Wat betekent detachering?

Detachering betekent dat een werknemer door zijn werkgever tijdelijk wordt uitgezonden naar een gebruiker. Dat kan binnen de EU of van buiten de EU plaatsvinden. Dit zijn verschillende situaties met aparte regels. In beide gevallen moet een bewijs van aansluiting bij de sociale zekerheid in de uitzendstaat worden voorgelegd en een Limosa-aangifte gebeuren.

Detachering binnen de EU

Detachering binnen de EU of 'detachering in enge zin' wordt geregeld door een Europese richtlijn en is een toepassing van het vrij verkeer van diensten. Wanneer een werkgever uit een EU-lidstaat een dienst uitvoert in een andere EU-lidstaat, kunnen de aan deze werkgever verbonden werknemers tijdelijk naar de andere EU-lidstaat gestuurd worden om deze dienst te verrichten. De werknemer blijft verbonden aan de werkgever van het uitzendland.

Gedetacheerde Unieburgers zijn vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart. De gedetacheerde derdelands werknemers van een werkgever uit een andere EU-lidstaat zijn onder bepaalde voorwaarden ook vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart door het zogenaamde 'Vander Elst-arrest' van het Hof van Justitie van de EU.

Lees hier meer over detachering binnen de EU.

Detachering van buiten de EU

Wanneer een onderneming van buiten de EU een werknemer ter beschikking stelt van een Belgische werkgever, spreken we over 'derdelands detachering' of 'detachering in de ruime zin'.

De werknemer blijft verbonden aan de werkgever in het buitenland, maar werkt tijdelijk voor de Belgische gebruiker. 

Detachering van buiten de EU is voornamelijk interessant wanneer België een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid heeft met de uitzendstaat waarin bepaald wordt hoe lang een gedetacheerde werknemer aan de sociale zekerheid van het uitzendland onderworpen kan blijven. Voor onderdanen van landen waarmee geen bilaterale overeenkomst bestaat is detachering niet uitgesloten, maar vaak nadelig vanuit het oogpunt van sociale zekerheid. Een aansluiting bij de Belgische sociale zekerheid zal in dat geval immers niet mogelijk zijn en het zal afhangen van de regels in de uitzendstaat of en hoe lang de werknemer daar aangesloten kan blijven.

Voor detachering van buiten de EU zijn de gewone regels rond gecombineerde vergunningen en arbeidskaarten van toepassing. Het is echter niet mogelijk om een gecombineerde vergunning of arbeidskaart met arbeidsmarktonderzoek of als middengeschoolde aan te vragen in het geval van derdelands detachering. Er zal dus bijvoorbeeld een gecombineerde vergunning als hooggeschoolde moeten worden aangevraagd. Daarnaast bestaan er specifieke regels voor Intra-Corporate Transferees, waarbij een werknemer gedetacheerd wordt binnen dezelfde onderneming of ondernemingsgroep.

Bewijs sociale zekerheid

Als gedetacheerde val je onder het sociale zekerheidsstelsel van de uitzendstaat.

Bij detachering binnen de EU moet je een A1 formulier voorleggen dat bewijst in welk land je aangesloten bent bij de sociale zekerheid en sociale bijdragen betaalt.

Bij detachering van buiten de EU leg je een verklaring van sociale zekerheid in de uitzendstaat voor indien er een bilaterale overeenkomst bestaat tussen België en de uitzendstaat. Indien er geen bilaterale overeenkomst bestaat, kan de Belgische RSZ voor je aanvraag voor een gecombineerde vergunning of arbeidskaart een document afleveren waaruit blijkt dat je niet kan worden aangesloten bij de Belgische sociale zekerheid.

Limosa-aangifte

Voordat gedetacheerde werknemers en bepaalde gedetacheerde zelfstandigen hun activiteit starten, moet er verplicht een Limosa-aangifte gebeuren van hun activiteit als gedetacheerde in België.