Limosa

Wat is Limosa?

Limosa staat voor ‘Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van Migratie Onderzoek bij de Sociale Administratie’.

Via Limosa verzamelt de Belgische overheid informatie over het aantal buitenlandse gedetacheerde werknemers en zelfstandigen die in België werken. Want die gedetacheerde werknemers en zelfstandigen zijn niet onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid, waardoor het moeilijker is gegevens over hen te verzamelen.

Wanneer moet een Limosa-aangifte gebeuren?

Voordat de gedetacheerde werknemers en bepaalde zelfstandigen hun activiteit starten, moet er verplicht een Limosa-aangifte gebeuren van hun activiteit als gedetacheerde in België.

Het is geen toestemmingsprocedure, maar slechts een melding. 

Voor wie moet een Limosa-aangifte gebeuren?

De Limosa-aangifte moet gebeuren voor buitenlandse dienstverrichters die tijdelijk of gedeeltelijk in België werken. Dit zijn:

 • Werknemers die gewoonlijk in een ander land dan België werken of aangenomen werden in een ander land dan België.
 • Zelfstandigen die niet permanent in België verblijven en activiteiten verrichten in een risicosector (vlees-, bouw- of schoonmaakindustrie).

Het gaat zowel over intra-Europese detachering als over detachering vanuit derde landen.

Grensarbeiders die in een buurland van België wonen maar voor onbepaalde duur in België werken, zijn niet onderworpen aan de Limosa-meldingsplicht. Zij werken namelijk niet tijdelijk in België. 

Stagiairs zijn volledig uitgesloten van de Limosa-meldingsplicht sinds 1 juli 2013.

Vrijstellingen

Sommige werknemers zijn vrijgesteld van de verplichting een Limosa-aangifte te doen. Meestal is dat omwille van de specifieke aard van hun opdracht in België of omwille van de korte duur ervan.

Er geldt een vrijstelling voor:

 • kunstenaars met internationale faam, voor maximum 21 dagen per kwartaal
 • leden van een diplomatieke of consulaire zending
 • deelnemers aan een wetenschappelijk congres
 • deelnemers aan een vergadering in beperkte kring, voor maximum 20 opeenvolgende dagen en maximum 60 dagen per jaar
 • gespecialiseerde technici die dringende onderhoudswerken komen uitvoeren, voor maximum 5 dagen per maand
 • gekwalificeerde of gespecialiseerde werknemers die in België een initiële assemblage of de eerste installatie van een goed komen uitvoeren, voor maximum 8 dagen
 • sportlui, om deel te nemen aan internationale sportwedstrijden, voor maximum 3 maanden per jaar
 • internationale chauffeurs, behalve in het geval van cabotage-activiteiten. Dat is wanneer iemand goederen ophaalt in België en ze ook binnen België weer afzet.
 • werknemers die door een buitenlandse overheidsdienst worden tewerkgesteld
 • werknemers die tewerkgesteld worden door een internationale instelling van publiek recht die in België gevestigd is en waarvan het statuut geregeld wordt door een verdrag.
 • wetenschappers of onderzoekers van een buitenlandse universiteit of wetenschappelijke instelling
 • deelnemers aan een wetenschappelijk programma van een onthaaluniversiteit of wetenschappelijke instelling, voor maximum 3 maanden per jaar.

Zelfstandigen zijn enkel verplicht om een Limosa-aangifte te doen als zij activiteiten verrichten binnen een risicosector. Dit zijn de vleesindustrie, bouwindustrie en schoonmaakindustrie. Andere zelfstandigen zijn niet verplicht om een Limosa-aangifte te doen.

Wie doet de Limosa-aangifte?

Voor de gedetacheerde werknemer

De buitenlandse werkgever die een werknemer naar België stuurt om er te werken, doet de Limosa-aangifte. De aangifte kan ook gebeuren door een tussenpersoon in opdracht van de werkgever, bijvoorbeeld door een Belgisch sociaal secretariaat.   

De werkgever krijgt dan een Limosa-1 bewijs. Dit bewijs moet hij meegeven aan de werknemer. Dit document toont aan dat de melding gebeurd is. De buitenlandse werknemer moet het Limosa-1 bewijs kunnen voorleggen aan de (rechts)persoon voor wie hij in België tijdelijk diensten komt verrichten. Als de werknemer geen Limosa-1 bewijs kan voorleggen, moet die (rechts)persoon dat melden aan de Belgische overheid.

Voor de gedetacheerde zelfstandige

Ook een buitenlandse zelfstandige die tijdelijk of gedeeltelijk in België wil verblijven en diensten wil verrichten in een risicosector (vlees-, bouw- of schoonmaakindustrie), moet een Limosa-aangifte doen. De zelfstandige doet de aangifte zelf.

Sancties

Als de werkgever of de zelfstandige geen aangifte doen, kunnen zij administratieve of strafrechtelijke sancties oplopen.

Ook de (rechts)persoon in België voor wie tijdelijk diensten worden verricht, die niet aan de overheid meldt dat de werknemer geen Limosa-1 bewijs heeft, kan gestraft worden. 

Welke gegevens moeten gemeld worden?

Het Hof van Justitie oordeelde in zijn arrest van 19 december 2012 dat de Limosa-aangifte voor zelfstandigen in strijd is met het vrij verkeer van diensten omdat er te veel gedetailleerde informatie gevraagd werd. Daardoor werd de meldingsplicht vereenvoudigd.

De volgende gegevens moeten worden vermeld:

 • de identificatiegegevens van de werknemer of zelfstandige
 • de datum waarop de werknemer of zelfstandige in België begint te werken en stopt met werken
 • de interimsector of de bouwsector
 • de plaats waar de werknemer of zelfstandige effectief gaat werken in België
 • de identificatiegegevens van de opdrachtgever of klant in België
 • Als het gaat om een werknemer: de identificatiegegevens van de buitenlandse werkgever.
 • Als het gaat om een werknemer: het uurrooster van de werknemer.

Controle door DVZ

In sommige gevallen gebruikt de DVZ de Limosa-databank om te controleren of iemand nog aan de voorwaarden van zijn verblijfsstatuut voldoet. Dat gebeurt niet systematisch, maar hangt van de concrete elementen van het dossier af.