Gevestigde vreemdeling (C of K kaart)

In het kort

Na 5 jaar ononderbroken wettig verblijf in België, kan je als vreemdeling met een onbeperkt verblijfsrecht de status van gevestigde vreemdeling aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je een elektronische K kaart en word je overgeschreven van het vreemdelingen- naar het bevolkingsregister. 

Voorwaarden

Je hebt een recht op vestiging als de volgende voorwaarden voldaan zijn: 

 • Je hebt een onbeperkt verblijfsrecht.
 • Je hebt gedurende 5 jaar ononderbroken en regelmatig in België verbleven.
  • Korte afwezigheden onderbreken je verblijf niet, op voorwaarde dat je je hoofdbelangen in België behoudt.
  • Een verblijf gedekt door een aankomstverklaring of attest van immatriculatie (AI) is een 'regelmatig' verblijf.
 • Je staat niet gesignaleerd in het SIS of in de Algemene Nationale Gegevensbank voor weigering van toegang en verblijf.
 • Je wordt niet geacht de internationale betrekkingen van België of een ander Schengenland te kunnen schaden.
 • Je wordt niet geacht de openbare rust, openbare orde of nationale veiligheid te kunnen schaden.

Procedure

Je kan de vestiging aanvragen bij de gemeente van je verblijfplaats. De gemeente registreert je aanvraag met een bijlage 16

Opgelet: Een aanvraag voor de status van langdurig ingezetene geldt automatisch ook als aanvraag voor een machtiging tot vestiging. De aanvraag voor een machtiging tot vestiging geldt daarentegen niet als aanvraag voor langdurig ingezetene. Als je de status van gevestigde vreemdeling hebt, kan je nadien wel nog altijd een aanvraag voor langdurig ingezetene indienen. (artikel 16, §3 Verblijfswet)

De gemeente controleert de volgende zaken: 

 • of je een verblijfsrecht hebt van onbepaalde duur
 • of je identiteit is vastgesteld

Werd je identiteit nooit eerder vastgesteld (bij een vorige verblijfsprocedure)? Dan moet je aan de gemeente (voor het eerst) een geldig paspoort voorleggen. Het gaat om vreemdelingen met de vermelding 'DECL' op hun verblijfskaart, van wie de identiteit in het verleden vastgesteld werd op basis van een verklaring alleen. Zij moeten eerst een geldig paspoort voorleggen, tenzij ze aantonen dat ze dat onmogelijk kunnen bekomen.

Heb je geen verblijfsrecht van onbepaalde duur? Of leg je geen geldig paspoort voor wanneer dat moet? Dan neemt de gemeente jouw aanvraag niet in overweging en krijg je een bijlage 16ter.

Heb je wel een verblijfsrecht van onbepaalde duur? En kan je een geldig paspoort voorleggen wanneer dat moet? Dan stuurt de gemeente je aanvraag door naar Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en ontvang je een bewijs van je aanvraag in de vorm van een bijlage 16bis.

DVZ heeft 5 maanden tijd vanaf de bijlage 16bis om je aanvraag te onderzoeken en een beslissing ten gronde te nemen.

In afwachting van de behandeling van je aanvraag behoud je de elektronische kaart die je al had (bijvoorbeeld de elektronische B kaart). Als de geldigheidsduur van die kaart verloopt tijdens de behandeling van je aanvraag, krijg je tijdelijk een bijlage 15.

Bij een positieve beslissing of als DVZ geen enkele beslissing ter kennis brengt van de gemeente binnen 5 maanden te rekenen vanaf bijlage 16bis, geeft de gemeente je een 'identiteitskaart voor vreemdeling' af in de vorm van een elektronische K kaart. Je wordt ingeschreven in het bevolkingsregister.

Bij een negatieve beslissing krijgt je een bijlage 17. Die bijlage heeft niet tot gevolg dat je je recht op onbeperkt verblijf in België verliest. Je blijft in het bezit van je huidige elektronische kaart, bijvoorbeeld B kaart.

Tegen een weigeringsbeslissing kan je beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dat annulatieberoep heeft een automatisch schorsend effect. 

Verblijfsrecht en -kaart

Het verblijfsrecht als gevestigde vreemdeling is van onbeperkte duur en neemt de vorm aan van een K kaart. Je wordt overgeschreven van het vreemdelingen- naar het bevolkingsregister. 

De K kaarten worden afgeleverd sinds 11 oktober 2021 met als verblijfstitel 'K. Vestiging'. Tot voor die datum kreeg je een C kaart met als verblijfstitel 'C. Identiteitskaart voor vreemdeling'. De oude C kaarten blijven geldig tot hun einddatum. Bij vernieuwing krijg je een elektronische K kaart. De K kaart is 10 jaar geldig en telkens vernieuwbaar. Een vernieuwing vraag je aan bij de gemeente tussen de 40ste en 30ste dag voor de vervaldatum van de kaart. 

Bekijk hier een voorbeeld van een K en C kaart

Einde machtiging tot vestiging

De machtiging tot vestiging is van onbepaalde duur en kan ingetrokken worden in gevallen van fraude:

 • Je hebt valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten gebruikt die bijgedragen hebben tot het bekomen van je machtiging.
 • Je hebt fraude gepleegd, of andere onwettige middelen gebruikt die bijgedragen hebben tot het bekomen van je machtiging. 

Er kan door de minister ook een einde gemaakt worden aan de machtiging tot vestiging om ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid. Er moet dan een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving zijn

Voor DVZ of de minister je machtiging tot vestiging eventueel intrekt, moet er altijd rekening gehouden worden met de volgende elementen:

 • de aard en hechtheid van je gezinsband
 • de duur van je verblijf  in België
 • je familiale, sociale of culturele banden met je herkomstland

Een eventuele intrekking van je vestiging gaat gepaard met een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV).

Tegen zowel een positieve als een negatieve beslissing kan beroep ingediend worden bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.