Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4843 resultaten gevonden
Gezinshereniging
gezinshereniging met erkend vluchteling
Eritrea
art. 10 en 12bis Vw.
geen diplomatieke post in Eritrea
HvJ 18 april 2023, nr. C-1/23, Afrin
aanvraag via e-mail
verplichting om in persoon te verschijnen
ambassade in Kenia
bedoeling van de richtlijn 2003/86
verplichting Belgische staat om verzoekers vrij te stellen om in persoon te verschijnen
Vreemdelingenrecht
Toegang en verblijf
Onderdanen van een derde land
Beslissing tot weigering van een studentenvisum
Beroep
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Syrië
minderjarige in België geboren
asielaanvraag enkel op naam kind door ouders
ouders hebben beschermingsstatus in Spanje
art. 23 Richtlijn 2011/95/EU
RvV erkent nood aan subsidiaire bescherming
nergens blijkt dat verzoeker in Spanje dezelfde status heeft als gezinsleden
RvV voert voorwaarde toe aan art. 48/4 Vw.
gegrond
cassatie
(QY t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming
Richtlijn 2013/32/EU
Artikel 33, lid 2, onder a)
Onmogelijkheid voor de autoriteiten van een lidstaat om een asielverzoek niet-ontvankelijk te verklaren omdat de vluchtelingenstatus eerder in een andere lidstaat is toegekend
Artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Risico op onmenselijke of vernederende behandelingen in die andere lidstaat
Behandeling van dit asielverzoek door deze autoriteiten ondanks de toekenning van de vluchtelingenstatus in die andere lidstaat
Richtlijn 2011/95/EU
Artikel 4
Individuele behandeling
Verzoek om internationale bescherming
asiel
aanvraag onontvankelijk
geen nieuwe elementen
art. 3 EVRM
bewijswaarde medische stukken
medische stukken reeds beoordeeld
feitelijke beoordeling
soevereine appreciatiebevoegdheid rechter
asielrelaas ongeloofwaardig
medische attesten geen element die kans aanzienlijk groter maken
asielrelaas niet onvolledig, maar ongeloofwaardig
ongegrond
verwerping
Verzoek om internationale bescherming
asiel
art. 57/6/2 Vw.
tweede aanvraag onontvankelijk
geen nieuwe elementen
bijgebrachte medische en psychologische stukken
art. 3 EVRM
bewijswaarde medische stukken
arts kan nooit met zekerheid precieze feitelijke omstandigheden schetsen
motiveren waarom asielrelaas nog steeds ongeloofwaardig is
gegrond
cassatie
Dublin
Dublin III-Vo.
Pakistan
Ahmadi
asielaanvraag ingediend in Oostenrijk
risico op indirect refoulement
fundamenteel verschil in beschermingsbeleid
wederzijds vertrouwen
HvJ 30 november 2023, nr. C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 en C‑328/21, Ministero dell’Interno e.a.
geen ruimte voor dergelijke toets binnen Dublinprocedure
(K, L t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Gemeenschappelijk asielbeleid
Richtlijn 2011/95/EU
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vluchtelingenstatus
Artikel 2, onder d) en e)
Gronden van vervolging
Artikel 10, lid 1, onder d), en lid 2
‚Behoren tot een bepaalde sociale groep’
Artikel 4
Beoordeling van feiten en omstandigheden op individuele basis
Richtlijn 2013/32/EU
Artikel 10, lid 3
Vereisten voor de behandeling van verzoeken om internationale bescherming
Artikel 24, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Belang van het kind
Vaststelling
Minderjarige derdelanders die zich als gevolg van hun verblijf in een lidstaat vereenzelvigen met de fundamentele waarde van gelijkheid tussen vrouwen en mannen
BGV
inreisverbod
art. 39/65 Vw.
hoorrecht
HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, M.O.
inreisverbod en BGV zijn onderscheiden beslissingen
niet specifiek gehoord over inreisverbod
hoorrecht moet ook inreisverbod omvatten– gegrond
cassatie
Humanitair visum
aanvraag ingediend als humanitair visum
DVZ heeft aanvraag niet onderzocht als gezinshereniging
recht op gezinshereniging
middelen op grond van gezinshereniging volgens eerste rechter ongegrond
motiveringsplicht
art. 149 Gw.
gegrond
cassatie
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Turkije
authenticiteit gerechtelijke stukken
contactpersoon in Turkije
gespecialiseerde strafrechtadvocate uit Ankara
identiteit van bron vertrouwelijk
rechten van verdediging
informatie niet precies of onderbouwd
onmogelijkheid om informatie te controleren
vernietiging
Gezinshereniging
gezinshereniging met een erkend vluchteling
huwelijksband
verschil in datum op huwelijksakte en verklaringen
bewerkte foto’s
fraude
klein verschil
relativiteit van data in Afghanistan
verzoeker geeft toe dat foto’s bewerkt zijn
onvoldoende om aan huwelijksband te twijfelen
gelegaliseerde huwelijksakte
kinderen geboren uit het huwelijk
geen twijfel dat kinderen van verzoeker zijn
kennelijk onredelijk
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Turkije
aanhanger beweging Fetullah Gülen
Gülenist
COI Focus 14 december 2021 over Gülen-beweging
vergelijking met familieleden niet relevant
gehuwd met erkend vluchteling die erkend werd omwille van aanhangen Gûlen-beweging
erkenning vluchtelingenstatus
(NW (C 420/22) en PQ (C 528/22) t. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter) Prejudiciële verwijzing
Burgerschap van de Europese Unie
Artikel 20 VWEU
Unieburger die nooit gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer
Verblijfsrecht van een gezinslid van deze Unieburger
Gevaar voor de nationale veiligheid
Standpuntbepaling van een gespecialiseerde nationale autoriteit
Motivering
Toegang tot het dossier
(S.Ö. e.a. t. Stadt Duisberg e.a.) Prejudiciële verwijzing
Burgerschap van de Unie
Artikel 20 VWEU
Nationaliteit van een lidstaat en van een derde land
Verkrijging van de nationaliteit van een derde land
Verlies van rechtswege van de nationaliteit van de lidstaat en van het burgerschap van de Unie
Mogelijkheid om te verzoeken om het behoud van de nationaliteit van de lidstaat vóór de verkrijging van de nationaliteit van een derde land
Individueel onderzoek naar de gevolgen van het verlies van de nationaliteit van de lidstaat in het licht van het Unierecht
Omvang
(Marie Naass en Sea-Watch eV t. Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)) Toegang tot documenten
Verordening (EG) nr. 1049/2001
Documenten met betrekking tot door Frontex op 30 juli 2021 in Middellandse Zee uitgevoerde observatie vanuit lucht
Weigering van toegang
Artikel 4, lid 1, sub a, van verordening nr. 1049/2001
Uitzondering betreffende bescherming van openbaar belang wat betreft openbare veiligheid
Motiveringsplicht
Gezinshereniging
ouders van een meerderjarige Unieburger
art. 40bis Vw.
bewijs ten laste zijn
voldoende bestaansmiddelen referentiepersoon
richtbedrag conform barema’s OCMW
geen wettelijke basis om richtbedragen te hanteren
voorwaarde toegevoegd aan de wet
vernietiging
(M.B. t. Nederland
Schending artikel 5§1 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid)
administratieve detentie asielzoeker om redenen van openbare orde
detentie om onrechtmatige binnenkomst te beletten (art. 5 §1 f), eerste lid)
niet enkel van toepassing op grensprocedure
detentie asielzoeker tijdens behandeling van asielaanvraag valt wel onder art. 5 §1 f), eerste lid
Artikel 8 §3 e) opvangrichtlijn
Openbare orde mag niet zo worden toegepast dat buitensporige administratieve detentie gerechtvaardigd is na strafrechtelijke gevangenisstraf terwijl niet is beslist over de asielaanvraag– willekeurige detentie
Schadevergoeding 80 euro/dag
afwijkende opinie
(AHY t. Minister for Justice) Prejudiciële verwijzing
Asielbeleid
Bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming
Verordening (EU) nr. 604/2013
Overdracht van de asielzoeker aan de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming
Artikel 17, lid 1
Discretionaire bepaling
Artikel 27, leden 1 en 3, en artikel 29, lid 3
Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Rechtsmiddelen
Opschortende werking
Nationaliteit
nationaliteitsverklaring
art. 15 WBN
art. 23 WBN
gewichtige feiten eigen aan de persoon
strafrechtelijke veroordeling
werkstraf wegens opzettelijke slagen en verwondingen
beslissing verantwoordt naar recht
wettelijke grond
verwerping
(Nguyen t. Denemarken) Schending artikel 8 EVRM
Uitzetting
Privé- en gezinsleven
Onevenredige uitzetting van gevestigde migrant, in combinatie met inreisverbod van twaalf jaar na veroordeling voor ernstige strafbare feiten
Vraag van ondergeschikte rol van verzoekster bij strafbare feiten niet behandeld
Geen eerdere veroordelingen en waarschuwingen voor uitzetting
Geen onderzoek van criteria inzake “belang en welzijn van de kinderen” en van verzoeksters rol als belangrijkste verzorgster van haar gehandicapte dochter
Zeer sterke banden met Denemarken in tegenstelling tot haar land van herkomst.