Medische attesten

In bepaalde verblijfsprocedures, of voor bepaalde rechten van vreemdelingen kan een medisch attest nodig zijn. De (vooral medische) attesten verschillen in inhoud en omvang, afhankelijk van de procedure.

Attest bij medische regularisatie (9ter)

Als je een aanvraag voor een medisch regularisatie (9ter) indient, dan is een medisch attest 'medische regularisatie (9ter)' verplicht. Het attest wordt ook het 'standaard medisch attest' genoemd.

De informatie in het standaard medisch attest kan ook nuttig zijn voor andere procedures of voor je verblijfsoriëntatie.

Lees meer over het standaard medisch attest bij Medische regularisatie (9ter)

Attest bij dringende medische hulp (DMH)

Voor dringende medische hulp heb je een attest 'dringende medische hulp' nodig.

De arts maakt het attest op. Bij zorg in een ziekenhuis wordt het attest bewaard in het ziekenhuis, en is het terug te vinden in Mediprima. Bij zorg buiten het ziekenhuis wordt het attest door de arts opgestuurd naar het bevoegd OCMW, die het in het sociaal dossier van de cliënt bewaart.

Je hebt het nodig als:

 • je onwettig in België verblijft;
 • en je een tussenkomst van het OCMW in de medische kosten vraagt.

Alleen een arts of een tandarts die erkend is door het RIZIV kan een attest 'dringende medische hulp' opmaken.

Zorgverstrekkers in ziekenhuizen zijn verplicht om het modelattest van de POD MI te gebruiken.

Zorgverstrekkers buiten de ziekenhuizen kunnen een eigen attest opmaken, dat minstens deze informatie bevatten (Omzendbrief van 1 maart 2005):

 • datum van de zorgverstrekking;
 • verzoek tot tussenkomst omwille van ‘dringende medische hulp’;
 • naam van de patiënt;
 • naam en handtekening van de arts.

Het attest ‘dringende medische hulp’ is maximaal voor 1 jaar geldig. Daarna moet je een nieuw attest laten opstellen.  

Het attest geldt voor één specifieke medische of farmaceutische verstrekking of voor één specifieke behandelingenreeks. Een behandelingenreeks vloeit voort uit eenzelfde feit.

Als de behandelingenreeks meerdere maanden duurt, dan is er een maandelijkse controle op de facturen. Voeg bij elke maand een kopie van het medisch attest bij de facturen. Een nieuw bezoek bij de arts voor een geheel nieuw attest is er niet nodig.

Attest 'geen bedreiging voor de volksgezondheid'

Als derdelander moet je in bepaalde verblijfsprocedures een medisch attest ‘geen bedreiging volksgezondheid’ voorleggen. Dit is zo bij de procedure gezinshereniging met een derdelander, en als je een aanvraag indient voor een studentenvisum. Het attest toont aan dat je geen ziekte hebt die de volksgezondheid kan bedreigen.

Een standaard model medisch attest ‘geen bedreiging volksgezondheid’ werd als bijlage toegevoegd aan het Verblijfsbesluit. 

Download het standaard model van de Dienst Vreemdelingezaken.

Het medisch attest mag niet ouder zijn dan 6 maanden vanaf de indiening van je aanvraag.

Ben je in het buitenland? Dan kan je het medisch attest laten opmaken door een arts die erkend is door de Belgische ambassade of het consulaat. Je kan bij de ambassade of het consulaat een lijst van erkende artsen opvragen. Als je voor een niet-erkende geneesheer kiest moet je zijn handtekening laten legaliseren door de bevoegde plaatselijke overheid, overeenkomstig de legalisatieprocedure die in het land van kracht is. Nadien moet je de handtekening van deze overheid laten legaliseren door de Belgische diplomatieke post.

Ben je in België? Dan kan je je medisch attest laten opmaken door een arts naar keuze in België. 

De arts moet attesteren dat je niet lijdt aan één van de volgende ziekten:

 • TBC in een actief stadium of met ontwikkelingstendensen
 • tot quarantaine aanleiding gevende ziekten vermeld in het internationaal gezondheidsreglement van de Wereldgezondheidsorganisatie, ondertekend in Genève op 23 mei 2005
 • andere besmettelijke door infectie of parasieten veroorzaakte ziekten, mits er voor deze ziekten in België beschermende bepalingen ten aanzien van de inwoners gelden.

 De arts beslist autonoom hoe hij vaststelt of je aan een ziekte lijdt die de volksgezondheid kan bedreigen.
 

Attest bij een verzoek om internationale bescherming

Bij een verzoek om internationale bescherming heb je soms een medisch attest nodig om feiten of verklaringen te staven.

Het medisch attest is belangrijk om een antwoord te geven op deze vragen:

 • Waarom vertelt de asielzoeker geen coherent verhaal?
 • Waarom vergeet de asielzoeker sommige zaken?
 • Kunnen lichamelijke letsels een bewijs vormen van foltering?

Voor wie is het medisch attest 'verzoek om internationale bescherming' bestemd:

 • voor het interview bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS)
 • bij een beroep voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV)
 • in geval van urgentie voor terugname in het kader van de Dublinprocedure

Vermeld deze gegevens in het psycho-medisch attest:

 • Wie vroeg het medisch attest en aan wie is het gericht?
 • Wat is uw professionele titel, en uw ervaring met de doelgroep?
 • Wat is de duur van de behandeling? Hoeveel sessies?
 • Wat zijn de klinische observaties? De aard van de consultaties? En de evolutie ervan?
 • Wat is de diagnose? Verwijs zo mogelijk naar DSM5 
 • Welke behandeling zie je op termijn? Wat is de aard, de duur, en de prognose?
 • Kan je patiënt zich helder uitdrukken? Kan hij een coherent verhaal vertellen? Is het te verwachten dat zich problemen zullen voordoen door de gezondheidstoestand tijdens een interview bij het CGVS of voor de RvV.
 • Wat is het verband tussen de symptomen en de gebeurtenissen waarom de vreemdeling verzoekt om internationale bescherming? Zonder het relaas van het verzoek te herhalen. Neem best contact op met de advocaat om het motief van het verzoek te kennen en zo mogelijk een verband te verifiëren.
 • Behoort de patiënt tot een kwetsbare doelgroep? Een kwetsbare doelgroep krijgt extra bescherming.

Kwetsbare doelgroepen zijn:

 • slachtoffers of getuigen van mishandelingen, genocide, geweld, of vervolging omwille van hun geslacht
 • mensen met een mentale ziekte
 • mensen met een fysieke ziekte
 • mensen met een mentale handicap
 • ongeletterde mensen
 • minderjarigen of verlengde minderjarigen

Enkele handige tips voor het opstellen van een psycho-medisch attest:

 • Vermeld uitdrukkelijk dat je het medisch rapport aan de patiënt meegeeft. Zo respecteer je het medisch beroepsgeheim en het recht van de patiënt om toegang te hebben tot de gegevens van zijn medisch dossier. 
 • Een gedetailleerd verslag in een zéér technisch jargon over de evolutie van de therapie interesseert het CGVS niet.
 • Neem niet de rol van de advocaat of sociaal werker over. Vermeld dus niet dat de asielaanvraag gegrond is of dat het gaat over een oprechte of serene persoon. Dat is niet de taak van de geneesheer, psycholoog of therapeut.
 • Gebruik de voorwaardelijke wijs. Bijvoorbeeld: “de mishandeling waarvan de patiënt het slachtoffer zou zijn geweest” Of het gevangenschap, het geweld,…

De informatie over het psycho-medisch attest is gebaseerd op een tekst van L. Quintyn, voormalig adviserend psycholoog voor de FOD Binnenlandse Zaken.

Elke arts of therapeut met kennis van zaken mag een medisch attest schrijven. Ook een psycholoog mag dus een medisch attest opstellen voor een procedure internationale bescherming.

Er is dus een verschil met het medisch attest voor een aanvraag tot medische regularisatie (9ter). Dat attest mag alleen opgemaakt worden door een arts.

Constats VZW

De VZW Constats is gespecialiseerd in het opmaken van een medisch attest voor verzoekers om internationale bescherming die het slachtoffer waren van foltering of onmenselijke en vernederende mishandeling in hun herkomstland. Jij of je begeleider vraagt een medisch onderzoek aan via een aanvraagformulier.

Attest bij opvang Fedasil

Medisch attest ‘Verlengde opvang Fedasil’

Als je de materiële opvang bij Fedasil wil verlengen heb je een medisch attest ‘Verlengde opvang Fedasil’ nodig. De verlenging kan nodig zijn omdat je meer dan 7 maanden zwanger bent. Of omdat je om medische redenen de opvangstructuur niet kan verlaten.

Wie verblijft in een opvangstructuur, en het verblijf daar wil verlengen omwille van medische redenen, stelt de best de vraag om een attest bij de centrumverantwoordelijke.

Medisch attest ‘Aangepaste opvang Fedasil’

Als je aangepaste opvang nodig hebt, is ook dan een medisch attest van een arts vereist.

De aangepaste opvang kan nodig zijn:

 • als je specifieke medische noden hebt, bijvoorbeeld een individuele kamer, dagbesteding, enzovoort,
 • als je om medische redenen naar een ander opvangcentrum of LOI moet.

Attest bij medische overmacht

Attest 'medische overmacht' voor OCMW-maatschappelijke dienstverlening

Meestal weigert het OCMW financiële steun bij medische overmacht en moet je in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank. De arbeidsrechtbank heeft dan vaak een attest ‘medische overmacht’ nodig om een beslissing te nemen over je beroep. De arbeidsrechtbank stelt soms een medisch expert aan. De medische expert neemt een beslissing op basis van het attest ‘medische overmacht’ dat je behandelend arts opstelde. Hij kan je ook zelf consulteren. De arbeidsrechter kent meestal het equivalent leefloon toe.

Het attest ‘medische overmacht’ moet voldoende gedetailleerd en gestoffeerd zijn. Als behandelend arts moet je een duidelijk beeld geven van de ziekte. Vermeld bijvoorbeeld:

 • de diagnose
 • de ernst
 • de vereiste behandeling

Als advocaat toon je best met medische herkomstlandeninformatie aan dat je cliënt in een overmachtssituatie verkeert.

Als je ook een aanvraag om medische regularisatie (9ter) indiende, dan kan je het standaard medisch attest 9ter met eventuele bijlagen toevoegen aan het medisch attest ‘medische overmacht’.

Attest 'medische overmacht' voor verlengde materiële opvang

Wil je bij Fedasil een verlenging van je materiële opvang vragen, dan is een recent medisch getuigschrift, van maximaal 2 maanden oud, nodig.

Je gebruikt hiervoor best het attest van Fedasil, maar dit is niet verplicht. Het attest kan door een arts van de opvang of door een externe arts worden opgesteld. 

Als je ook een aanvraag om medische regularisatie (9ter) indiende, dan kan je het standaard medisch attest 9ter, met eventuele bijlagen, toevoegen aan het attest ‘medische overmacht’.

Attest voor aansluiting bij de Belgische ziekteverzekering bij gezinshereniging

De mutualiteit attesteert dat je kan aansluiten bij de Belgische publieke ziekteverzekering vanaf de dag van je inschrijving bij een gemeente in België. Je hebt een ziekteverzekering nodig in sommige situaties bij een aanvraag van een visum D voor gezinshereniging. De verzekerde in België vraagt het attest aan bij zijn mutualiteit, en stuurt het ondertekende document door naar het familielid die een visumaanvraag wil indienen bij een Belgische ambassade.

Het ziekenfonds attesteert dat het familielid bij binnenkomst in België aangesloten kan worden bij de publieke ziekteverzekering. De inschrijving gebeurt als persoon ten laste van de gerechtigde, voor zover na binnenkomst in België aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • ofwel voorkomen in het attest van gezinssamenstelling, 
 • ofwel - in geval van een kind - de verwantschap bewijzen, en een bewijs van vermoeden van aanwezigheid in België voorleggen
 • ofwel - in geval van een echtgenoot - het huwelijk bewijzen en een bewijs leveren dat de aanvraag tot inschrijving als samenwonende met de rechthebbende is gebeurd bij de gemeente.

Het ziekenfonds kan het attest afleveren aan wie als gerechtigde of 'titularis' is ingeschreven. Het kan niet afgeleverd worden aan wie ingeschreven staat als 'persoon ten laste'.

Als gerechtigde krijg je het attest alleen voor de volgende gezinsleden die jou willen komen vervoegen in België:

 • je echtgenoot of echtgenote
 • je kind jonger dan 25 jaar

Dus niet voor deze gezinsleden:

 • je ascendent
 • je geregistreerd partner (samenwoner genoemd in de ziekteverzekering)

In dat geval moet je een ander bewijs van ziekteverzekering voorleggen, bij voorbeeld een privéverzekering, of een bewijs van dekking van de publieke ziekteverzekering in het herkomstland. 

De mutualiteit moet nagaan of de persoon die zich in België wil laten vervoegen door een gezinslid is ingeschreven als gerechtigde. 

De mutualiteit moet niet op voorhand nagaan of:

 • er een vermoeden van verblijf in België is als het een kind van de gerechtigd betreft.
 • de persoon die naar België komt bij het invullen en afleveren van het modelattest van aansluiting reeds in de gezinssamenstelling staat vermeld.
 • de persoon die naar België komt werkelijk zijn of haar echtgenoot, echtgenote of kind is, via een onderzoek van huwelijks- of geboorteattesten.

Het ziekenfonds moet geen huwelijksakte, geboorteakte of adoptieakte opvragen. De Dienst Vreemdelingenzaken gaat de verwantschapsband uitvoerig na in het visumdossier.

Attest voor een meerderjarig kind met een handicap bij gezinshereniging met derdelander

Bij gezinshereniging met een derdelander is er een mogelijkheid voor een meerderjarig gehandicapt kind om de ouders te vervoegen in België. 

Hiervoor is een getuigschrift/attest nodig van een arts die erkend is door de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de verblijfplaats in het buitenland. Het attest bevestigt dat de aanvrager omwille van de handicap niet in de eigen behoeften kan voorzien. Er bestaat geen standaard attest voor deze situatie.