Herkrijging van de Belgische nationaliteit

In het kort

Als je de Belgische nationaliteit verloor, kan je die onder bepaalde voorwaarden herkrijgen door een verklaring af te leggen bij de gemeente. Verloor je de Belgische nationaliteit door vervallenverklaring? Dan kan je die enkel herkrijgen door naturalisatie. 

Meer informatie over het verlies van de Belgische nationaliteit vind je op de pagina 'Verlies van de Belgische nationaliteit'. 

Voorwaarden

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen om de Belgische nationaliteit te kunnen herkrijgen na verlies: 

 • Je bent meerderjarig. 
 • Je had gedurende 12 maanden voor je verklaring tot herkrijging je hoofdverblijfplaats in België op grond van een wettelijk verblijf.
 • Je hebt een verblijfsrecht van onbepaalde duur op het ogenblik van je verklaring tot herkrijging. 

Uitzonderingen 

Als je als Belg in het buitenland geboren werd en de Belgische nationaliteit verloor omdat je geen verklaring tot behoud kon afleggen tussen je 18de en 28ste verjaardag, kan je de verklaring tot herkrijging afleggen in het buitenland op de Belgische diplomatieke post. Je moet dan geen verblijfsrecht van onbepaalde duur bewijzen en ook geen 12 maanden hoofdverblijfplaats in België voor het afleggen van je verklaring. In dat geval kan de procureur des Konings toch een positief advies geven nadat hij de omstandigheden heeft onderzocht waaronder je de Belgische nationaliteit verloor en de redenen waarom je ze wil herkrijgen. Leg je de verklaring tot herkrijging toch af bij de gemeente, dan kan de procureur ook in dit geval een positief advies geven als je nog niet voldoet aan de voorwaarde van 12 maanden hoofdverblijfplaats op grond van een wettelijk verblijf, of als je nog geen verblijfsrecht van onbepaalde duur hebt. Je hebt van rechtswege een verblijfsrecht om je aanvraag in België te kunnen doen (zie 'Van rechtswege verblijfsrecht in België' op deze webpagina). 

Als je de Belgische nationaliteit verloor omdat je er vrijwillig afstand van deed en je voldoet niet aan voorwaarden 2 en 3, dan kan de procureur des Konings toch een positief advies geven nadat hij de omstandigheden heeft beoordeeld waarin je de Belgische nationaliteit hebt verloren, alsmede de redenen waarom je die wil herkrijgen. Je hebt van rechtswege een verblijfsrecht in België om je aanvraag te kunnen doen. 

Vervallenverklaring

Als je de Belgische nationaliteit verloor door vervallenverklaring, kan je die enkel herkrijgen door naturalisatie. Dat is heel uitzonderlijk en kan maar in 2 gevallen: als je staatloos bent of als je buitengewone verdiensten aan België hebt bewezen. Meer informatie daarover vind je op de pagina 'Welke meerderjarigen kunnen Belg worden?'.  

Procedure

Je kan de Belgische nationaliteit herkrijgen door een verklaring tot herkrijging van de Belgische nationaliteit af te leggen. Je volgt daarvoor de procedure van nationaliteitsverklaring

Verloor je de Belgische nationaliteit door vervallenverklaring? Dan volg je de procedure van naturalisatie

Vereiste documenten

Als je je verklaring tot herkrijging van de Belgische nationaliteit gaat afleggen, moet je de volgende documenten voorleggen:

Als je de Belgische nationaliteit verloor door niet tussen je 18de en 28ste een behoudsverklaring te hebben afgelegd, leg je volgende bijkomende documenten voor:

 • een schriftelijke communicatie (met bewijs van de datum van verzending) als officiële vaststelling van het verlies van de Belgische nationaliteit door geen behoudsverklaring te hebben kunnen afleggen tussen je 18de en je 28ste verjaardag  
 • een schriftelijke verklaring waarin je de redenen uiteenzet waarom je geen verklaring tot behoud kon afleggen tussen je 18de en je 28ste verjaardag

Van rechtswege verblijfsrecht in België om je aanvraag te doen

In de meeste gevallen moet je de aanvraag tot herkrijging indienen bij de gemeente waar je verblijft in België. Daarvoor heb je natuurlijk een verblijfsrecht in België nodig. Op basis van artikel 10, §1, 2° Verblijfswet ben je van rechtswege toegelaten om meer dan 3 maanden in het rijk te verblijven als je aan de voorwaarden om de nationaliteit te herkrijgen, uitgezonderd de verblijfsvoorwaarden, voldoet.

Je doet je aanvraag voor het verblijfsrecht in principe bij de bevoegde diplomatieke post van het land waar je verblijft. Als je niet visumplichtig bent voor een kort verblijf in België, kan je de aanvraag ook indienen bij het gemeentebestuur van je verblijfplaats.

Lees hieronder meer over de documenten die je nodig hebt en de procedure voor het bekomen van het verblijfsrecht.

 • bewijs van betaling van de administratieve bijdrage van 181 euro
 • bewijs dat je de Belgische nationaliteit bezat en die niet door vervallenverklaring bent verloren
 • een medisch attest dat bevestigt dat je niet lijdt aan een ziekte die een gevaar vormt voor de Belgische volksgezondheid
  • Het attest mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
 • een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document
 • bewijs van toereikende en stabiele bestaansmiddelen om te voorkomen dat je ten laste valt van de openbare overheden:
  • Er wordt rekening gehouden met de aard en regelmatigheid van je bestaansmiddelen.
  • Bestaansmiddelen verkregen uit aanvullende bijstandsstelsels worden niet in aanmerking genomen (leefloon en aanvullende gezinsbijslag, financiële maatschappelijke dienstverlening en gezinsbijslagen).
  • De wachtuitkering en de overbruggingsuitkering worden niet in aanmerking genomen.
  • De werkloosheidsuitkering wordt alleen in aanmerking genomen als je kan aantonen da je actief werk zoekt. 
  • Als de  bestaansmiddelenvoorwaarde niet voldaan is, moet DVZ inschatten welke bestaansmiddelen je nodig hebt om niet ten laste te vallen van de openbare overheden. DVZ kan daarvoor extra bewijzen bij je opvragen.

Als je de verblijfsaanvraag indient bij de Belgische diplomatieke post, wordt die doorgestuurd naar DVZ. DVZ beslist binnen 9 maanden, verlengbaar met 3 maanden. 

Als je de verblijfsaanvraag indient bij de gemeente, krijg je, op voorlegging van alle hierboven opgesomde bewijzen, een ontvangstbewijs. De gemeente stuurt je aanvraag door naar DVZ. 

DVZ beoordeelt binnen 5 maanden na het ontvangstbewijs de ontvankelijkheid van de aanvraag. Als de aanvraag kennelijk ongegrond is, geeft de gemeente je een bijlage 15quater en wordt de procedure afgesloten. Als de aanvraag niet kennelijk ongegrond is, of als er binnen 5 maanden na het ontvangstbewijs geen beslissing door DVZ aan de gemeente werd overgemaakt, is de aanvraag ontvankelijk. Je wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister en krijgt een attest van immatriculatie geldig voor 9 maanden. 

Binnen 9 maanden na het ontvangstbewijs moet DVZ ten gronde beslissen. De termijn kan met 3 maanden verlengd worden door DVZ. 

Als DVZ een positieve beslissing neemt over de toelating tot verblijf, of binnen 9 maanden na het ontvangstbewijs geen enkele beslissing ter kennis brengt van de gemeente, krijg je een A kaart. Deze A kaart wordt elk jaar verlengd, en kan beëindigd worden als je niet meer aan de voorwaarden voldoet of in geval van fraude. Na 5 jaar krijg je een B kaart.