. Duurzaam verblijf - Art 19 RL 2004/38/EG
 • Bijlage 8bis Verblijfsbesluit van 8 oktober 1981

Unieburgers die de status van duurzaam verblijf hebben verworven.

Na vijf jaar ononderbroken verblijf in België verkrijgen Unieburgers een duurzaam verblijf. De termijn van vijf jaar begint te lopen vanaf de datum van je aanvraag van een verklaring van inschrijving (= de datum op de bijlage 19) en dus niet vanaf de datum van je papieren bijlage 8ter of elektronische E of EU kaart.

De kaarten aangemaakt voor 11 oktober 2021 (E+ kaarten) hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.

De kaarten aangemaakt vanaf 11 oktober 2021 en tot en met 17 juli 2022 (EU+ kaarten) hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.

De EU+ kaarten aangemaakt vanaf 18 juli 2022 hebben een geldigheidsduur van 10 jaar. (Art. 31, 9° Verblijfsbesluit)

Tussen de 40ste en 30ste dag voor de vervaldatum van de kaart. (Art. 32, §1 Verblijfsbesluit)

Ben je opgenomen in een ziekenhuis of verpleeginstelling? Of ben je opgesloten in een strafinrichting of een inrichting ter bescherming van de maatschappij? Dan ben je tijdelijk vrijgesteld van de verplichting om de vernieuwing van je verblijfskaart aan te vragen. Na de opname of opsluiting kan je alsnog de vernieuwing van je verblijfskaart bekomen. Je legt dan het bewijs van je opname of opsluiting voor.

In het bevolkingsregister.

Foto van de voorkant en achterkant van een E+ kaart en een EU+ kaart

F kaart

Verblijfskaart voor derdelands familielid van een Unieburger of Belg in het kader van gezinshereniging

 • F kaart
  • Kaarten afgeleverd voor 11 oktober 2021: F. Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
  • Kaarten afgeleverd sinds 11 oktober 2021: F. Familielid EU – art. 10 RL 2004/38/EG
 • Bijlage 9 Verblijfsbesluit van 8 oktober 1981

Onderdanen van derde landen die in België verblijven op basis van een recht op gezinshereniging met een Belg of Unieburger, en wiens verblijfsaanvraag is goedgekeurd.

De F kaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, tenzij de Unieburger of de Belg die het familielid vervoegt aangeeft voor een kortere periode in België te verblijven. In dat geval wordt de geldigheidsduur van de F kaart beperkt tot de duur van het voorgenomen verblijf van de Belg of Unieburger. (Art. 31, 10° Verblijfsbesluit)

Opgelet! Na vijf jaar ononderbroken verblijf in België, te rekenen vanaf de afgifte van de bijlage 19ter of 25, krijg je als familielid van een Unieburger of Belg een verblijf van onbeperkte duur en kan je een F+ kaart aanvragen.

Tussen de 40ste en 30ste dag voor de vervaldatum van de kaart. (Art. 32, §1 Verblijfsbesluit)

Als de Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing neemt over de vernieuwing van de kaart voor de vervaldatum, dan moet de gemeente een bijlage 15 afleveren. Dat document dekt voorlopig het verblijf.

Ben je opgenomen in een ziekenhuis of verpleeginstelling? Of ben je opgesloten in een strafinrichting of een inrichting ter bescherming van de maatschappij? Dan ben je tijdelijk vrijgesteld van de verplichting om de vernieuwing van je verblijfskaart aan te vragen. Na de opname of opsluiting kan je alsnog de vernieuwing van je verblijfskaart bekomen. Je legt dan het bewijs van je opname of opsluiting voor.

In het vreemdelingenregister.

Foto van de voorkant en achterkant van een F kaart

F+ kaart

Duurzame verblijfskaart voor derdelands familielid van Unieburger of Belg

 • F+ kaart
  • Kaarten afgeleverd voor 11 oktober 2021: F+. Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
  • Kaarten afgeleverd sinds 11 oktober 2021: F+. Familielid EU – art. 20 RL 2004/38/EG
 • Bijlage 9bis Verblijfsbesluit van 8 oktober 1981

Onderdanen van derde landen die in België verblijven op basis van gezinshereniging met een Belg of Unieburger, en die een duurzaam verblijf hebben bekomen.

De F+ kaarten afgeleverd voor 11 oktober 2021 zijn 5 jaar geldig. De F+ kaarten afgeleverd sinds 11 oktober 2021 zijn 10 jaar geldig.

Tussen de 40ste en 30ste dag voor de vervaldatum van de kaart. (Art. 32, §1 Verblijfsbesluit)

Als de gemeente geen nieuwe F+ kaart kan afgeven voor de vervaldatum van de huidige F+ kaart, dan moet de gemeente een bijlage 15 afleveren. Een bijlage 15 dekt voorlopig het verblijf. 

Ben je opgenomen in een ziekenhuis of verpleeginstelling? Of ben je opgesloten in een strafinrichting of een inrichting ter bescherming van de maatschappij? Dan ben je tijdelijk vrijgesteld van de verplichting om de vernieuwing van je verblijfskaart aan te vragen. Na de opname of opsluiting kan je alsnog de vernieuwing van je verblijfskaart bekomen. Je legt dan het bewijs van je opname of opsluiting voor.

In het bevolkingsregister.

Foto van de voorkant en achterkant van een F+ kaart

H kaart

Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer

 • H kaart of Europese Blauwe kaart
 • Bijlage 6bis Verblijfsbesluit van 8 oktober 1981

Hoogopgeleide werknemers uit derde landen, die met succes de verblijfsprocedure voor het bekomen van gecombineerde vergunning in het kader van een Europese blauwe kaart hebben doorlopen.

Het voordeel ten opzichte van een gecombineerde vergunning als hooggeschoolde is dat een Europese Blauwe kaart na twee jaar effectieve tewerkstelling voor iedere werkgever geldt. Je moet dan geen nieuwe gecombineerde vergunning aanvragen om van werkgever te veranderen.

Tussen de één en vier jaar, in functie van de afgegeven arbeidsvergunning. Indien de periode die door de arbeidsovereenkomst gedekt wordt korter is dan één jaar, heeft de Europese blauwe kaart een geldigheidsduur die gelijk is aan de duur van de arbeidsovereenkomst plus drie maanden. (Art. 11 Samenwerkingsakkoord van 6 december 2018).

Ten laatste twee maanden voor het verstrijken van de geldigheid van de lopende gecombineerde vergunning vraagt de werkgever de hernieuwing van de gecombineerde vergunning aan bij het bevoegde gewest.

Opgelet! Wettelijk gezien dient de hernieuwingsaanvraag ten laatste twee maand voor het verstrijken van de geldigheid van de lopende gecombineerde vergunning te worden aangevraagd. De beslissingstermijn voor de hernieuwing is echter 90 dagen vermeerderd met de ontvankelijkheidstermijn, net zoals bij een eerste aanvraag. Om te vermijden dat je niet kan werken in afwachting van een hernieuwing, vraagt je werkgever dus best drie en een halve maand voor het verstrijken van je lopende gecombineerde vergunning de hernieuwing aan.

Werk je op het ogenblik van de vernieuwing reeds twee jaar voor je werkgever, dan krijg je een Europese blauwe kaart met de vermelding 'arbeidsmarkt onbeperkt'. Vanaf dat ogenblik moet je geen gecombineerde vergunning meer aanvragen om van werkgever te veranderen. 

Eenmaal je in het bezit bent van een Europese blauwe kaart met arbeidsmarkt onbeperkt, ben je zelf verantwoordelijk voor de hernieuwing van je kaart. De verlenging gebeurt dan via de gemeente.

In het vreemdelingenregister.

Foto van de voorkant en achterkant van een H kaart

I kaart

Verblijfskaart voor Intra-Corporate Transferees

 • I kaart
  • Sinds 16 december 2021 (omzetting van de Richtlijn 2014/66) is het in België mogelijk om een I kaart aan te vragen: I. ICT

Intra-Corporate Transferees (of 'binnen een onderneming overgeplaatste personen') die dit statuut aanvragen in België. Het gaat om derdelands werknemers die door een onderneming buiten de Europese Unie tijdelijk voor professionele of opleidingsdoeleinden naar een in de EU gevestigde entiteit van dezelfde onderneming of ondernemingsgroep worden gedetacheerd. De werknemer is voor en tijdens deze overplaatsingsperiode aan de in het buitenland gevestigde onderneming gebonden door een arbeidsovereenkomst.

Intra-Corporate Transferees moeten behoren tot één van de volgende categorieën:

 • Leidinggevend Intra-Corporate Transferee:
  • Lid van het hogere personeel dat in de eerste plaats leiding geeft aan de gastentiteit, onder het algemene toezicht van of aangestuurd door, in hoofdzaak, de raad van bestuur of de aandeelhouders van de onderneming of daarmee gelijkgestelde personen.
  • Deze functie omvat: het leiding geven aan de gastentiteit of een afdeling of onderafdeling daarvan; het toezicht houden op en het controleren van de werkzaamheden van andere toezichthoudende, hooggespecialiseerde of leidinggevende werknemers; het bevoegd zijn voor het aanbevelen van indienstneming of ontslag van werknemers of van ander optreden in het kader van het personeelsbeleid.
 • Specialist Intra-Corporate Transferee:
  • Deskundige die beschikt over gespecialiseerde kennis die van wezenlijk belang is voor de activiteiten, de technieken of het beheer van de gastentiteit.
  • Bij de beoordeling van deze kennis wordt niet alleen rekening gehouden met de voor de gastentiteit specifieke kennis, maar ook met de vraag of de betrokkene hoge kwalificaties heeft, waaronder toereikende beroepservaring, voor bepaalde werkzaamheden of activiteiten waarvoor specifieke technische kennis inclusief eventueel het lidmaatschap van een erkende beroepsgroep vereist zijn.
 • Stagiair-werknemer Intra-Corporate Transferee:
  • De werknemer wordt overgeplaatst voor loopbaanontwikkeling of voor een opleiding in bedrijfstechnieken of -methoden met het oog op het uitoefenen van een nieuwe functie binnen de entiteit die hem overplaatst.

Deze kaarten worden uitgereikt voor:

 • de duur van de overplaatsing, met een maximumduur van drie jaar voor een leidinggevende Intra-Corporate Transferee en een specialist Intra-Corporate Transferee;
 • de duur van de overplaatsing, met een maximumduur van één jaar voor een stagiair-werknemer Intra-Corporate Transferee.

Wanneer de maximumduur van de overplaatsing werd bereikt, kan een nieuwe aanvraag voor een overplaatsing enkel ingediend worden na een wachtperiode van drie maanden.

Je moet de vernieuwing ten laatste 2 maanden voor het verstrijken van je kaart aanvragen. De vernieuwing verloopt via de hernieuwingsprocedure voor een gecombineerde vergunning

In het vreemdelingenregister.

Foto van de voorkant en achterkant van een I kaart

J kaart

Verblijfskaart voor mobiele ‘Intra-Corporate Transferees’ in het kader van lange termijn mobiliteit

J kaart

 • Sinds 16 december 2021 (omzetting van de Richtlijn 2014/66) is het in België mogelijk om een J kaart aan te vragen: J. MOBILE ICT

Een Intra-Corporate Transferee die dit statuut verkregen heeft in een andere EU-lidstaat en die in het kader van zijn recht op lange-termijn mobiliteit naar België komt. Het gaat om derdelands werknemers die door een onderneming buiten de Europese Unie (EU) tijdelijk voor professionele of opleidingsdoeleinden naar een in de EU gevestigde entiteit van dezelfde onderneming of ondernemingsgroep worden gedetacheerd. De werknemer is voor en tijdens deze overplaatsingsperiode aan de in het buitenland gevestigde onderneming gebonden door een arbeidsovereenkomst.

Intra-Corporate Transferees moeten behoren tot een van de volgende categorieën:

 • Leidinggevend Intra-Corporate Transferee:
  • Lid van het hogere personeel dat in de eerste plaats leiding geeft aan de gastentiteit, onder het algemene toezicht van of aangestuurd door, in hoofdzaak, de raad van bestuur of de aandeelhouders van de onderneming of daarmee gelijkgestelde personen.
  • Deze functie omvat: het leiding geven aan de gastentiteit of een afdeling of onderafdeling daarvan; het toezicht houden op en het controleren van de werkzaamheden van andere toezichthoudende, hooggespecialiseerde of leidinggevende werknemers; het bevoegd zijn voor het aanbevelen van indienstneming of ontslag van werknemers of van ander optreden in het kader van het personeelsbeleid.
 • Specialist Intra-Corporate Transferee:
  • Deskundige die beschikt over gespecialiseerde kennis die van wezenlijk belang is voor de activiteiten, de technieken of het beheer van de gastentiteit.
  • Bij de beoordeling van deze kennis wordt niet alleen rekening gehouden met de voor de gastentiteit specifieke kennis, maar ook met de vraag of de betrokkene hoge kwalificaties heeft, waaronder toereikende beroepservaring, voor bepaalde werkzaamheden of activiteiten waarvoor specifieke technische kennis inclusief eventueel het lidmaatschap van een erkende beroepsgroep vereist zijn.
 • Stagiair-werknemer Intra-Corporate Transferee:
  • De werknemer wordt overgeplaatst voor loopbaanontwikkeling of voor een opleiding in bedrijfstechnieken of -methoden met het oog op het uitoefenen van een nieuwe functie binnen de entiteit die hem overplaatst.

Deze kaarten worden uitgereikt voor:

 • de duur van de overplaatsing, met een maximumduur van drie jaar voor een leidinggevende Intra-Corporate Transferee en een specialist Intra-Corporate Transferee;
 • de duur van de overplaatsing, met een maximumduur van één jaar voor een stagiair-werknemer Intra-Corporate Transferee.

Wanneer de maximumduur van de overplaatsing werd bereikt, kan een nieuwe aanvraag voor een overplaatsing enkel ingediend worden na een wachtperiode van drie maanden.

Je moet de vernieuwing ten laatste 2 maanden voor het verstrijken van je kaart aanvragen. De vernieuwing verloopt via de hernieuwingsprocedure voor een gecombineerde vergunning

In het vreemdelingenregister.

Foto van de voorkant en achterkant van een J kaart

K kaart (vroeger C kaart)

Verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling met (duurzaam) verblijf

 • C kaart
  • Kaarten afgeleverd voor 11 oktober 2021: C. Identiteitskaart voor vreemdeling
 • K kaart
  • Kaarten afgeleverd sinds 11 oktober 2021: K. Vestiging
 • Bijlage 7 Verblijfsbesluit van 8 oktober 1981

 • De onderdaan van een derde land met een onbeperkt en onvoorwaardelijk verblijf in België
  • die een regelmatig en ononderbroken verblijf van 5 jaar in het Rijk kan aantonen
  • die een aanvraag tot vestiging heeft ingediend
  • én wiens aanvraag is goedgekeurd
 • Het familielid van een gevestigde derdelander die na het voorwaardelijk verblijf in het bezit is van een B kaart en succesvol een aanvraag tot vestiging indient.
 • Voor 11 oktober 2021 kregen gevestigde vreemdelingen een C kaart. Vanaf 11 oktober 2021 wordt in plaats van een C kaart een K kaart afgegeven.

 • De kaarten aangemaakt voor 11 oktober 2021 (C kaarten) hebben een geldigheidsduur van vijf jaar. De kaarten aangemaakt vanaf 11 oktober 2021 (K kaarten) hebben een geldigheidsduur van tien jaar
 • De K (of C) kaart wordt vernieuwd zonder enige voorwaarde. De houder van deze kaart heeft immers een verblijf van onbeperkte duur.
 • Een K of C kaart met de bijzondere opmerking 'Duplicaat' kan een andere geldigheidstermijn bevatten. In dat geval gaat het om een vervanging na bijvoorbeeld verlies of diefstal.

Tussen de 40ste en 30ste dag voor de vervaldatum van de kaart. (Art. 32, §1 Verblijfsbesluit)

Ben je opgenomen in een ziekenhuis of verpleeginstelling? Of ben je opgesloten in een strafinrichting of een inrichting ter bescherming van de maatschappij? Dan ben je tijdelijk vrijgesteld van de verplichting om de vernieuwing van je verblijfskaart aan te vragen. Na de opname of opsluiting kan je alsnog de vernieuwing van je verblijfskaart bekomen. Je legt dan het bewijs van je opname of opsluiting voor.

In het bevolkingsregister.

Foto van de voorkant en achterkant van een C kaart en een K kaart

L kaart (vroeger D kaart)

Verblijfskaart voor EU-langdurig ingezetene

 • D kaart
  • Kaarten afgeleverd voor 11 oktober 2021: D. EU-langdurig ingezetene
 • L kaart
  • Kaarten afgeleverd sinds 11 oktober 2021: L. EU-langdurig ingezetene
 • Bijlage 7bis Verblijfsbesluit van 8 oktober 1981

De onderdaan van een derde land die de status van langdurig ingezetene in België heeft verworven.

Voor 11 oktober 2021 kregen langdurig ingezeten derdelanders een D kaart. Sinds 11 oktober 2021 krijgen zij in plaats van een D kaart, een L kaart. 

 • De kaarten aangemaakt voor 11 oktober 2021 (D kaarten) hebben een geldigheidsduur van vijf jaar. De kaarten aangemaakt vanaf 11 oktober 2021 (L kaarten) hebben een geldigheidsduur van tien jaar
 • De L (of D) kaart wordt vernieuwd zonder enige voorwaarde. De houder van deze kaart heeft immers een verblijf van onbeperkte duur.
 • Een L of D kaart met de bijzondere opmerking 'Duplicaat' kan een andere geldigheidstermijn bevatten. In dat geval gaat het om een vervanging na bijvoorbeeld verlies of diefstal.

Tussen de 40ste en 30ste dag voor de vervaldatum van de kaart. (Art. 32, §1 Verblijfsbesluit)

Ben je opgenomen in een ziekenhuis of verpleeginstelling? Of ben je opgesloten in een strafinrichting of een inrichting ter bescherming van de maatschappij? Dan ben je tijdelijk vrijgesteld van de verplichting om de vernieuwing van je verblijfskaart aan te vragen. Na de opname of opsluiting kan je alsnog de vernieuwing van je verblijfskaart bekomen. Je legt dan het bewijs van je opname of opsluiting voor.

In het bevolkingsregister.

Foto van de voorkant en achterkant van een D kaart en een L kaart

M kaart

Verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

 • M kaart
  • Voorkant: M. Art. 50 VEU
  • Achterkant: met of zonder de vermelding 'duurzaam verblijf' 
 • M kaart zonder vermelding duurzaam verblijf: bijlage 53 Verblijfsbesluit van 8 oktober 1981
 • M kaart met vermelding duurzaam verblijf: bijlage 54 Verblijfsbesluit van 8 oktober 1981

Begunstigden van het terugtrekkingsakkoord van het Verenigd Koninkrijk uit de EU van 17 oktober 2019, met uitzondering van grensarbeiders.

Het gaat om Britten en hun familieleden die voor 1 januari 2021 een verblijfsrecht hebben aangevraagd of bekomen. Ook sommige familieleden waarmee vóór 1 januari 2021 al een band bestaat en toekomstige kinderen zijn begunstigden van het terugtrekkingsakkoord. 

Meer info over de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord, vind je in ons overzichtsartikel over de Brexit.

De M kaart is vijf jaar geldig voor begunstigden zonder duurzaam verblijf (art. 31, 14° Verblijfsbesluit). De M kaart met vermelding duurzaam verblijf is tien jaar geldig (art. 31, 15° Verblijfsbesluit).

Tussen de 40ste en 30ste dag voor de vervaldatum van de kaart. (Art. 32, §1 Verblijfsbesluit)

Ben je opgenomen in een ziekenhuis of verpleeginstelling? Of ben je opgesloten in een strafinrichting of een inrichting ter bescherming van de maatschappij? Dan ben je tijdelijk vrijgesteld van de verplichting om de vernieuwing van je verblijfskaart aan te vragen. Na de opname of opsluiting kan je alsnog de vernieuwing van je verblijfskaart bekomen. Je legt dan het bewijs van je opname of opsluiting voor.

 • M kaart zonder vermelding duurzaam verblijf: inschrijving in het vreemdelingenregister.
 • M kaart met vermelding duurzaam verblijf: inschrijving in het bevolkingsregister.
Foto van de voorkant en achterkant van een M kaart

N kaart

Kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

 • N kaart
  • N. Art. 50 VEU - Grensarbeider
 • Bijlage 55 Verblijfsbesluit van 8 oktober 1981

Grensarbeiders die begunstigde zijn van het terugtrekkingsakkoord van het Verenigd Koninkrijk uit de EU van 17 oktober 2019. Concreet gaat het om Britten die vóór 1 januari 2021 als grensarbeider in België werkten.

Meer info over de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord, vind je in ons overzichtsartikel over de Brexit.

De N kaart is vijf jaar geldig.

Tussen de 40ste en 30ste dag voor de vervaldatum van de kaart. (Art. 32, §1 Verblijfsbesluit)

Ben je opgenomen in een ziekenhuis of verpleeginstelling? Of ben je opgesloten in een strafinrichting of een inrichting ter bescherming van de maatschappij? Dan ben je tijdelijk vrijgesteld van de verplichting om de vernieuwing van je verblijfskaart aan te vragen. Na de opname of opsluiting kan je alsnog de vernieuwing van je verblijfskaart bekomen. Je legt dan het bewijs van je opname of opsluiting voor.

In het wachtregister.

Foto van de voorkant en achterkant van een N kaart