Zoekjaar na voltooiing onderzoek

In het kort

Als je als derdelander een verblijf bekwam als onderzoeker met een gastovereenkomst in België, kan je na het voltooien van je onderzoek een verblijfsrecht van maximaal 12 maanden aanvragen om werk te zoeken of een onderneming op te richten

Wanneer je tijdens dit zoekjaar een geschikte tewerkstelling vindt of een zelfstandige onderneming opstart, dien je een statuutwijziging aan te vragen naar arbeidsmigrant via de procedure van de gecombineerde vergunning of beroepskaart.

Wie komt in aanmerking voor een zoekjaar?

 • Je bent een onderzoeker met gastovereenkomst aan een erkende onderzoeksinstelling in België en hebt je onderzoek voltooid.
 • Je bent een onderzoeker in een andere EU-lidstaat, hebt je onderzoek voltooid en je maakte gebruik van je mobiliteit als onderzoeker waarbij België de tweede lidstaat is.

Welke documenten heb je nodig om een zoekjaar aan te vragen?

 • het bewijs van de betaling van de administratieve bijdrage (retributie) van 144 euro. Lees hier meer over de vrijstellingen en procedure. Dit bedrag dient betaald te worden via overschrijving op bankrekening BE57 6792 0060 9235 van de Dienst Vreemdelingenzaken. In de mededeling vermeld je je naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit. Voor de mededeling moet je volgende structuur gebruiken: NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ.
 • een geldig paspoort
 • een bewijs van ziektekostenverzekering (bijvoorbeeld inschrijvingsattest mutualiteit) voor zichzelf en in voorkomend geval zijn familieleden
 • het bewijs van voldoende bestaansmiddelen. De leefloonbedragen gelden hierbij als referentiebedrag.
 • een bewijs van de erkende onderzoeksinstelling dat de onderzoeksactiviteiten voltooid zijn

Hoe verloopt de procedure om een zoekjaar aan te vragen?

Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je 144 euro betalen als bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je aanvraag. Bepaalde personen zijn vrijgesteld. 

Jijzelf, of een derde persoon, schrijft dit bedrag over op bankrekening BE57 6792 0060 9235 van de Dienst Vreemdelingenzaken. In de mededeling vermeld je je naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit. Voor de mededeling moet je volgende structuur gebruiken: NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ.

Je voltooide als derdelands onderzoeker je onderzoek in België? Ten laatste 15 dagen voor het vervallen van je verblijfskaart als onderzoeker, dien je je aanvraag tot een zoekjaar in. De aanvraag gebeurt bij de gemeente van je hoofdverblijfplaats. 

Je voltooide als derdelands onderzoeker je onderzoek in een andere EU lidstaat en je deed een deel van je onderzoek via een mobiliteitsprogramma in België? Dan moet je het zoekjaar ten laatste 15 dagen voor het vervallen van je verblijfskaart als onderzoeker in de eerste lidstaat aanvragen. De aanvraag gebeurt bij de Belgische ambassade in de lidstaat van je verblijf. De aanvraag kan ook bij de gemeente in België gebeuren als je een kort of lang wettig verblijf hebt in België.

 • Als je aanvraag volledig is, krijg je een ontvangstbewijs (bijlage 33ter)
 • Als je aanvraag niet volledig is, ontvang je schriftelijk een bericht welke documenten je nog moet voorleggen. Hiervoor krijg je een hersteltermijn van 15 kalenderdagen na de betekening van de brief waarin deze documenten gevraagd worden. Als je de aanvraag tijdig vervolledigt, krijg je een ontvangstbewijs (bijlage 33ter)
 • Als je aanvraag niet tijdig of, na de hersteltermijn, onvolledig werd ingediend, neemt DVZ een onontvankelijkheidsbeslissing (bijlage 29)

ls je aanvraag voor een zoekjaar tijdig en volledig is ingediend en je verblijf als student vervalt tijdens de behandeling ervan, levert de gemeente een bijlage 15 af. 

DVZ neemt en betekent een beslissing binnen een termijn van 90 dagen na het ontvangstbewijs. Als DVZ de aanvraag voor het zoekjaar goedkeurt, krijg je een A kaart die maximaal 12 maanden geldig is. Indien je gedurende een periode in het bezit was van een bijlage 15, wordt dit afgetrokken van de geldigheidstermijn van de A kaart.

Statuutwijziging naar arbeidsmigrant

Tijdens het zoekjaar heb je een elektronische A kaart met onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt en kan je dus eender welke job uitoefenen om voldoende bestaansmiddelen te genereren. Ook met een bijlage 15 tijdens de behandeling van de aanvraag voor een zoekjaar heb je onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Het is echter de bedoeling dat je een werkgever vindt die een gecombineerde vergunning aanvraagt of dat je zelf een onderneming opricht en een beroepskaart aanvraagt als zelfstandige.

Opmerking: zolang je in het bezit bent van een verblijfskaart A als onderzoeker, heb je een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Je kan dan geen andere tewerkstelling doen, aangezien deze beperkt is tot de tewerkstelling in het kader van het onderzoek. In principe krijg je pas een bijlage 15 met onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt nadat je verblijfskaart A als onderzoeker vervalt.

Wanneer je tijdens dit zoekjaar een geschikte tewerkstelling vindt of een zelfstandige onderneming opstart, dien je een statuutwijziging aan te vragen naar arbeidsmigrant via de procedure van de gecombineerde vergunning of beroepskaart.

Doordat je tijdens het zoekjaar onbeperkt mag werken, kan je al beginnen werken voor een werkgever terwijl je in afwachting bent van de gecombineerde vergunning.

DVZ kan ten vroegste drie maanden na het verkrijgen van een verblijfsrecht voor een zoekjaar controleren of je een gerede kans maakt om een tewerkstelling met een gecombineerde vergunning te vinden of om een zelfstandige activiteit op te starten. Als bij een controle blijkt dat dit niet het geval is, kan je verblijfsrecht voortijdig beëindigd worden.

Weigerings- en beëindigingsgronden

De aanvraag voor een zoekjaar wordt geweigerd als:

 • niet aan de hierboven besproken voorwaarden voldaan is
 • je geacht wordt een bedreiging te vormen voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de volksgezondheid

Het verblijf dat werd toegekend voor een zoekjaar kan worden beëindigd als:

 • niet langer aan de hierboven besproken voorwaarden voldaan is
 • je geacht wordt een bedreiging te vormen voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de volksgezondheid
 • je gevraagd wordt om aan te tonen dat je een gerede kans maakt om door een werkgever te worden aangeworven of om een onderneming op te starten en dit niet binnen een termijn van vijftien dagen kan aantonen. DVZ kan ten vroegste drie maanden na de afgifte van de verblijfskaart een dergelijk verzoek aan jou richten.