Fedasil staat in voor de medische kosten

In het kort

Fedasil staat in voor de medische kosten van verzoekers van internationale bescherming (VIB) die verblijven in een individuele of collectieve opvangstructuur. Fedasil staat ook in voor de medische kosten van VIB die geregistreerd staan als 'no-show', en die dus (vrijwillig of onvrijwillig) niet verblijven in een opvangstructuur.

Welke medische zorg?

Verzoekers om internationale bescherming hebben recht op de medische hulpverlening en verzorging die noodzakelijk is om een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Dit is opgenomen in de Opvangwet van 12 december 2007. In de praktijk hebben VIB recht op alle prestaties die zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur. Een aantal uitzonderingen hierop zijn ook opgenomen in het Koninklijk Besluit van 9 april 2007, in de 'plus- en min-lijst van Fedasil'.

Zorg die niet wordt terugbetaald

Zorg binnen RIZIV-nomenclatuur die niet door Fedasil terugbetaald wordt:

 • orthodontie
 • infertiliteitsonderzoek en vruchtbaarheidsbehandeling
 • tandprothesen als er geen kauwprobleem is
 • zuiver esthetische ingrepen, tenzij voor reconstructie na heelkunde of trauma
 • tandverzorging of -extracties onder algemene verdoving

Zorg die wel wordt terugbetaald

Zorg buiten de RIZIV-nomenclatuur die wel door Fedasil wordt terugbetaald, omdat die tot het dagelijks leven behoort:

 • Geneesmiddelen categorie D die geregistreerd zijn in België en die door een arts voorgeschreven zijn op stofnaam (behalve ter behandeling van impotentie).
 • Sommige geregistreerde geneesmiddelen D zonder voorschrift van een arts (antacida, spasmolytica, anti-emetica, antidiarreïca, middelen bij buccofaryngelae aandoeningen, analgetica en antipyretica zoals paracetamol, acetylsalicylzuur, ibuprofen 400 mg, natiumnaproxen 220 mg) die vergoedbaar zijn volgens de goedkoopste variant van het actieve middel.
 • Tandextracties
 • Tandprothesen voor het herstellen van de kauwfunctie.
 • Brillen voor kinderen, voorgeschreven door een oogarts (geen bi-, multifocale of gekleurde glazen).
 • Brillen voor volwassenen vanaf refractie-afwijking 1D aan het beste oog, voorgeschreven door een oogarts (geen bi-, multifocale of gekleurde glazen).
 • Geadapteerde melk voor zuigelingen wanneer borstvoeding niet mogelijk is.

In het belang van de patiënt en als dit nodig is voor een leven conform de menselijke waardigheid, kan de directeur-generaal van Fedasil van de lijst afwijken.

Je hebt ook recht op psychologische begeleiding. Fedasil betaalt dit terug als je arts de nood van een consult bij de psycholoog bepaalt. Hiervoor hanteert Fedasil homogene tarieven. Meer info hierover staat in de nota die Fedasil hierover publiceerde op 1 september 2014.
 

Medische zorg bij toewijzing opvang

Fedasil komt tussen de medische kosten als je verblijft in een opvangcentrum, een Federaal opvanginitiatief (FOI) of een opvangplaats beheerd door NGO’s, gelijk bv het Rode Kruis. Ofwel krijg je de medische zorg bij de medische dienst van de opvangstructuur, ofwel geeft de opvangstructuur een betalingsverbintenis mee (een 'requisitorium').

Als je in een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) verblijft in het beheer van een OCMW, komt het OCMW tussen voor de medische kosten bij behoeftigheid. De maatschappelijk werker van het OCMW geeft je een betalingsverbintenis en verwijst je door naar een zorgverstrekker. POD-MI betaalt deze medische kosten terug aan het OCMW volgens RIZIV-nomenclatuur. Eventuele medische kosten die gedekt zijn door door het Koninklijk besluit van 9 april 2007 (de 'plus-lijst' van Fedasil) kunnen betaald worden via de forfaits die het OCMW ontvangen voor de LOI-plaatsen die ze voorzien, ook al zijn ze niet bezet.

Als je in het SOI van Gent verblijft, komt Fedasil via de Stad Gent tussen voor je medische kosten. De medewerker van het SOI geeft je een betalingsverbintenis en verwijst je door naar een zorgverstrekker.

Medische zorg zonder opvang

Je krijgt de vermelding code 207 ‘no show’ in het wachtregister als:

 • je bent toegewezen aan een opvangstructuur, maar je ervoor kiest om elders te gaan wonen
 • je een meervoudige verzoek om internationale bescherming hebt ingediend
 • je door de huidige opvangcrisis bij aanmelding geen opvang krijgt. Dit is een oneigenlijke code 'no show' 

Als VIB met een vermelding ‘no show’ onder de code 207 heb je recht op medische en psychologische begeleiding waarvoor Fedasil tussenkomt via hun Cel Medische Kosten. Je hebt geen recht op financiële steun van een OCMW.

Je vraagt vooraf een betalingsverbintenis (requisitorium) bij de Cel Medische Kosten van Fedasil. Dit doe je via een online in te vullen aanvraag voor een requisitorium 

De zorgverstrekker stuurt de factuur op naar de Cel Medische Kosten, die zorgt voor de betaling. Contactgegevens:

Fedasil
Cel centralisatie medische kosten
Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel
02 213 43 00 (NL)
02 213 43 25 (F) 
medic@fedasil.be

Bij een dringende medische situatie - waar je niet kan wachten op een betalingsverbintenis vóór je naar de arts gaat -  kan je best een ‘attest van spoedeisende zorg’ opgesteld door een arts voorleggen samen met de factuur achteraf. Verwar dat attest niet met het attest van 'dringende medische hulp' voor mensen zonder wettig verblijf.

Lees meer over de medische kosten van een verzoeker om internationale bescherming

Klachtenprocedures en beroepsmogelijkheden

Als je klachten hebt over de levensomstandigheden in je opvangstructuur, en ook over de medische begeleiding, kan je een klacht indienen bij

 • de directeur
 • de verantwoordelijke van de opvangstructuur

Als je na 7 dagen geen antwoord krijgt op je klacht, kan je je schriftelijk richten tot de Directeur-Generaal van Fedasil. Als je in een opvangstructuur verblijft die beheerd wordt door een partner van Fedasil, moet je je richten tot de specifiek daarvoor aangeduide persoon.

Je krijgt binnen de 30 dagen antwoord op je klacht.

Als je meent dat jou ten onrechte bepaalde noodzakelijke medische zorg wordt ontzegd, dan kan je een beroep tot herziening indienen:

 • bij de OCMW-raad, als je verblijft in een LOI.
 • bij de directeur-generaal van Fedasil voor alle andere gevallen.

Je moet het beroep tot herziening instellen binnen 5 dagen.

De OCMW-raad of de directeur-generaal van Fedasil moet binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de indiening van het beroep, een beslissing nemen. Als er een beroep is ingediend bij Fedasil, moet een arts advies geven.

Bij een negatieve beslissing of bij afwezigheid van een beslissing binnen 30 dagen, kan je beroep instellen bij de arbeidsrechtbank. Dat moet je binnen 3 maanden na de beslissing doen.

Vrije keuze van zorgverstrekker?

Woon je in een opvangcentrum? Dan kan je een externe arts vragen, omdat je recht hebt op een vrije keuze van arts.

Fedasil is bevoegd om zelf de medische begeleiding te verzekeren in de opvangcentra, maar als bewoner heb je recht om een externe huisarts te consulteren. Zo wordt de vrije keuze van zorgverstrekker gerespecteerd.

In de praktijk is dit recht op vrije keuze van zorgverstrekker moeilijker uit te oefenen. Want je moet zelf de medische kosten betalen als je niet door het opvangcentrum naar deze arts werd doorverwezen.

Fedasil kan overeenkomsten afsluiten met plaatselijke huisartsenkringen om zo de zorgcontinuïteit te verzekeren in de medische begeleiding van de personen in (of toegewezen aan) hun opvangcentra.

Fedasil moet voor de opvangcentra dezelfde principes hanteren als de principes die de Orde van Geneesheren adviseerde voor de wachtdienst in de gevangenissen (Advies, nr. 128) en de werking van de medische dienst in een ‘repatriëringcentrum’ (Advies, nr. 122). Dit om de zorg(continuïteit) te garanderen (Advies van Orde van Geneesheren, nr. 129). De Orde bevestigde dit in een correspondentie met het Kruispunt-MI van 6 mei 2010.