Hernieuwingsaanvraag van de gecombineerde vergunning

De werkgever vraagt de hernieuwing van de gecombineerde vergunning aan bij het bevoegde gewest. Hij doet dit ten laatste twee maanden voor het verstrijken van de geldigheid van de lopende gecombineerde vergunning.

Ook wanneer je van werkgever verandert, wordt dit soms als een hernieuwing beschouwd:

  • In het Brussels Hoofdstedelijk gewest dient het te gaan om dezelfde functie, bij dezelfde of bij een nieuwe werkgever en dient het te gaan om aaneensluitende tewerkstellingen.
  • In het Vlaams gewest is het niet vereist dat het om dezelfde functie of werkgever gaat als je bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek. Als je niet bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek dient het in principe wel om dezelfde functie bij dezelfde werkgever te gaan. Het Vlaams gewest staat in de praktijk echter ook toe dat het om dezelfde functie bij een andere werkgever gaat, maar de nieuwe werkgever moet dan wel een nieuw arbeidsmarktonderzoek voorleggen. De aanvraag voor een tewerkstelling die start binnen de 90 dagen na de beëindiging van een vorige toelating tot arbeid wordt als een hernieuwing beschouwd. 

Procedure hernieuwingsaanvraag

De procedure is grotendeels dezelfde als bij de eerste aanvraag.

Als je gecombineerde vergunning vervalt en DVZ nog geen beslissing nam over je aanvraag tot hernieuwing, krijg je van de gemeente een bijlage 49 in afwachting van een beslissing. Je hernieuwingsaanvraag moet wel ontvankelijk verklaard zijn door het bevoegde gewest. Als het gewest een positieve beslissing neemt over je toelating tot arbeid, kan je met deze bijlage 49 werken, ook als DVZ nog geen beslissing heeft genomen over de verlenging van je gecombineerde vergunning. Zolang het gewest nog geen beslissing heeft genomen over je toelating tot arbeid, kan je met de bijlage 49 niet werken.

Opgelet! Wettelijk gezien dient de hernieuwingsaanvraag ten laatste twee maand voor het verstrijken van de geldigheid van de lopende gecombineerde vergunning te worden aangevraagd. De beslissingstermijn voor de hernieuwing is echter 120 dagen vermeerderd met de ontvankelijkheidstermijn, net zoals bij een eerste aanvraag. Om te vermijden dat je niet kan werken in afwachting van een hernieuwing, kan je dus best vier en een halve maand voor het verstrijken van je lopende gecombineerde vergunning een hernieuwingsaanvraag indienen. 

Nodige documenten?

Bij een hernieuwingsaanvraag dienen gedeeltelijk dezelfde documenten neergelegd te worden als bij een eerste aanvraag. Sommige documenten, zoals het medisch attest of het getuigschrift waaruit blijkt dat de onderdaan van een derde land niet veroordeeld is geweest wegens misdaden of wanbedrijven van gemeenrecht, dienen echter niet opnieuw voorgelegd te worden. Er dient ook geen administratieve bijdrage betaald te worden bij een hernieuwing.

Een overzicht van de nodige documenten per categorie is terug te vinden via de websites van de bevoegde gewestelijke diensten: