Terugdrijving

Unieburgers en familieleden

Binnenkomst kan je slechts geweigerd worden:

 • om redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid
 • bij gebruik van valse of misleidende informatie, of valse of vervalste documenten, of bij het plegen van fraude, of bij gebruik van andere onwettige middelen die bijdragen tot de erkenning van je verblijfsrecht

De binnenkomst weigeren is een mogelijkheid, de minister of Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is niet verplicht dit te doen.  

Het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling is onvoldoende. Het persoonlijk gedrag van de Unieburger of zijn familielid moet een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging vormen voor een fundamenteel belang van de samenleving.

Alleen als je aan een ziekte lijdt die de bij de Verblijfswet gevoegde lijst vermeldt, kan je binnenkomst geweigerd worden. Het gaat enkel om potentieel epidemische ziekten zoals gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie of andere infectieziekten of besmettelijke parasitaire ziekten.

Voordat de minister of DVZ een beslissing tot weigering van binnenkomst neemt, moet hij altijd rekening houden met de volgende elementen in je dossier:

 • de duur van je (eventueel eerder) verblijf in België
 • je leeftijd
 • je gezondheidstoestand
 • je gezins- en economische situatie
 • je sociale en culturele integratie in België en
 • je banden met het herkomstland

Derdelanders

Als je niet aan de binnenkomstvoorwaarden voldoet, kan je de toegang tot het grondgebied worden ontzegd.

Terugdrijving is mogelijk wanneer je:

 • wordt aangetroffen in de luchthaventransitzone zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten
 • België probeert binnen te komen zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten
 • zo nodig, geen documenten kan overleggen ter staving van het doel van je voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden 
 • niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt voor de duur van je voorgenomen verblijf en voor de terugreis naar je herkomstland of voor de doorreis van een derde Staat waar je toegang gewaarborgd is, en je niet in staat bent die middelen wettelijk te verwerven
 • met het oog op weigering van toegang gesignaleerd staat in het Schengeninformatiesysteem II (SIS II) of de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG)
 • geacht wordt de internationale betrekkingen van België of van een Schengenlidstaat te kunnen schaden
 • geacht wordt de openbare rust, de openbare orde of de veiligheid van het land te kunnen schaden
 • sedert minder dan tien jaar uit België werd teruggewezen of uitgezet, zo de maatregel niet werd opgeschort of ingetrokken
 • het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch opgeschort noch opgeheven is
 • lijdt aan een van de ziekten opgesomd in de bijlage bij de Verblijfswet  

De beslissing tot terugdrijving wordt in principe genomen door DVZ.

 • Wanneer je geacht wordt de internationale betrekkingen van België of van een Schengenlidstaat te kunnen schaden, is enkel de minister bevoegd om de beslissing tot terugdrijving te nemen.
 • Wanneer je zonder de vereiste binnenkomstdocumenten wordt aangetroffen in de transitzone of België probeert binnen te komen, kan de grenscontrole de terugdrijvingsbeslissing nemen.  

Als je een geldig visum hebt, kan bovendien beslist worden je visum nietig te verklaren of in te trekken. De bevoegde overheid is de overheid die bevoegd is om de terugdrijvingsbeslissing te nemen. 

Beroep

Tegen de beslissing tot terugdrijving kan je binnen de dertig dagen na de betekening ervan een niet-schorsend annulatieberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen instellen.