Inkomensgarantie voor ouderen

In het kort

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een financiële tegemoetkoming voor 65+ers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Om het recht te openen moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden

Het recht op IGO en het bedrag hangen af van je financiële middelen en gezinssituatie.

Lees meer over de berekeningswijze van de financiële middelen en de invloed van je gezinssituatie op (het bedrag van) de IGO.

Je kan het recht op de IGO openen als je de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar hebt bereikt.

 • Vanaf 2025 bedraagt de wettelijke pensioenleeftijd 66 jaar.
 • Vanaf 2030 bedraagt de wettelijke pensioenleeftijd 67 jaar.

Om het recht te hebben op de IGO, moet je voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarden:

 • Je bent Belg
 • Je bent onderdaan van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten, Ijsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland)
 • Je bent onderdaan van het Verenigd Koninkrijk begunstigd van het Terugtrekkingsakkoord
 • Je bent erkend als staatloze
 • Je bent erkend als vluchteling of je kreeg de subsidiaire beschermingsstatus
 • Je bent onderdaan van een land waarmee België een bilaterale overeenkomst sloot of een feitelijke wederkerigheid erkent
 • Je hebt recht op een Belgisch rust- of overlevingspensioen. Als je dit recht opende nà 30 juni 2012, dan geldt een bijkomende voorwaarde:
  • Je hebt de status van langdurig ingezetene
  • Je hebt een loopbaan in België van minstens 312 voltijdse dagequivalenten

De wet voorziet ook dat je aan volgende verblijfsvoorwaarden moet voldoen:

 • minstens 10 jaar werkelijk verblijf in België
 • waarvan minstens 5 jaar ononderbroken 

Het Grondwettelijk Hof vernietigde deze verblijfsvoorwaarden in zijn arrest van 23 januari 2019. Vanaf de publicatie van dit arrest in het Belgisch Staatsblad op 1 maart 2019 worden de verblijfsvoorwaarden geacht nooit bestaan te hebben. De Pensioendienst past deze verblijfsvoorwaarden momenteel niet meer toe.

Je moet je hoofdverblijfplaats in België hebben en er bestendig en daadwerkelijk verblijven. Een verblijf in het buitenland van maximum 29 – al dan niet opéénvolgende – kalenderdagen per jaar, wordt toegestaan. De dagen van vertrek en aankomst tellen niet mee als 'dagen in het buitenland'.

Indien je niet aan deze voorwaarde voldoet, wordt je IGO geschorst. Dit is het geval voor elke kalendermaand waarin je niet ononderbroken in België verblijft maar in het buitenland. De IGO wordt geschorst van zodra de drempel van 29 dagen is overschreden. 

Uitzonderling: het IGO wordt niet geschorst zelfs bij langer verblijf dan 29 dagen in het buitenland wanneer:

 • je toevallig of tijdelijk opgenomen wordt in een ziekenhuis of een andere instelling voor zorgverstrekking in het buitenland
 • uitzonderlijke omstandigheden je buitenlandse verblijf wettigen en het beheerscomité van de Pensioendienst je toelating gaf

Deze uitzondering moet je schriftelijk aanvragen met de reden van het verlengd verblijf in het buitenland.

Je moet de Pensioendienst voorafgaandelijk schriftelijk inlichten over:

 • een verblijf van meer dan vijf opéénvolgende kalenderdagen in het buitenland, de dag van aankomst en vertrek niet inbegrepen
 • een verblijf van meer dan 21 kalenderdagen in België op een andere verblijfplaats

Als je nalaat de Pensioendienst voorafgaandelijk in te lichten, wordt je IGO geschorst gedurende één kalendermaand.  De Pensioendienst houdt elke maand 10% van het maandbedrag in tot het bereiken van het bedrag overeenstemmend met één maand IGO.

 

Wanneer je meer dan zes maanden in het buitenland verblijft of niet meer ingeschreven bent in een Belgische gemeente, vervalt je IGO. In dat geval moet je een nieuwe aanvraag indienen.

De controle van de hoofdverblijfplaats gebeurt bij wijze van aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.

 • Wanneer je als gerechtigde op een IGO deze zelf ontvangt, geldt dit als bevestiging van je verblijf in België. 
 • Wanneer een gevolmachtigde deze voor jou als gerechtigde ontvangt, moet je het bijgevoegde verblijfsbewijs invullen en terugsturen naar de Pensioendienst.
 • Als de aangetekende brief niet in ontvangst genomen wordt, dien je binnen de 29 kalenderdagen volgend op de dag van poststempel van de aangetekende brief, het bijgevoegde verblijfsbewijs terug te zenden naar de Pensioendienst. Zoniet, wordt je IGO geschorst. De Pensioendienst stuurt je bij gewone brief een herinnering met een tweede verblijfsbewijs.

 

Hoe aanvragen?

Je kan de IGO aanvragen bij de Pensioendienst. Dit kan op verschillende manieren:

In bepaalde gevallen gebeurt de aanvraag ook automatisch. Dit is zo wanneer je:

 • Een pensioen aanvraagt in België
 • Een pensioen ontvangt in België
 • Een uitkering voor personen met een handicap ontvangt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt
 • Een leefloon ontvangt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt

Wanneer er zich wijzigingen voordoen in je situatie die de toekenning of de verhoging rechtvaardigen, kan je zelf een aanvraag indienen. Je bent verplicht aangifte te doen wanneer je in aanmerking te nemen bestaansmiddelen voor de berekening van de IGO, verhogen.