Papieren verblijfsdocumenten en proceduredocumenten

In het kort

Het verblijfsdocument dat je hebt, bepaalt welk verblijfsstatuut je hebt. Op deze pagina vind je een overzicht van de meest voorkomende papieren verblijfs- en proceduredocumenten. Hoe zien deze documenten eruit? Wie krijgt ze? En hoe lang zijn ze geldig? Waar mogelijk wordt telkens ook verwezen naar de pagina op deze website waar je terecht kan voor meer informatie. Op deze pagina vind je enkel een korte samenvatting.

Bijlage 3

Aankomstverklaring

Als derdelander krijg je een bijlage 3 als je voor maximum 3 maanden in België verblijft voor toerisme, een familiebezoek, zakenreis, enzovoort.

Lees meer over de verplichte aanmelding na aankomst in België

De aankomstverklaring is maximaal 3 maanden geldig, te rekenen vanaf de datum van binnenkomst in België. Tenzij het voorgelegde visum een kortere duur bepaalt. Of bij voorafgaand verblijf in een ander Schengenland. 

In dat geval is de duur van de aankomstverklaring gelijk aan 3 maanden (of de duur van het visum) verminderd met de duur van het verblijf in de andere staat.

Verlenging is slechts in heel uitzonderlijke gevallen mogelijk.

Lees meer over de verlenging van je kort verblijf. 

Met een bijlage 3 word je niet ingeschreven in het rijksregister.

Bijlage 3bis

Verbintenis tot tenlasteneming voor kort verblijf

Als je als derdelander naar België wil komen in het kader van kort verblijf, maar over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt, dan kan je financieel ten laste genomen worden door een garant. Daarvoor wordt de bijlage 3bis ingevuld.

Lees meer over de tenlasteneming voor kort verblijf

De bijlage 3bis is zes maanden geldig. Binnen die termijn moet je naar België (of het Schengengebied) komen. Voor de garant loopt de tenlasteneming voor een periode van drie maanden of voor de periode van de geldigheidsduur van je visum. Als je binnen die periode niet terugkeert naar je land, dan blijft de garant twee jaar financieel verantwoordelijk.

Je kan een beroep tot nietigverklaring en beroep tot schorsing bij de Raad van State indienen binnen 30 dagen na datum van afgifte van de beslissing tot verwerping van de tenlasteneming.

De datum van officiële afgifte van beslissing tot verwerping van tenlasteneming staat vermeld in de begeleidende weigeringsbrief die soms wordt afgegeven aan een kandidaat-tenlastenemer.

Bijlage 3ter

Melding van aanwezigheid

 • Unieburgers die kort in België verblijven en hun familieleden.
 • Familieleden van Belgen die het recht hebben zich bij hen te voegen (artikel 43 Verblijfsbesluit).

Lees meer over de verplichte aanmelding na aankomst in België

De bijlage 3ter heeft geen geldigheidstermijn. Er staat wel een datum van binnenkomst op.  Vanaf die datum hebben Unieburgers, hun familieleden en familieleden van Belgen, een recht op verblijf van maximaal 3 maanden.

Neen, dat is niet mogelijk.

Er is geen inschrijving in het rijksregister.

Bijlage 4

Attest van immatriculatie (AI) of oranje kaart

 • Verzoeker om internationale bescherming

Als verzoeker om internationale bescherming krijg je een attest van immatriculatie tijdens je procedure. Je kan deze kaart bekomen bij je gemeente van zodra je een bijlage 26 hebt ontvangen. Het attest is 4 maanden geldig (te rekenen vanaf de datum van de indiening van het verzoek om internationale bescherming). Gedurende deze vier maanden heb je geen toegang tot de arbeidsmarkt. Is er geen beslissing van het CGVS binnen deze termijn, dan wordt het AI telkens met acht maanden verlengd (tenzij de DVZ een andere instructie geeft).

Als je een volgend verzoek deed (tweede, derde, …), krijg je pas een AI als het CGVS je volgend verzoek ontvankelijk heeft verklaard. Tot dan verlengt de DVZ de bijlage 26quinquies. Ook hier is de geldigheid van het AI vier maanden (te rekenen vanaf de datum van het volgend verzoek om internationale bescherming), verlengbaar met telkens acht maanden (tenzij de DVZ een andere instructie geeft).

 • Familielid van een derdelander (in procedure)

Als familielid van een derdelander krijg je soms een AI als je een aanvraag gezinshereniging indient tijdens een verblijf in België. Je behoudt het attest zolang er geen definitieve beslissing is over de aanvraag.

 • Derdelands familielid van een Unieburger of Belg

Als derdelands familielid van een Belg of als derdelands familielid van een Unieburger krijg je een AI als je de gezinshereniging in België aanvraagt. Je behoudt het attest zolang er geen definitieve beslissing over de aanvraag is.

 • Derdelands student (in procedure)

Als derdelands student krijg je een AI als er nog geen definitieve beslissing is over je verblijfsstatuut.

 • Medische regularisatie (9ter) (in procedure)

Als je een verblijfsrecht in België aanvraagt via een medische regularisatie (9ter) omwille van een ernstige ziekte, ontvang je een AI op voorwaarde dat je aanvraag ontvankelijk is verklaard én na positieve woonstcontrole. 

 • Slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel

Als slachtoffer van mensenhandel en/of mensensmokkel ontvang je een AI als je na een reflectieperiode van 45 dagen beslist om je medewerking te verlenen aan het gerechtelijk onderzoek.

 • Niet-begeleide minderjarige (NBMV)

Als niet-begeleide minderjarige vreemdeling krijg je een AI als je een aanvraag indient in het kader van de bijzondere verblijfsprocedure voor NBMV en als er niet direct een duurzame oplossing voor je wordt gevonden. 

De termijn varieert per verblijfsstatuut:

 • 3 maanden (één keer verlengbaar met 3 maanden): slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel
 • 3 maanden (3 keer verlengbaar met telkens 3 maanden, nadien verlenging met telkens één maand): bij medische regularisatie (9ter)
 • 4 maanden (onbeperkt verlengbaar met telkens 4 maand): verzoekers om internationale bescherming (VIB). Het eerste AI is geldig voor 4 maand vanaf de indiening van het VIB. De termijn van het AI kan in de praktijk dus korter zijn dan 4 maanden. Dit hangt af van de datum waarop de gemeente het AI effectief aflevert. Opgelet! Sinds juli 2023 gaf de DVZ instructie aan de gemeenten om bij verlengingen AI's van 8 maanden af te leveren. Het is onduidelijk wat de wettelijke basis is voor deze praktijk.
 • 4 maanden (niet verlengbaar): derdelands student
 • 4 maanden (één keer verlengbaar met 3 maanden): gezinshereniging met iemand die een tweede verblijf in België heeft bekomen als langdurig ingezetene in een ander EU-land
 • 6 maanden: derdelands familielid van Unieburger of Belg
 • 6 maanden (verlengbaar met 6 maanden): niet-begeleide minderjarige vreemdeling met bijzondere verblijfsprocedure
 • 6 maanden (bij een complexe dossier maximum 2 keer verlengbaar met 3 maanden): gezinshereniger met derdelander
 • 9 maanden: gezinshereniging met derdelander. Bij complexe dossiers kan het AI maximaal twee keer verlengd worden met een periode van 3 maanden. In geval van gezinshereniging met een langdurig ingezetene met tweede verblijf in België is het AI 4 maanden geldig (1 maal verlengbaar met 3 maanden).

In het vreemdelingenregister.
Uitzondering: een verzoeker om internationale bescherming wordt in het wachtregister ingeschreven.

Bijlage 8ter (EU kaart, vroeger E kaart)

Unieburgers die meer dan drie maanden in België verblijven en in afwachting zijn van de afgifte van hun elektronische EU kaart krijgen een bijlage 8ter. 

Unieburgers krijgen ook een bijlage 8ter tijdens het onderzoek van hun aanvraag voor een EU+ kaart, wanneer hun EU kaart vervalt.

PDF Bijlage 8ter

Bijlage 8quater (EU+ kaart, vroeger E+ kaart)

Unieburgers die de status van duurzaam verblijf hebben verworven en in afwachting zijn van de afgifte van hun elektronische EU+ kaart, krijgen een bijlage 8quater.

PDF Bijlage 8quater

Bijlage 10 Bijzonder doorlaatbewijs

Onderdanen van derde landen die vrijgesteld zijn van visumplicht en niet in het bezit zijn van het vereiste paspoort of een geldig identiteitsbewijs kunnen bij wijze van uitzondering toch door de met de grenscontrole belaste overheden worden toegelaten om België binnen te komen.

De persoon moet wel aan de volgende voorwaarden cumulatief voldoen:

 • over voldoende bestaansmiddelen beschikken
 • gegronde redenen hebben om die aanvraag te doen
 • niet langer dan twee weken in het Rijk verblijven
 • in het bezit zijn van enig identiteitsbewijs

Ook als niet aan al deze voorwaarden is voldaan, kan een bijzonder doorlaatbewijs (bijlage 10) worden afgeleverd door de met de grenscontrole belaste overheden. Dit kan wel enkel op instructie van de Dienst Vreemdelingenzaken.

PDF Bijlage 10

Bijlage 10bis

Doorlaatbewijs

De bijlage 10bis wordt (samen met een bijlage 25quater of 26quater) afgegeven aan verzoekers om internationale bescherming van wie België de overname gevraagd heeft aan de overheden van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag na een Dublin-onderzoek.

Het document vermeldt de datum waarbinnen je je bij de autoriteiten van de verantwoordelijke staat moet aanmelden. De voorziene termijn is geen legale verblijfsperiode. Ze geeft aan hoeveel tijd je hebt om je voor een asielaanvraag te melden in de verantwoordelijke staat.

Was je reeds als verzoeker om internationale bescherming ingeschreven, dan blijf je in het wachtregister ingeschreven staan tot je daadwerkelijk België hebt verlaten.

Een beroep tegen de bijlage 10bis is niet mogelijk. Tegen de bijlage 25quater of 26quater is wel een annulatieberoep mogelijk bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Bijlage 10quater Bijzonder doorlaatbewijs

Zowel een Unieburger als een derdelands familielid van een Unieburger kunnen aan de grens een bijlage 10quater bekomen.

Unieburger
 • De Unieburger die het land wil binnenkomen en alleen een paspoort of een identiteitskaart heeft waarvan de geldigheidsduur is verstreken. De grensinspectie levert dan de bijlage 10quater af.
 • De Unieburger die het land wil binnenkomen en die geen paspoort of identiteitskaart kan voorleggen maar alleen een ander bewijs van identiteit, zoals bijvoorbeeld een rijbewijs. In dat geval kan de grensinspectie het doorlaatbewijs alleen op instructie van DVZ afgeven.
Derdelands familielid van Unieburger

Een derdelands familielid van een Unieburger die het land wil binnenkomen en die geen geldig paspoort met visum kan voorleggen, kan van de grensinspectie een doorlaatbewijs krijgen. Voorwaarde is dat het familielid in bezit is van één van deze documenten:

 • Een al dan niet geldig paspoort of identiteitskaart
 • Een elektronische F kaart
 • Een elektronische F+ kaart

Legt het familielid een ander bewijs van identiteit voor dan kan de bijlage 10quater alleen op instructie van DVZ worden afgeleverd.

De bijlage 10quater heeft geen geldigheidsduur. De afgifte van dit document stelt wel de datum van binnenkomst vast en bepaalt daarmee de einddatum van het recht op kort verblijf, namelijk 3 maanden later.

Lees meer over wanneer je het Belgisch grondgebied mag binnenkomen

Bijlage 11 Bevel tot terugdrijving

Vreemdelingen die zich aanmelden aan de grens, maar waarbij de toegang tot het grondgebied geweigerd wordt.

Anders dan op een bevel om het grondgebied te verlaten, staat er op de bijlage 11 geen termijn. Je kan dus onmiddellijk gerepatrieerd worden. Er geldt wel altijd een termijn van minimum 24 uur waarin niet gerepatrieerd kan worden, om toe te laten eventueel een beroep in te dienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Tegen de beslissing tot terugdrijving met bijlage 11 staat een beroep tot nietigverklaring open bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen binnen de 30 dagen. Ook een vordering tot schorsing is mogelijk. Als je vastgehouden wordt met het oog op repatriëring, kan je een schorsing bij uiterste hoogdringendheid vragen.

 

Bijlage 11bis

Beslissing tot binnenkomstweigering met terugdrijving

De verzoeker om internationale bescherming die een aanvraag aan de grens heeft ingediend, en tijdens de procedure een beslissing tot weigering van binnenkomst om redenen van openbare orde of nationale veiligheid heeft gekregen, na advies van het CGVS.

De bijlage 11bis heeft geen termijn van uitvoering. Het document kan naast de beslissing tot binnenkomstweigering met terugdrijving ook een beslissing tot terugleiding bevatten. Die laatste beslissing maakt een gedwongen repatriëring mogelijk. Er geldt wel een periode van minimum 24 uur waarin de beslissing niet uitgevoerd kan worden, om eventueel een beroep in te stellen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Tegen de beslissing tot terugdrijving met bijlage 11bis kan je binnen de 30 dagen een beroep tot nietigverklaring indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Ook een vordering tot schorsing is mogelijk. Als je vastgehouden wordt met het oog op repatriëring, kan je een schorsing bij uiterste hoogdringendheid vragen.

Bijlage 11ter

Beslissing tot binnenkomstweigering met terugdrijving

De vreemdeling die een verzoek om internationale bescherming indiende, maar die aan de grens vastgehouden blijft omdat er indicaties zijn die wijzen op een mogelijk misbruik van de procedure. Die indicaties worden opgesomd in artikel 74/6 §1bis Vreemdelingenwet.

De bijlage 11ter heeft geen termijn van uitvoering. Het document kan naast de beslissing tot binnenkomstweigering met terugdrijving ook een beslissing tot terugleiding bevatten. Die laatste beslissing maakt een gedwongen repatriëring mogelijk. Er geldt wel een periode van minimum 24 uur waarin de beslissing niet uitgevoerd kan worden, om eventueel een beroep in te stellen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Tegen de beslissing tot terugdrijving kan binnen de 30 dagen je een beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen indienen. Ook een vordering tot schorsing is mogelijk. Als je vastgehouden wordt met het oog op repatriëring, kan je een schorsing bij uiterste hoogdringendheid vragen.

Bijlage 12

Bevel om het grondgebied te verlaten - Model A

 • Vreemdelingen die het land zijn binnengekomen zonder de nodige binnenkomstdocumenten.
 • Studenten (derdelanders) die niet tijdig bewijzen dat ze aan de voorwaarden voor het verblijf als student voldoen.

De bijlage 12 kan worden afgegeven op initiatief van de gemeente.

Lees meer over het bevel om het grondgebied te verlaten.

De beslissing houdt het bevel in om België binnen bepaalde periode (meestal 5 dagen) te verlaten. Als die periode verlopen is, kan de vreemdeling gedwongen worden uitgewezen. De periode van 5 dagen is uitzonderlijk verlengbaar.

Je kan de termijn van een bevel om het grondgebied (BGV) te verlaten laten verlengen.

Meer info

Binnen de 30 dagen na de datum van de officiële mededeling van de beslissing kan je een annulatieberoep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Bijlage 13

Bevel om het grondgebied te verlaten - Model B

 • Internationale bescherming
  • Verzoeker om internationale bescherming die geacht wordt van zijn asielprocedure afstand te hebben gedaan.
  • Subsidiair beschermde waarvan het statuut door het CGVS werd opgeheven, onder meer omdat de omstandigheden op grond waarvan bescherming werd geboden gewijzigd zijn of omdat er een ernstig misdrijf werd gepleegd. Dat kan alleen binnen de eerste vijf jaar van het verblijf.
  • Erkende vluchteling waarvan de hoedanigheid van vluchteling door het CGVS wordt ingetrokken, onder meer omdat zijn persoonlijk gedrag aantoont dat hij geen vervolging meer vreest of omdat er valse verklaringen werden afgelegd. Dat kan alleen binnen de eerste 10 jaar van het verblijf.
 • Beperkt verblijf
  • Vreemdeling met een tijdelijk verblijfsrecht voor een lang verblijf (meer dan 3 maanden), die langer blijft dan toegelaten.
  • Vreemdeling die niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden.
  • Vreemdeling die fraude pleegde bij zijn verblijfsaanvraag.
 • Onbeperkt en onvoorwaardelijk verblijf
  • Vreemdeling met een verblijf voor onbepaalde duur, waarvan het verblijf werd ingetrokken omdat hij fraude pleegde bij zijn verblijfsaanvraag.
  • Vreemdeling wiens vestiging of wiens status van langdurig ingezetene, en daarmee samengaand het verblijfsrecht, is ingetrokken omdat hij fraude pleegde bij zijn aanvraag.
 • Noch toegelaten, noch gemachtigd tot verblijf van meer dan 3 maanden of tot vestiging
  • Vreemdeling die zonder vereiste verblijfsdocumenten in het Rijk verblijft.
  • Vreemdeling in legaal kort verblijf, die niet meer aan de voorwaarden van zijn verblijf voldoet, bijvoorbeeld omdat hij geen voldoende middelen van bestaan heeft.
  • Vreemdeling in legaal kort verblijf, die langer blijft dan de geldigheidsduur van visum C.
  • Vreemdeling in legaal kort verblijf, die langer blijft dan 3 maanden in geval van vrijstelling van de visumplicht.
  • Vreemdeling die een gevaar vormt voor openbare orde en veiligheid.
  • Vreemdeling die gesignaleerd wordt ter fine van weigering van toegang.
  • Vreemdeling die sedert minder dan 10 jaar uit het Rijk teruggewezen of uitgezet is.
  • Vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod.
  • Andere

Lees meer over het bevel om het grondgebied te verlaten.

In principe 30 dagen. De Minister kan discretionair beslissen om in sommige gevallen een termijn van 7 tot 30 dagen te geven. In een aantal gevallen wordt een termijn van minder dan 7 dagen vermeld.

Meer info

Als het vertrek niet binnen de voorziene termijn kan worden gerealiseerd of als er specifieke omstandigheden eigen aan de situatie van de vreemdeling zijn, dan kan het bevel verlengd worden.

Meer info

Bijlage 13bis

Beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten

Verzoekers om internationale bescherming die in België een aanvraag hebben ingediend en die als een gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid worden beschouwd.

De beslissing houdt het bevel in om België binnen bepaalde periode, meestal 5 dagen, te verlaten. Als die periode is verlopen, dan kan de vreemdeling gedwongen worden uitgewezen. De periode van 5 dagen is uitzonderlijk verlengbaar.

Je kan de termijn van een bevel om het grondgebied (BGV) te verlaten laten verlengen.

Meer info

Binnen de 30 dagen na de datum van de officiële mededeling van de beslissing kan je een annulatieberoep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Bijlage 13quinquies

Bevel om het grondgebied te verlaten

 • Verzoekers om internationale bescherming die worden opgesloten tijdens de asielprocedure. Zij krijgen ook een bijlage 39bis.
 • Verzoekers om internationale bescherming die een weigeringsbeslissing van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) hebben gekregen (wegens niet-inoverwegingname van de aanvraag van een Unieburger, of wegens weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus)
 • Verzoekers om internationale bescherming van wie de meervoudige asielaanvraag door het CGVS niet in overweging genomen is

De beslissing houdt een bevel in om het Belgisch grondgebied (en het Schengengebied) binnen een bepaalde termijn te verlaten. Die termijn is 30 dagen in geval van weigeringsbeslissing van het CGVS.

De beslissing kan ook een bevel tot terugbrenging van de vreemdeling inhouden naar de grens van het land waaruit hij gevlucht is.

Je kan de termijn van een bevel om het grondgebied (BGV) te verlaten laten verlengen.

Meer info

Binnen de 30 dagen na de officiële mededeling van de beslissing kan je een annulatieberoep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Bijlage 14

Beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten

 • Een vreemdeling die vooraf aan de gemeente meldde dat hij minder dan een jaar het land zou verlaten, maar toch langer dan voorzien afwezig is geweest, maar wiens aanvraag tot terugkeer geweigerd wordt.
 • Een vreemdeling wiens aanvraag tot (tijdelijk) verblijf afgekeurd is.
 • Een vreemdeling die in België komt verblijven via gezinshereniging met een derdelander, maar wiens verblijfsaanvraag ten gronde geweigerd is.

 • De bijlage houdt een bevel in om België binnen een bepaalde periode te verlaten. De periode is uitzonderlijk verlengbaar.  Als de periode is verlopen, dan kan je worden uitgewezen. Tenzij je intussen tijdig beroep hebt ingediend.
 • Bij de weigering van een gezinshereniging moet je minstens 30 dagen krijgen om het land te verlaten.

Tegen de beslissing kan je een annulatieberoep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Wanneer het beroep gericht is tegen de weigering van de gezinshereniging of tegen de weigering van de Unieburger-student, dan schorst de indiening van het beroep de uitvoering van de beslissing. Je ontvangt dan gedurende de behandeling van het beroep een bijlage 35.

Bijlage 14ter

Beslissing tot intrekking van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten

 • Familielid van derdelander met onbeperkt verblijf aan wiens voorwaardelijk verblijf een einde wordt gesteld omdat hij:
  • niet meer voldoet aan de voorwaarden van zijn verblijf
  • geen gezinsleven meer onderhoudt met de derdelander
  • een huwelijk/samenlevingscontract heeft gesloten met een andere persoon
 • Familielid van derdelander aan wiens duurzaam verblijf een einde wordt gesteld omdat hij fraude pleegde bij zijn aanvraag gezinshereniging

Lees meer over gezinshereniging van een familielid met een derdelander

De bijlage 14ter houdt een bevel in om België binnen een bepaalde periode te verlaten. De periode kan uitzonderlijk verlengd worden. Als de periode is verlopen en als intussen niet tijdig beroep werd ingediend, kan je worden uitgewezen.

Als gezinshereniger moet je minstens 30 dagen de tijd krijgen om het land te verlaten.

In principe heb je op het moment van deze beslissing een tijdelijke toelating tot verblijf en ben je nog ingeschreven in het vreemdelingenregister. Als je tegen de weigeringsbeslissing een beroep instelt bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dan blijf je gedurende dat beroep ingeschreven.

Tegen de beslissing kan je een annulatieberoep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Door dit beroep in te dienen, schors je de uitvoering van de beslissing. Je ontvangt dan gedurende de behandeling van je beroep een bijlage 35.

Bijlage 15 Voorlopig verblijfsattest

Een bijlage 15 dekt voorlopig het verblijf van de vreemdeling.

Het wordt afgeleverd voor de gevallen hieronder opgesomd.

 • Als derdelander heb je al een elektronische vreemdelingenkaart als je een aanvraag tot vestiging of een aanvraag tot het verkrijgen van het statuut van langdurig ingezetene indient. Je krijgt de bijlage 15 als je kaart vervalt terwijl er nog geen antwoord is op de nieuwe aanvraag. De bijlage 15 is dan maximum 5 maanden geldig. De termijn kan verlengd worden tot de effectieve afgifte van de elektronische K kaart of de elektronische L kaart.
 • Je bent al ingeschreven in het vreemdelingenregister. Als de vestiging wordt goedgekeurd of de status van langdurig ingezetene wordt goedgekeurd, dan word je ingeschreven in het bevolkingsregister.

Lees meer over het statuut van langdurig ingezetene.

 • Als je tussen de 40ste en de 30ste dag vóór de vervaldatum van je verblijfs-, vestigingsvergunning of van je EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene de vernieuwing ervan aanvraagt, en als geen beslissing over die aanvraag wordt genomen vóór het verstrijken van je verblijfsvergunning, dan krijg je een bijlage 15.
 • Het attest is 45 dagen geldig en kan tweemaal met dezelfde periode worden verlengd.

Lees meer over het statuut van langdurig ingezetene.

 • Als je aan de gemeente gemeld had dat je minder dan 1 jaar afwezig zou zijn, maar wegens overmacht toch langer dan voorzien afwezig bent geweest, dan kan je vragen om terug in je oude verblijfstoestand geplaatst te worden. In afwachting van een beslissing ontvang je een bijlage 15.
 • De bijlage 15 is 3 maanden geldig.
 • Je bent niet meer ingeschreven in het vreemdelingenregister.

Lees meer over terugkeer naar België na afwezigheid.

 • Een familielid van een Unieburger of van een Belg wiens F kaart verstrijkt tijdens de behandeling ten gronde van zijn aanvraag om een duurzaam verblijf, krijgt een bijlage 15 met een geldigheidstermijn die gelijk is aan de resterende proceduretermijn.
 • Deze bijlage 15 kan na positieve beslissing van de DVZ verlengd worden tot de afgifte van de F+ kaart.

Lees meer over het onvoorwaardelijk en duurzaam verblijf bij gezinshereniging.

 • Een derdelander die een verblijf bekwam met het oog op studie aan een erkende instelling voor hoger onderwijs in België, kan na het afstuderen een verblijfsrecht van maximaal 12 maanden aanvragen om werk te zoeken of een onderneming op te richten. Als de aanvraag voor een zoekjaar tijdig en volledig is ingediend en je verblijf als student vervalt tijdens de behandeling ervan, levert de gemeente een bijlage 15 af.  

Lees meer over het zoekjaar voor afgestudeerde derdelands studenten.

 • Een derdelander die een verblijf bekwam als onderzoeker met een gastovereenkomst, kan na het voltooien van het onderzoek een verblijfsrecht van maximaal 12 maanden aanvragen om werk te zoeken of een onderneming op te richten. Als de aanvraag voor een zoekjaar tijdig en volledig is ingediend en je verblijf als onderzoeker vervalt tijdens de behandeling ervan, levert de gemeente een bijlage 15 af.

Lees meer over het zoekjaar na voltooiing onderzoek.

 • Als grensarbeiderdie woont in een aangrenzend land (Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland of Groot-Brittannië) krijg je van de gemeente van tewerkstelling een bijlage 15. De bijlage 15 dekt je verblijf in België voor de duur van je tewerkstelling als grensarbeider.
 • Je wordt niet ingeschreven in het vreemdelingenregister.

 • Wanneer je je als slachtoffer mensenhandel of mensensmokkel aanmeldt bij een gespecialiseerd onthaalcentrum en je geen verblijfstitel hebt, dan vraagt het centrum een bijlage 15 aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken. De geldigheidsduur vermeldt 45 dagen.
 • Je wordt niet ingeschreven in het vreemdelingenregister

 • Als je een aanvraag tot inschrijving hebt gedaan of als je een verblijfsrecht hebt van meer dan drie maanden maar de gemeente kan je niet onmiddellijk de verblijfs- of vestigingsvergunning of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene waarop je recht hebt afgeven, krijg je in afwachting een bijlage 15. De gemeente kan je zowel een bijlage 15 afleveren als er al een woonstcontrole plaatsvond als wanneer je nog wacht op woonstcontrole.
 • De geldigheid ervan mag de duur van 45 dagen niet overschrijden.
 • Je bent al ingeschreven in het vreemdelingenregister of je zal na woonstcontrole ingeschreven worden in het vreemdelingenregister. 

Bijlage 16, 16bis, 16ter en 17

Aanvraag van machtiging tot vestiging of tot het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene

Derdelanders die de vestiging of het statuut van langdurig ingezetene willen aanvragen, vullen een aanvraagformulier (bijlage 16) in. Je moet het teruggeven aan de gemeente. 

 • Als je aanvraag in overweging wordt genomen, dan ontvang je een ontvangstbewijs (bijlage 16bis). Vanaf de afgifte van de bijlage 16bis heeft de overheid 5 maanden om een beslissing te nemen. Wanneer je verblijfskaart verstrijkt voordat die beslissing wordt genomen, krijg je in afwachting daarvan een bijlage 15.
  • Als de DVZ je de status van gevestigde vreemdeling of langdurig ingezetene niet toekent, geeft de gemeente je een bijlage 17. Je kan een annulatieberoep indienen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen binnen de 30 dagen na de kennisgeving ervan.
 • Word je aanvraag niet in overweging genomen, dan ontvang je een bijlage 16ter. Tegen deze beslissing kan je binnen de 30 dagen na de kennisgeving ervan een annulatieberoep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Bijlage 19

Aanvraag van een verklaring inschrijving (Unieburger) of aanvraag van een identiteitskaart voor vreemdelingen in de hoedanigheid van Zwitserse onderdaan

Er wordt geen termijn vermeld.

Als Unieburger met een bijlage 19 word je in principe in het wachtregister ingeschreven. De gemeente levert geen ander (verblijfs)document af.

Bijlage 19ter

Aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie of aanvraag voor een identiteitskaart voor vreemdelingen, in de hoedanigheid van familielid van een Zwitserse onderdaan

Onderdanen van derde landen die een verblijf aanvragen als familielid van een Unieburger, Belg of Zwitser.

Lees meer over de procedure gezinshereniging.

De bijlage 19ter vermeldt geen geldigheidsduur.

Bij het opmaken van de bijlage 19ter word je nog niet ingeschreven in het rijksregister. Pas na een positieve woonstcontrole gebeurt de inschrijving in het vreemdelingenregister (vanaf de datum die op je bijlage 19ter staat) en krijg je een attest van immatriculatie model A.

Bijlage 19quinquies

Beslissing tot niet-inoverwegingname

De vreemdeling die beweert in aanmerking te komen voor:

 • een verklaring van inschrijving of 
 • voor een verblijfsrecht als Unieburger (of Zwitser) of 
 • als familielid van een Unieburger (of Zwitser) of Belg, 

maar die zijn nationaliteit of verwantschap onvoldoende kan bewijzen.

Deze bijlage bevat geen termijn. Het houdt alleen maar een beslissing in. Eventueel kan je apart een bevel om het grondgebied te verlaten krijgen, waarin wel een termijn is opgenomen.

Tegen deze belissing tot niet-inoverwegingname kan je binnen de 30 dagen een beroep tot nietigverklaring indienen bij de Raad voor Vreemdelingebetwistingen. Dit beroep is niet van rechtswege schorsend, maar je kan gelijktijdig een vordering tot schorsing indienen, eventueel in uiterst dringende noodzakelijkheid.

Bijlage 20

Beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden

De weigeringsbelissing op zich vermeldt geen enkele termijn.

Als de weigeringsbeslissing een bevel bevat om het grondgebied te verlaten (BGV), wordt in een termijn van 30 dagen voorzien. Een BGV krijg je alleen als je geen schorsend beroep indiende binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de beslissing of nadat het beroep verworpen werd.

Wie een bijlage 20 krijgt, is op dat moment ingeschreven in het vreemdelingenregister, of, als er nog geen geslaagde woonstcontrole gebeurde, in het wachtregister. Van zodra je een bijlage 20 krijgt, word je uit het rijksregister geschrapt. De schrapping blijft behouden ook al dien je een schorsend beroep in en krijg je een bijlage 35.

Tegen een bijlage 20 kan je binnen een termijn van 30 dagen een beroep tot nietigverklaring indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dat beroep is van rechtswege schorsend.

Bijlage 21

Beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden

De beslissing op zich vermeldt geen enkele termijn.

Wie een bijlage 21 krijgt, is op dat moment ingeschreven in het vreemdelingenregister. Van zodra je een bijlage 21 krijgt, word je uit het rijksregister geschrapt. De schrapping blijft behouden ook al dien je een schorsend beroep in en krijg je een bijlage 35.

Tegen een bijlage 21 kan je binnen een termijn van 30 dagen een beroep tot nietigverklaring indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dat beroep is van rechtswege schorsend.

Bijlage 22, 23 en 24

Aanvraag om duurzaam verblijf

Na vijf jaar ononderbroken verblijf in België kunnen Unieburgers, hun familieleden, en familieleden van een Belg met een voorwaardelijk verblijf een duurzaam verblijf aanvragen bij de gemeente via de bijlage 22.

De gemeente beoordeelt de ontvankelijkheid van je dossier. Criterium: ononderbroken verblijf van vijf jaar op het moment van de aanvraag. 

 • Is je aanvraag onontvankelijk, dan levert de gemeente een bijlage 23 af. Tegen deze beslissing kan je een schorsend beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 
 • Als je dossier ontvankelijk is, maakt de gemeente je aanvraag over aan de DVZ. De bijlage 22 bevat geen termijn, maar stelt wel de datum van aanvraag vast. Vanaf die datum loopt een termijn van 5 maanden waarin een beslissing moet volgen.
  • Als je niet aan de voorwaarden voldoet, zal DVZ je duurzaam verblijfsrecht weigeren. De gemeente levert een beslissing tot weigering van het duurzaam verblijf af (bijlage 24). Je kan een schorsend beroep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
  • Als DVZ je duurzaam verblijfsrecht erkent, dan geeft de gemeente een F+ kaart af. Hetzelfde geldt als de DVZ geen beslissing neemt binnen de 5 maanden. De gemeente schrijft je over van het vreemdelingenregister naar het bevolkingsregister.

 

Bijlage 25 (en 25quinquies)

Verzoek om internationale bescherming aan de grens

Een vreemdeling die zich aan de Belgische grens aanmeldt zonder in het bezit te zijn van de vereiste documenten en die bij de Belgische grenscontrole een verzoek (of volgend verzoek) om internationale bescherming doet, krijgt een bijlage 25 (of 25quinquies indien het om een volgend verzoek gaat).

De bijlage 25 of 25quinquies geeft je in principe geen recht om België binnen te komen en bevat ook geen termijn. Het dient alleen om je asielaanvraag te bewijzen.

In het wachtregister.

Bijlage 25quater

Beslissing tot binnenkomstweigering (na Dublinonderzoek) bij verzoek om internationale bescherming aan de grens

De DVZ geeft een bijlage 25quater af aan een vreemdeling die om internationale bescherming heeft verzocht aan de Belgische grens indien het na een Dublinonderzoek van mening is dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag. De verzoeker om internationale bescherming wordt doorverwezen naar de staat die de asielaanvraag wel zal onderzoeken.

Het document verbiedt je om België binnen te komen. Dat verbod is een terugdrijving én een terugleiding. Het bevat dus geen termijn.

Er wordt altijd een bijlage 10bis afgegeven, met een termijn waarbinnen je je moet aanbieden bij de bevoegde instanties van de verantwoordelijke staat.

Je blijft ingeschreven in het wachtregister zolang je België niet daadwerkelijk verlaten hebt.

Tegen deze beslissing kan je beroep tot nietigverklaring en een beroep tot schorsing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen indienen, binnen 30 dagen na datum van betekening.

Bijlage 26 (en 26quinquies)

Verzoek om internationale bescherming

Een verzoeker om internationale bescherming die zijn verzoek daadwerkelijk heeft kunnen indienen, ontvangt een bijlage 26 (of bijlage 26quinquies in geval van een volgend verzoek).

De daadwerkelijke indiening van een verzoek om internationale bescherming gebeurt bij de DVZ, op de datum en het uur aangeduid op je bewijs van aanmelding.

Dit document bewijst het indienen van het verzoek om internationale bescherming. Je kan je met de bijlage 26 aanbieden bij de gemeente met het oog op de afgifte van een attest van immatriculatie model A (oranje kaart). In het geval van de bijlage 26quinquies (een volgend verzoek om internationale bescherming) is er eerst een ontvankelijkheidsbeslissing nodig van het CGVS vooraleer de gemeente een attest van immatriculatie model A (oranje kaart) kan afleveren. 

In het wachtregister.

Bijlage 26quater

Beslissing tot weigering van verblijf (na Dublinonderzoek) met bevel om het grondgebied te verlaten

De DVZ geeft een bijlage 26quater af aan een vreemdeling die om internationale bescherming heeft verzocht indien het na een Dublinonderzoek van mening is dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag. De verzoeker om internationale bescherming wordt doorverwezen naar de staat die de asielaanvraag wel zal onderzoeken.

Deze beslissing houdt een bevel in om België binnen een bepaalde periode te verlaten. De periode is alleen uitzonderlijk verlengbaar. Als de periode is verlopen, dan kan je worden uitgewezen. Naast deze bijlage krijg je een bijlage 10bis.

Je blijft ingeschreven in het wachtregister zolang je België niet daadwerkelijk verlaten hebt..

Tegen deze beslissing kan je een beroep tot nietigverklaring en een beroep tot schorsing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen indienen, binnen 30 dagen na datum van betekening.

Bijlage 32

Met een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32) neemt een garant de kosten ten laste van een derdelands student die naar België wenst te komen om er te studeren maar zelf over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt.

Meer info

Bijlage 35

Bijzonder verblijfsdocument

 • Je diende een schorsend beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Een schorsend beroep is mogelijk tegen sommige beslissingen tot weigering van een verblijfsaanvraag en tegen sommige beslissingen tot uitwijzing uit België.
 • Je kunt als Unieburger of als derdelander een bijlage 35 krijgen.

Het bijzonder verblijfsdocument is bij afgifte 3 maanden geldig. Daarna wordt de bijlage 35 maandelijks door de gemeente verlengd, zolang je beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen loopt.

Als je een bijlage 35 hebt wegens een schorsend beroep tegen een verblijfsbeslissing dan zou je volgens DVZ uitgeschreven moeten worden uit het vreemdelingenregister of het bevolkingsregister. Lees onze kritische analyse van deze omzendbrief van DVZ van 30 augustus 2013: de gemeenten zouden die richtlijn niet mogen toepassen; we bespreken ook de gevolgen voor diverse rechten en beleidsdomeinen.

Als je als verzoeker om internationale bescherming een beroep indient bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen een negatieve beslissing van het CGVS, blijf je wel in het wachtregister ingeschreven. Bij een asielberoep wordt sinds 22 maart 2018 geen bijlage 35 meer gebruikt; het attest van immatriculatie wordt verlengd tijdens de beroepstermijn en tijdens het hangende beroep tegen beslissingen van het CGVS voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Bijlage 37

Attest van intrekking van een verblijfs-/vestigingsvergunning of van een verblijfsdocument

De vreemdeling wiens verblijfsdocument wordt afgenomen om een andere reden dan dat er een bevel wordt afgegeven om het grondgebied te verlaten.

Bijvoorbeeld:

 • vermoeden dat het document vals of niet meer geldig is
 • je blijkt niet meer ingeschreven in het Rijksregister
 • het document werd ten onrechte afgegeven

Deze bijlage wordt afgegeven op initiatief van de Dienst Vreemdelingenzaken, de Dienst Bevolking van de gemeente of de politie.

Opgelet! De term 'regulariseren' op het document duidt op de uitklaring van het verblijfsstatuut via de gemeente, bijvoorbeeld de afgifte van ander verblijfsdocument of herinschrijving in het Rijksregister. De term verwijst dus niet naar de aanvraag tot humanitaire regularisatie (9bis) of medische regularisatie (9ter).

Het document geeft een verblijfsrecht van 8 werkdagen en is niet verlengbaar.

Je wordt met een bijlage 37 niet ingeschreven. Je kan eventueel nog ingeschreven staan op grond van het verblijfsstatuut dat betwist wordt en uitgeklaard moet worden.

Bijlage 38

Bevel tot terugbrenging voor een niet-begeleide minderjarige vreemdeling

Een meerderjarige persoon, bijvoorbeeld de voogd die door de Dienst Voogdij toegewezen werd, krijgt met dit document het bevel om een niet-begeleide minderjarige terug te brengen naar de plaats waar hij vandaan komt.

Deze beslissing houdt in dat de niet-begeleide minderjarige binnen de 30 dagen wordt teruggebracht.

Tegen het bevel tot terugbrenging kan je binnen de 30 dagen na de betekening ervan een beroep tot nietigverklaring en vordering tot schorsing, al dan niet in dringende noodzakelijkheid, indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Bijlage 39

Beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats (afgewezen verzoek om internationale bescherming)

Verzoekers om internationale bescherming zonder verblijfsdocument waarvan het asielverzoek geweigerd werd.

Je blijft ingeschreven in het wachtregister zolang je niet effectief het grondgebied hebt verlaten.

Je kan een verzoekschrift indienen bij de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg.

Bijlage 39bis

Beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats (tijdens asielprocedure)

Verzoekers om internationale bescherming die asiel hebben aangevraagd op het Belgisch grondgebied en waarbij beslist wordt tot vasthouding op grond van één van de redenen vermeld in artikel 74/6 §1bis Verblijfswet.

Als je als verzoeker om internationale bescherming al ingeschreven was in het wachtregister, dan blijf je daar ingeschreven.

Tegen de vasthouding kan je in beroep gaan door een verzoekschrift in te dienen bij de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg. Dit beroep kan op elke moment ingediend worden.

Je kan ook een beroep tot nietigverklaring en schorsing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen indienen, in zoverre dat de vordering de bevoegdheid van de raadkamer te buiten zou gaan.

Bijlage 56

Aanvraag van een verblijfskaart M als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord

Onderdanen van derde landen die een aanvraag hebben ingediend voor een status als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord, met uitzondering van grensarbeiders.

Het gaat om Britten en hun familieleden die voor 1 januari 2021 een verblijfsrecht hebben bekomen of aangevraagd. Ook sommige familieleden waarmee vóór 1 januari 2021 al een band bestaat en toekomstige kinderen vallen onder het terugtrekkingsakkoord. 

Het document is drie maanden geldig vanaf de datum van afgifte. Hierna wordt het voor telkens drie maanden verlengd tot over de aanvraag is beslist.

Bij het opmaken van de bijlage 56 word je nog niet ingeschreven in het rijksregister.

Bijlage 57

Aanvraag van een N kaart voor klein grensverkeer als grensarbeider die begunstigde van het terugtrekkingsakkoord is

Britten die een aanvraag hebben ingediend voor een status als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord - grensarbeider.

Britten die voor 1 januari 2021 als grensarbeider in België werkten, zijn begunstigden van het terugtrekkingsakkoord. 

Het document is drie maanden geldig vanaf de datum van afgifte. Hierna wordt het voor telkens drie maanden verlengd tot over de aanvraag is beslist.

Bij het opmaken van de bijlage 57 word je nog niet ingeschreven in het rijksregister.