Hoe ga je in beroep?

In het kort

Verschillende rechtbanken zijn bevoegd voor zaken over verblijfsrecht, opsluiting en uitwijzing. 

We bespreken hieronder de beroepsprocedures bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV), Raad van State (RvS), de rechtbank van eerste aanleg en de onderzoeksgerechten.

Beroepsmogelijkheden bij de RvV

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) is een administratief rechtscollege. De RvV is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van:

- de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)
- de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

Beroep in volle rechtsmacht bij de RvV

Ga je niet akkoord met een beslissing van DVZ of het CGVS over je verzoek om internationale bescherming? Tegen de meeste asielbeslissingen kan je een beroep in volle rechtsmacht indienen bij de RvV. Lees meer over de beroepsmogelijkheden in de asielprocedure. 

Annulatie- en schorsingsberoep bij de RvV

Tegen beslissingen in niet-asielzaken en tegen bepaalde beslissingen van DVZ of het CGVS in asielzaken kan je bij de RvV een annulatie- of schorsingsberoep indienen. Bijvoorbeeld tegen: 

  • een weigering of intrekking van verblijf
  • een uitwijzingsbeslissing
  • een inreisverbod 

Cassatieberoep bij de Raad van State (RvS)

Als de RvV je beroep verworpen heeft, kan je uitzonderlijk nog een cassatieberoep indienen bij de Raad van State. De RvS kan echter geen uitspraak doen over de feiten. Het kan alleen nagaan of het arrest van de RvV wettig is. 

Voorlopige maatregelen bij de rechtbank van eerste aanleg

Uitzonderlijk kan je bij de burgerlijke rechter dringende en voorlopige maatregelen vragen via een procedure in kort geding. Hiermee kan je de DVZ in bepaalde situaties dwingen om een beslissing te nemen of een repatriëring uit te stellen. 

Verzoek tot vrijlating bij onderzoeksgerechten

Tegen een beslissing tot opsluiting in het kader van een uitwijzing, kan je beroep instellen bij de Raadkamer. De Raadkamer beslist in eerste aanleg. Je kan hoger beroep instellen bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Nadien kan je eventueel nog een cassatieberoep instellen bij het Hof van Cassatie.