Wanneer mag je het grondgebied binnenkomen?

Unieburger

Je hebt een recht op binnenkomst als je een geldig paspoort of identiteitskaart hebt. Kan je dat niet voorleggen, dan is een vervallen paspoort of identiteitskaart voldoende of enig ander identiteits- en nationaliteitsbewijs. De grenscontrole geeft je dan een bijzonder doorlaatbewijs af (bijlage 10quater).

Kan je geen van bovenstaande documenten voorleggen? Alvorens over te gaan tot je terugdrijving zal de minister of zijn gemachtigde je de gelegenheid geven om binnen redelijke grenzen de vereiste documenten te verkrijgen. Of je die binnen een redelijke termijn te laten bezorgen, dan wel op een andere wijze te laten vaststellen dat je het recht van vrij verkeer en verblijf geniet.

Als je geen geldig paspoort of identiteitskaart voorlegt kan de Dienst Vreemdelingenzaken je een administratieve geldboete opleggen van 200 euro.

Familielid van een Unieburger

Je mag België binnenkomen als je de vereiste binnenkomstdocumenten hebt.

Als je visumplichtig bent, dan heb je een recht op binnenkomst als je een geldig paspoort en visum hebt. De lidstaten moeten alle faciliteiten verlenen zodat je het vereiste visum kan bekomen. Dat gebeurt kosteloos en via een versnelde procedure: binnen de vijftien dagen vanaf de dag dat je bewijst dat de richtlijn vrij verkeer (2004/38/EG) van toepassing is op jou. In uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde gevallen kan de termijn van vijftien dagen verlengd worden.

Als je geen geldig paspoort hebt, ontvang je in plaats van een visum een visumverklaring. 

Ben je vrijgesteld van visumplicht? Dan ontvang je een bijzonder doorlaatbewijs.

Je hebt geen visum nodig als je in het bezit bent van een verblijfskaart van een andere lidstaat als familielid van een Unieburger.

Ook als je geen paspoort hebt, al dan niet met visum, heb je toch een recht op binnenkomst als je op een andere wijze kan laten vaststellen of bewijzen dat je het recht van vrij verkeer en verblijf geniet. Alvorens over te gaan tot je terugdrijving zal de minister of zijn gemachtigde je daarom de gelegenheid geven om binnen redelijke grenzen de vereiste documenten te verkrijgen. Of je die binnen een redelijke termijn te laten bezorgen, dan wel op een andere wijze te laten vaststellen dat je het recht van vrij verkeer en verblijf geniet.    

Als je geen geldig paspoort hebt, desgevallend met visum, kan de Dienst Vreemdelingenzaken je een administratieve geldboete opleggen van 200 euro.

Derdelanders

Je mag België binnenkomen als je de vereiste binnenkomstdocumenten hebt.

Als je visumplichtig bent, dan heb je een geldig paspoort en visum nodig. 

Als je niet visumplichtig bent, dan mag je het grondgebied betreden als je een geldig paspoort of zelfs een identiteitskaart hebt. Je moet daarnaast het bewijs kunnen leveren van:

  • het doel van je voorgenomen verblijf
  • je verblijfsomstandigheden en
  • voldoende bestaansmiddelen voor de duur van je voorgenomen verblijf en voor de terugreis naar je herkomstland, of in staat zijn deze rechtmatig te verwerven 

Bovendien moet je kunnen aantonen dat je voorgenomen verblijf niet langer dan 90 dagen binnen een termijn van 180 dagen zal duren. 

Wil je weten of jij visumplichtig bent in België? Bijlage II bij EU-verordening 2018/1806 van 14 november 2018 somt alle staten op wiens onderdanen niet visumplichtig zijn.

Als je een verblijfsrecht van meer dan drie maanden hebt in een andere Schengenlidstaat mag je België betreden zonder visum.

Als je de vereiste binnenkomstdocumenten bezit, heb je een subjectief recht op toegang. 

Als je van je nationale overheid geen paspoort kan krijgen, dan krijg je toegang tot het grondgebied als je een geldig paspoort of daarmee gelijkgestelde reistitel bezit afgegeven door het land van verblijf, voorzien van een visum geldig voor België. Je mag ook het land binnen als je een document hebt dat werd afgegeven door een aantal internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Raad van Europa.