Federale centrale autoriteit inzake de internationale burgerlijke stand

Federale Centrale autoriteit inzake de Burgerlijke Stand bij FOD Justitie

Aan wie kan de ambtenaar van de burgerlijke stand advies vragen over de erkenbaarheid van buitenlandse documenten?

In geval van ernstige twijfel over de voorwaarden van erkenning van een buitenlandse akte of vonnis, kan de ambtenaar advies vragen aan de Centrale autoriteit inzake de Burgerlijke Stand. De Centrale autoriteit BS bezorgt haar advies binnen 3 maanden na ontvangst van de adviesvraag. Eventueel kan deze termijn verlengd worden met 3 maanden. Het gegeven advies is niet bindend dus de uiteindelijke beslissing ligt nog steeds bij de ambtenaar. Het advies wordt wel opgenomen in de DABS zodat andere instanties het ook kunnen raadplegen (deze functionaliteit is voorlopig nog niet operationeel in de DABS).

Geen onderzoek schijnhuwelijk

De adviezen van de Centrale autoriteit BS betreffen de conformiteit met het toepasselijk recht, en strekken zich niet uit tot de beoordeling van de intentie van de partijen, zoals in het kader van een onderzoek naar schijnhuwelijk. Voor dat laatste zal advies gevraagd kunnen worden aan het parket, op basis van hun algemene adviesbevoegdheid op basis van art. 37 BW.

Geen onderzoek fraude

De Omzendbrief van 19 maart 2019 verduidelijkt verder dat de Centrale autoriteit BS ook geen onderzoek naar de echtheid van het document kan voeren, aangezien dat een onderzoek is dat onder de bevoegdheid van de politiediensten valt. 

Contactgegevens

Adviesverzoeken kunnen worden gericht aan etatcivil.burgstand@just.fgov.be