Procedure naturalisatie

In het kort

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, kan je via naturalisatie Belg worden. Het is een gunst, geen recht. Je dient een verzoek in bij de Kamer van volksvertegenwoordigers die in alle vrijheid beslist.  

Voor wie?

Alleen 

 • meerderjarige erkende staatlozen en 
 • personen die buitengewone verdiensten hebben bewezen aan de Belgische staat op wetenschappelijk, sportief, of socio-cultureel vlak 

kunnen de procedure van naturalisatie volgen. Meer informatie over die profielen vind je op deze pagina: 'Welke meerderjarigen kunnen Belg worden?'. 

Erkende vluchtelingen kunnen door de wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit vanaf 1 januari 2013 geen naturalisatieaanvraag meer indienen.

Overzicht procedure

Je moet het registratierecht betalen vóór je je naturalisatieverzoek doet. Een registratierecht is een soort belasting. Voor een naturalisatieverzoek bedraagt het registratierecht 150 euro. Voeg het betalingsbewijs (een 'kwijting') toe aan je naturalisatieverzoek. Doe je dat niet, dan wordt je aanvraag niet behandeld. Je kan het bewijs niet achteraf toevoegen aan je dossier.

De betaling kan op 2 manieren

 • Via MyMinfin 
 • Via een kantoor Rechtszekerheid

Meer informatie over de betaling van het registratierecht, vind je onder de titel 'Procedurekosten' op deze webpagina. 

Je dient een naturalisatieverzoek in door het standaardaanvraagformulier in te vullen. Dat formulier kan je verkrijgen bij de gemeente.

Boven je handtekening moet je het volgende schrijven:

“Ik verklaar Belgisch staatsburger te willen worden en de Grondwet, de wetten van het Belgisch volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te zullen naleven."

Je verzendt het ingevulde standaardaanvraagformulier samen met de vereiste documenten naar één van de volgende adressen:

 • de Griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Dienst Naturalisaties, Leuvenseweg 48, 1000 Brussel
 • de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt
  • Als je het dossier naar de gemeente opstuurt, dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand het dossier binnen 15 dagen doorsturen naar de Kamer. 

Wil je weten welke documenten je naast het standaardaanvraagformulier moet indienen? Neem dan een kijkje op de webpagina 'Welke meerderjarigen kunnen Belg worden?'. Daar zijn de vereiste documenten per profiel opgelijst (zie 'staatloze' of 'buitengewone verdiensten').

Je naam moet op alle documenten identiek zijn

Als de schrijfwijze van je naam of voornaam niet identiek is in de documenten die je voorlegt en in het bevolkings-, vreemdelingen- of strafregister, dan wordt je aanvraag opgeschort totdat de schrijfwijze in alle registers en documenten gelijk is. In de praktijk is dat een opschorting voor onbepaalde tijd. Als je daarna nieuwe documenten uit je herkomstland voorlegt met opnieuw een verschillende schrijfwijze, kan dat opnieuw voor een opschorting zorgen.

Als je geen naam of voornaam hebt, stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor om kosteloos een procedure op te starten om een naam en voornaam te krijgen. Dat is geen verplichting, maar een mogelijkheid. Als je ervoor kiest om de procedure op te starten, wordt de aanvraag opgeschort tot je een naam en voornaam hebt gekregen.

Als het dossier volledig is, levert de ambtenaar van de burgerlijke stand of de Kamer van volksvertegenwoordigers een ontvangstbewijs af. 

Als je het dossier naar de gemeente opstuurt, dan stuurt de ambtenaar van burgerlijke stand het dossier binnen 15 dagen door naar de Kamer. De Kamer levert je dan een tweede? ontvangstbewijs af dat bevestigt dat het aanvraagdossier volledig is.

De Kamer stuurt binnen 5 werkdagen na de ontvangst van je naturalisatieverzoek een kopie van je volledige dossier door naar de volgende 3 instanties voor advies:

 • het parket van de rechtbank van eerste aanleg van je hoofdverblijfplaats
 • Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
 • Staatsveiligheid

De 3 instanties moeten zodra ze het dossier hebben ontvangen een ontvangstmelding geven.

Het parket, DVZ en Staatsveiligheid geven een niet-bindend advies over:

 • de grondvoorwaarden van het naturalisatieverzoek
 • gewichtige feiten eigen aan de persoon
 • elk gegeven waarover de Kamer ingelicht wil worden

De instanties hebben 4 maanden tijd om een advies te formuleren. Geen advies binnen 4 maanden staat gelijk aan een positief advies.

Als de Kamer het dossier pas in de loop van de 4de maand na ontvangst naar de 3 instanties doorstuurt, dan krijgen ze een extra maand tijd voor hun advies te rekenen van de dag waarop de Kamer het dossier doorstuurt.

Er is geen beroep mogelijk in geval van een negatief advies, want het advies is niet bindend. De Kamer beslist discretionair. 

De Commissie voor Naturalisaties is de dienst binnen de Kamer die beslist over je naturalisatieverzoek. Als de Commissie voor Naturalisaties je aanvraag inwilligt, gaat je dossier naar de plenaire vergadering van de Kamer.

De plenaire vergadering van de Kamer stemt je naturalisatie.

Je naturalisatie wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Na de bekendmaking word je op de hoogte gebracht van de inwilliging van je aanvraag tot naturalisatie.

Je bent Belg vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Verval naturalisatieverzoek

Je naturalisatieverzoek vervalt wanneer je niet meer wettelijk in België verblijft of je hoofdverblijfplaats niet meer in België is.

Procedurekosten

Voordat je je regularisatieaanvraag indient, moet je het registratierecht betalen. Soms heb je ook nog andere kosten: het zegelrecht en/of kosten voor de legalisatie en vertaling van buitenlandse documenten.

Voor je je regularisatieaanvraag indient, moet je het registratierecht betalen (sinds 1 januari 2013). Dat is een soort belasting. Het bedrag is 150 euro. De betaling kan op 2 manieren: 

 • Online via www.myminfin.be: je meldt je aan en gaat naar het tabblad ‘Mijn betalingen’, waar je online de betaling kan doen. Binnen 24 uur na de betaling, vind je in de rubriek ‘Mijn documenten’ het betalingsbewijs in pdf-formaat. Dat bewijs druk je af en neem je mee naar de gemeente wanneer je je nationaliteitsverklaring gaat afleggen. 
  • Onder 'Meer info' vind je een gedetailleerder stappenplan terug.
 • Bij het bevoegde kantoor Rechtszekerheid. Het correcte adres van het bevoegde kantoor is afhankelijk van je gemeente: vind hier de adresgegevens van het kantoor rechtszekerheid van jouw gemeente. Neem het betalingsbewijs mee naar de gemeente wanneer je je nationaliteitsverklaring gaat afleggen.

Naast het registratierecht, vragen heel wat gemeenten een zegelrecht. Dat is een soort belasting die de gemeente heft voor de afgifte van akten van de burgerlijke stand en de uittreksels uit de bevolkings- en vreemdelingenregisters. Het bedrag verschilt van gemeente tot gemeente.

Buitenlandse documenten die niet in één van de drie landstalen (Nederlands, Frans, Duits) zijn opgesteld, moeten vertaald worden door een beëdigd vertaler verbonden aan een Belgische rechtbank van eerste aanleg.

In principe moeten buitenlandse documenten gelegaliseerd worden.

Zowel de vertaling als de legalisatie van documenten brengen kosten met zich mee.